ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೬೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


154 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. ಭರದೆವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾದಮೆನುತದುಕೂಡೆ | ಕುರುತೇಸದಾಯೆನೆ ವಿಮು ಆದಮೆನಿಪಬಂಧ | ಹರವಾದ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಜಮೆನಿಪ ಶಿವಜ್ಞಾನವ ಕುಂರುದ್ರನಾ || ಪರಮಪ್ರಸಾದದಿನದಂಶಿವಂ ಶಂಕರಂ | ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಲ ರುದ್ರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ | ವರಘನಂ ಸಾಂಬನೇಮಾಳ ನುಳಿದರಿನಾಗದೆಂದು ಮಾಲೈಂಗ್ಯ ಮೊಲವಿಂ || 88 ||

  • ಜ್ಞಾನಮೇವಮಯಾಯೆನುತ್ತೆ ವಿಸ್ಫೋಯೆನುತ ! ದೇನಯದೆಮೋ ಕ್ಷಸಾಧನಮುಚ್ಯತೇಯೆನಲ್ | ಜ್ಞಾನಮೆನೆವೇದಯೆನುತೆ ಶಿರೋಮೆನುತೆ ಭೂ ತಮಿತಿಮೇಯೆನುತೆಬಳಿಕ್ಕಂ || ತಾನೆಯೇ ನಿಶ್ಚಿತಾಮತಿರೆನುತನೇಕ ಯೆನು | ತಾನಂದದಿಂದೆ ಮೇಣ್ಯನಯೆಂದೆನುತೆ ಸಿ! ಪ್ಲಾನಾಮೆನಲ್ ಕೌತಯೆಂದೆನಲ್ ಸ್ಮಾರ್ತಾನುವರ್ತಿನಾಮೆಂದೆನುತ್ತುಂ || 89 ||

- ಮತ್ತೆಯುಂಚಾಯತೇತಚ್ಛವಜ್ಞಾನಂ | ಮುತ್ತುಂ ಪ್ರಸಾದಾದೆನುತ ಮೇವಮೇಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ ಹರೇಚತುರ್ವೆದಯೆನುತುಂ ಧರೋವಿಟ್ರೋಎನುತ್ತೆ ಬಳಿಕೆ || ಎತ್ತಿಯದುಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ ಶಿವಯೆ | ನುತ್ತೆ ಮೇಣ್ ಜ್ಞಾನಂ ನಜಾನಾತಿದರ್ವಿ ಯೆ | ನುತ್ತೆ ಪಾಕರಸಂಯಥಾಯೆನಲಥರ್ವಶಿರಮೊರೆದು ದೇಜ್ಞಾನಂವಲಂ || 90 || ಅದುಮೋಕ್ಷಸಾಧನವೆನಿಕುಮಖಿಲ ಪೂರೈಜ | ನ್ಮದ ಸುಕೃತದಿಂ ಸಿದ್ಧರಾದಸನ್ಮಾರ್ಗಿಗೆ | ಛಿದವುಗುಂಮಸೆಯಿನಂತಲ್ಲದುಳಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಾ. ಮ್ರಾ ಯಪಾಠಂಗಳಿ೦ || ಪುದಿದಭೂಸುರನಾದೊಡಂ ತಚ್ಚಿವಜ್ಞಾನ | ಪದವನ ರಿಯಂ ಪಾಕರಸನಿಮ್ಮ ದರ್ವಿಯವೊ | ಅದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹರಿಗೀಶನೊರೆದಂ ಸೂತಗೀತೆಯೊಳಗಂತಲ್ಲದೇ || 91 11

  • ಜ್ಞಾನಮೇವಮಯಾವಿಷ್ಟೂ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮುಚ್ಯತೇ | ಜ್ಞಾನಂವೇದಶಿರೋಭೂತ ಮಿತಿಮೆ:ನಿತಾಮತಿಃ || ಆನೇಕಜನ್ಮಸಿದ್ದಾನ೦೦ ೨ಿತಸ್ಮಾರ್ಶಾನುವರ್ತಿನಾಂ | ಜಾಯತೇತ ಚೈವಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾದಾದೇವಮೇಹವೇ | ಚತುರ್ವೆದಧವಿಪ್ರ ಸ್ಪರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದಃ |

ಶಿವಜಾನಂನಜಾನಾತಿ ದರ್ವಿಪಾಕರಸಂಯಥಾ || ಸೂತಗೀತ