ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೭೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


160 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಎಂದು ಗರ್ಭೋಪನಿಷದುಕ್ತಿಯಿದೆ ಮತ್ತಮಾ ! ಚಂದದಿಂ ಕೇಳ + ಯ ಧಿಯೋನ್ಯಾತಿ ಪ್ರಮುಂಚಾಮಿ | ಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ ತಂಪ್ರಪದ್ಯೆ ಮಹೇಶ್ವರಂ ವಿರಜಾನಂಜಮೆನುತ್ತುಂ || ಮುಂದೆಭಸ್ಮಯೆನುತ್ತೆ ಮೇಣ್ಗೃಹೀತ್ವಾಚ ಯೆನೆ { ಸಂದಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಜಮೆನುತ್ತುಂ ಸಮುದ್ರೋಳ | ಯೆಂದದುಸದಾಚಾರ ಮೆನುತ್ತೆ ತಾಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಯೆನುತಾತ್ಮ ಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ || 113 || ಓರಂತೆವಿದ್ಯಾ ಸಂಸಾರಸಾಗರಂ | ಘೋರಮೆನೆಲಂಘಯಾಮ್ಯ ಹಮಾತ್ಮನೋನು | ತಾರೀತಿಯಿಂದಿಕ್ಷಮೆನುತೆ ಗರ್ಭಗತೋಎನುತ್ತೆತಾಂ ಸ್ಮಾಯೆನೆ || ಆರಯಲ್‌ ನಿಯಂತ್ರ ಪ್ರಯೆನೆಮುಂವಿ | ಚಾರದಿಂ ಪೀಡನಾಜ್ಞಾಯತೇ ಯೆಂದೆನುತ | ದೇರಭಸದಿಂ ವಾಯುನಾಯಾತಿವಿಸ್ಕೃತಿ ಮೆನುತೆ ವೈಷ್ಣವೇನಚಯೆನೆ || 114 || ನವಮಾಸದೊಳ್ಳಿ ವಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಸುರಿಸಪಿಂದೆ | ವಿವರಿಸಿದವೋಲೆಲ್ಲ ವರಿದು ಮೇಣಾಯೋನಿ | ವಿವರದಿಂದೆಂತಕ್ಕೆ ಪೊರಮಡುವೆನಾಗಳಾ ಘನಮಹೇಶನ ನೆಯ್ದು ವೆಂ 8 ತವರೆವಿರಬಾನಲಜ ಭಸಿತವಕ್ಕಗಿ ಹೋ| ತ್ರವಿಹಿತಾಗ್ನಿ ಜಭಸಿತ ವಕ್ಕದಂಗ್ರಹಿಸಿ ಯವ | ಯವಕೆ ಲೇಪಿಸಿಸದಾಚಾರಂಗೆನಮಿಸಿಯಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂ || 115 | ಘೋರಸಂಸಾರಾಚ್ಚಿ ಯಂದಾಂಟುವೆಂದಲೆಂ ದೀರೀತಿಯಿಂಗರ್ಭಗತಜಂ ತುನೆನೆದವ ಸ್ಥಾರಸದೊಳಾಳ್ಳನಿತರೋಳ್ವಿಷ್ಣು ವಾಯುಸ್ವರೂಪದಿಂಪೊಕ್ಕುದರ ಮಂ|| ಭೋರನಾಯೋನಿಯಂತ್ರ ಪ್ರಪೀಡನದಿಂದ | ಸಾರಸುಜ್ಞಾನಮಂಮಸು ಳಿಸಿಯವಿದೈಯಂ | ಪೂರಿಸಿ ಭವಾಂತರಕ್ಕೆ ಸುವನೆಂದೊರೆವುತಿದೆ ಸೂತಸಂ ಹಿತಕರಂ || 11 || + ಯದಿನ್ಯಾಃ ಪ್ರಯುಂಟಾಮಿತಂಪ್ರಪದ್ಯಮಹೇಶ್ವರಂ 1 ವಿರಜಾನೆಲಜಂಭಸ್ಮ ಪೀತಾ, ಚಾಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಜಂ|ಸಮುದ್ಗಲ್ಯ ಸದಾಚಾರಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಯ | ಸಂಸಾರಸಾ ಗರಂಫ್ರಂ ಲಂಘಯಾಮ್ಯಹವಾತ್ಮನಃ | ಇಂಗರ್ಭಗತೋಸ್ಕೃತ್ವಾ ಯೋನಿಯಂತ್ರ ಪ್ರತೀ ರನಾಶ ( ಚಾಯತ: ವಾಯುನಾಯಾತಿವಿಸ್ಕೃತಿವೈಷ್ಣವೇನಚ~ಸೂತಸಂಹಿತ,