ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೮೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜ ಪು ರಾ ಣ ೦ . 166 ಭರದೆ * ಪಾದೌಬ್ರಹ್ಮ ಯೆನೆ ಕಪಾಲಮೆನೆ ಕರ | ಸರಸಿಜದೊಳಜಶಿರಂ ಇಂಧೇಮುರಾರೇರ್ವ | ಪರೆನೆ ಹೆಗಲೋಳ್ಳಿಷ್ಣು ವಿನಪೆಣಂ ದೇವಾಸ್ಥಿ ವೃಂದ ಯೋನಿ || ಸುರರ ಮಾಲೆಯಂಗದೊಳಹೋ ಪ್ರಳಯಾವ ಸರದೊಳಿಂತೊ ವಶಿವಂ ಸಲಹುಗೆಂಬುಕ್ತಿ | ಹರ ನಿಷ್ಠ ಬೋಧಾಯನಾರ್ ಕೃತತನ್ಮಹಾ ನಾಟಕದನಾಂದಿಯೊಳಿದೆ || 133 || ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಂತೇಶಮಿತಯನುಪರಿಯೊ ! ಳೆಗಾಳಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಸ್ಥಿ ನೇಣಹಿಸ | ಸುತ್ತುಂಗನರಹರಿಯುಗುರೆ ಕೊಂಕಿ ಯಾದಿಕೋಲನಮಾಂ ಸವೆರೆಯಾಗಿರೆ | ಸು೦ಪ್ರಳಯಕಾಲದೇಕಾರ್ಣವದೊಳಗು | ಇತ್ತ ಕಚ್ಚ ಪಮತೃಯುಗಮಂ ತೆಗೆದಧೀವ | ರೋyಂಸರೂಂಹರಂ ಸುಜನರಜ್ಞಾನ ಮಂ ಕೆಡಿಸುಗಂದ ಮುಲಿಗುಂ || 134 || ಅಂದದಿಂ + ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಿಂದ್ರಮೆನೆ ಎಷ್ಟುಂಚ | ಯೆಂದು ಯಮಮ ನ್ಯಾನ್ ಸುರಾಸುರಾನೆನೆ ಯತೋ! ಯೆ೦ದದುನಿಗೃಹೃಹರಸಿಯೆನೆ ಹರತ್ಯುಷ್ಯ 'ಸೇತತೋಎನೆಬೊಮ್ಮನಂ || ಇಂದಿರನ ನಚ್ಚುತನ ನಂತಕನ ನುಳಿದಸುರ | ರಂ ದನುಜರಂ ಹರಿಸಿದುದರಿಂದೆ ಹರನೆನಿಪ | ನಿಂದುಧರನೆಂಗುಮಾಸ್ಕಾಂದಮೆಲೆ ವಾದಿಯಚ್ಚುತನೋರ್ವನಿಂದಳಿವನೇ || 135 || ಘನಗುರುವರಂಮತ್ರ ಮಿಂತೆಂದೊರೆದ ನಕ್ಕು | ತನ ವಿಧಿಯವರಿಯನ ವ್ಯಾಪಿತವ ವಸ್ಯತ್ವ | ಮೆನೆ ಕಪಾಲಂಕರ ರೂಪಿಣೋ ಹರಹಾರಯೆನೆ ಲತಾ ಯೆನುತೆಮ || ಎನೆಮುಗ್ಗಕಸ್ಮಾನ್ನ ಬುದ್ಧಸಿಯೆನಲ್ಲೂ ರ್ಮ | ವೆನಿಸಿದಭವ ಸಾಲವನೀಶಹಾರದ ಲ್ಲಿ ನೃಸಿಂಹಮೂಢನೋಡೇಂ ತಿಳಿಯೆಯೆಂಬಶರಭೋ ಕ್ರಿಯಾಸಾಂದದೊಳಿದೇ || 136 || r ಪಾಣೆಬ್ರಂಹಕಪಾಲಂಸ್ಕಂದ ಮುರಾರೇರ್ವಪುಃ | ಧೇವಾವೃಂದಗ್ರಜಃ ” ಬೋ .ಧಾಯನಾರ್ ಕೃತ ಮಹಾನಾಟಕದ ನಾಂದಿ.

  • ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಿಂದ್ರಂವಿಷ್ಣುಂಚ ಯಮರ್ಮಾಸುರಾಸುರಾ | ಯತೋನಿಗೃಹರ ಸಿದರಇತ್ಯುಚ್ಛಸೇತತಃ-ಸ್ಕಾಂದ,

... ಅದ್ಯಾವಿತವಪರತ್ವಂ ಕಪಾಲಕೂರರೂಪಿಣಃ | .ಹರಹಾರಲತಾಮಧ್ಯೆ ಮುಗ್ಧಕ ಇಾನ್ನ ಬು-ಸ್ಕಾಂದದಲ್ಲಿನ ಶರಭೋಕ್ತಿ, - - - > *