ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೮೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


174 ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಅದನನುಭವಿಸಿತೋಳನಾಗಿಪದ್ದಾಗಿ ಮೊ | ಣದೆ ಕಾಗೆಯಾಗಿ ಮೇ ಣ್ನವಿಲಾಗಿರಲ್ಕವನ | ಸುದತಿ ತದ್ರೂಪದಿಂಪಟ್ಟಿ ಜಾತಿಸ್ಮರಣದಿಂದೆ ಬೋ ಧಿಸುತ್ತೇ || ಪುದಿದುಜನಕನಯಾಗದವಚ್ಛಥದೊಳಗೆಮುಳುಗಿ | ಸಿದೊಡವನು ದರದೊಳಾತ೦ಪುಟ್ಟಿ ಯುದ್ದದಿ | ನಳಿದು ತದಘಮಂಕಳೆದನೆಂದುಲಿವುತಿದೆ ವಿಷ್ಣು ಪೌರಾಣಮಂತಲ್ಲದೆ || 173 || ಮತ್ತೆಯೆತ್ತೆಂ ದ್ರೋಯೆನುತೆ ದೇವತಾಪರಿಯೆ | ಮುತ್ತುಂ ವ್ರಜಂ ವಿಶ್ವರೂಪಮೆಂದೆನುತಾ | ನೆತ್ತಿ ಮೇಣ್ ತ್ವಾಯೆನುತು ಮಧ್ಯಮಂಯೆ ನೆ ವೃತಮಸ್ಯಯತಿನ್‌ಯೆನೆ || ಸುನೊಮುದದಿಂದೆ ಸಾಲಾವೃಕೇಳೋ ಯೆ | ನುತ್ತೆದಲ್ ಪ್ರದದಾತಿದುರ್ಮಘಾನವಧೀದೆ | ಮುತ್ತುಂ ಬೃಹಸ್ಪತೇ ಪ್ರತ್ಯವದದೆಂದೆನುತು ಮಿಂಯತಿನ್ನುತ್ತು೦!! 174 || ಘನದೆಸಾಲಾವೃಕೇಳ್ಕೊಯೆನಲ್ ಪ್ರಾಯಚ್ಚ। ದೆನುತೆ ವಿಜ್ಞಾನಸ್ಯದೆ ನೆ ಬಲೇವಖಲುಯೆನುತೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪುರಂದರ ಸಾಲಾವೃಕೇಳ್ಕೊಯೆನು ಇಂತದೆ || ವಿನಯದಿಂಪ್ರಾಯಚ್ಚದೆಂದೆನುತ್ತುಂ ಯರ್ತಿ | ಯೆನುತೆ ಸಿದೇ ಹಾಭಿಮಾನಿಯೆಂದೆನ | ನವಾರೆಕೇಳ ತ್ವಷ್ಟ ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಜಂ ಸುಧ ಸ್ವತಿಯ ಪತಿವಿಶ್ವರೂಪಂ | 175 || ಸುರಲೋಕಕೆ ಮರ್ತಕೆಬರುತೆ ಸುಖಮಿರ್ದು | ಕರಮೆದುರ್ಯೊಧ ದಿನವೈದಿಕಾಚಾರದಿಂ | ದಿರುತೊರ್ಮೆ ನಗ್ಗ ಕೆಂದಿನವೊ ಮಿಸೆಕಂಡು ಸುರ ಪತಿ ಯವಜ್ಞೆಗೆಯ್ಕೆ || ತಿರಿಗಿಭೂಮಿಗೆಬಂದು ನೊಂದಾಭಿಚಾರಿಕಾ | ಧ್ವರನ ನಾಕಾರಿಯೊಳೆಸಗಿ ಬೇಳುತಿರಲೊಡಂ | ಸ್ವರಹೀನಮಾಗೆಯಾಗಳ ಶ್ರುತಿರಹಿತ ಯತಿಗಳಾದಮಟ್ಟಿಗರನಿಂದ್ರಂ || 176 || ವ ಟ ೬ - ---- - - - + ಇಂದ್ರೋ ದೇವತಾಪರಿವ್ರಜಂ ವಿಶ್ವರೂಪತ್ವಷ್ಟಾಭಮಸ್ತ ವೃತ ಮನ್ವಯರ್ತಿ ನಾಲಾ ವ್ಯಕೆ ಭೂಪ್ರದದಾತಿದುರ್ಮ ತಾನವಧಿ: ಬೃಹಸ್ಪತಿಃಪ್ರಕೃವದತ ಇಂದೊ, ಯರ್ತಿ ಸಾಲಾ ವೃಕೊಿಪ್ರಾಯಚ್ಚನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಬನ್ನಿವ ಖಲುಸಾಕಾತುರಂದರ, ನಾಲಾ ಕೇಳೊ ಪ್ರಾಯಚ್ಛತೆ'ಯರ್ತಿದೇಹಾಭಿಮಾನಿನೊಷ್ಯ ಪರಮೆ ಜಂ ||