ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ – ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. 143 ಎಂತಿಲ್ಲಿಪೇಳ ಸೋಮಾರುದ್ರ ಎಂದನು | ತಂತು ಚರುಂನಿರ್ವ್ಯ ಪೇದೆನು ತೆವೇದದೋ | wಂತುವೈರಿಗೆ ಸೋಮನೊಡನಿದೆ ಸಮಾಹ್ವಾನಮೆನೆಯದಲ್ಲ ದರಹೃದಯಂ || ಪಿಂತೆನಿಕ್ಷಿಪ್ತನಿಜವಸುವಂ ಗ್ರಹಿಸಲಮರ | ಸಂತತಿಯನಲ ನಂಬಲಾತ್ಕರಿಸೆಯಳುರು | ದ್ರಂತಾನೆನಿಸಿದನವನಂ ಸತನ ನೊರೆದುದಲ್ಲ ದೀಶಂಗದುಂಟೇ || 15 || ಏನೆಂದಸೆಂವದಂತಿಯೆನುತ್ತೆಯೇದುರಾ ತ್ಯಾನೋಎನಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸ ಮಮೆಂದೆನು | ತಾನಿರ್ನಯದೆ ಶಿವಮೆನುತ್ತೆನಸಭುಂಕ್ಷಯೆನುತುಂ ಗೃಹ ತೇಷಾಮೆನೆ || ಆನಂದದಿಂದ ಮಿಷ್ಟಾ ಪೂರ್ತವೆಂದೆನು | ತಾನಿಶ್ಚಲೋ ಕ್ರಿಯೆ ನನನ್ಯ ಧೀರೆಂದೆನ | ಛಾನೆಯ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ವಂಚ್ಚೇಷ್ಟೆ ತನಗಿರಲೆಡೆಯನೆರೆಯ ತದ್ವಿ ಷ್ಣುವೆಂದಂ || 36 11 | ಮೃಡನೊಡನದಾಬ್ರ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಗಳ ನೆಣೆಗೆಯ್ದು | ನುಡಿವರಂತಾದುರಾ ರಮನೆಗಳಲ್ಲಿನೀ | ನಡಸಿರು ಯಥೇಷ್ಟ ಮಾಗನುಭವಿಸು ಮತ್ತೊಂದು ಬುದ್ದಿ ಬೇಡೆಂದು ಪೆಳ್ಳಾ || ಪೊಡೆಯಲರನುಕ್ತಿಯಿದೆ ಲೈಂಗ್ಯಪೌರಾಣದೋ | ಜೋಡು * ಯಥಾಸ್ಮಾಪಾನಿ ಸಾಮೃ ಮೆಂದೆನು! ತಡಸಿ ಛಿದ್ರವಿಯೆನುತುಂ ನವಿ ದ್ಯತೇಯೆಂದೆನುತ್ತತಿಹಾಸ್ಯದಿಂ || 37 || - ಎಲೆಯಧ್ಯೆ ಕವಿಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ ಮತ್ತ | ಮುಲಿದುಸರ್ವೇಷಾಮೆ ನುತೆರುದ್ರಸಾಮೃ ಮೆಂದೊಲವಿಂ ನವಿಯೆಂದೆನಲ್ ಛಿದ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಗುದಕಂ ವದನಕಂ || ಸಿಸಾಮ್ರವೆಂತುಟಿಂ ತುಳಿದದೇವತಾ | ಕುಲದೇಕತೆಯೊ ಜೇಶ್ವರಂಗೆ ಸರಿಯಂದು | ನಲಿದೊರೆವುತಿದೆ ಸೂತಗೀತಿಮತ್ತಂ ಶಿವಂಬ್ರಹ್ಮಾ ದಿಭಿರೆನುತ್ತೆಯುಂ || 38 | $ ವದಂತಿಯೆದುರಾತ್ಮಾನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಸಮವಂ | ವಸಳುಂಕ್ಷಗೃಹೆತೇಷಾಮಿ ಪ್ಯಾ ಪೂರ್ತನನನ್ಯಧೀ !! ಲೈಂಗ ಪುರಾಣ

  • ಯಥಾಸ್ಮಾಪಾನಯೋಸ್ಸಾಂ ಛಿದ್ರ.ಪಿನವಿದ್ಧತೆ | ಯಣ್ಣೆಕಟ್ಟೆ ವಿಸರ್ವೇಷಾಂ ರು ದ್ರಸಾಮೃ೦ ನವಿದ್ಯತೇ || ಸೂತಗೀತಾ
  • ಶಿವಂಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಭಿಸ್ತಾ ಮ್ಯಂ ಸ್ವಗುರುಂ ಪ್ರಾಕೃತೃಸ್ಸನಂ | ಶಿವವಿದ್ಯಾಂಚವೇದ ದೈ ರ್ಮನುತೇ ಯಸ್ತು ಮಾನವಃ| ಸಪಾಸೀದುರ್ಮದಃಕರಪ್ಪ ಪಚಶ್ಚಪಚಾಧವಃ||ಸ್ಕಾಂದ ರಾಣಂ||

• H -- -- - - - - - –- == vv, G)