ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೯೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


175 ಪ – ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. ಕೊಂದುಕೆಂನಾಯ್ಕಳಗಕಿಕ್ಕಿದಂ ಕೋಪದಿಂ | ದೆಂದು ಋಕ್ಕು೦ಯಜು ಸ್ಟು ಸೌರಸಂಹಿತೆಯು | ಮಂದದಿ೦ಸಾರುತಿವೆ ಯದರಿಂದವೈದಿಕಂ ಹರಿದಂ ಡ್ಯನೇನಲ್ಲ ವೇ | ಚಂದದಿಂ + ವೇದಬಾಹೇಷುಯೆನೆ ಮೂರ್ಗೆಷು | ಯೆಂದು ತಾಂ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೆನೆಯೇನರಾಸ್ಸುರಾಃ |ಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ ತೇಹಿಪಾಷಂಡಿನೋಯೆ ನುತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಥಾತೈರೆನೆ || 177 || ತಾನೆಸಹವಾಸಿಎನೆ ವೇದಬಾಹ್ಯಮ | ರ್ಗಾನುವರ್ತಕರಾದ ಮನುಜ ರ್ಕಳುಂ ದೇವ | ತಾನೀಕಮುಂ ಮತ್ತಮವರಸಹವಾಸಿಗಳ ಪಾಷಂಡರೆಂದು ಲಿವುತೇ || ಮನಿತಂಬೂತಸಂಹಿತೆಯಿರಲ್ ಶ್ರುತಿ ಬಾಹ್ಯ | ತಾನಿಷ್ಟ ನಾದಕತ ದಿಂ ದೇವಕುಲದೊ | ಡೇನೊ ಹರಿಪಾಷಂಡಿ ಯಾ ವೈಷ್ಣವರುಮಂತೆಯವ ನೆಂತೊ ವೇದವೇದ್ಯಂ || 178 || ಇಂತೆನಲೊಡಂವಾದಿಯೆಂದನೆಲೆ ಶೈವಕೇಳಕ | ಕಂತುತ್ತಾತಂ ಸದವೇ "ನಿಂಬುದನ | ದೆಂತೊಡಂಬಟ್ಟಿ ಸೆಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಮೆ ನುyದು || ಮುಂತನಾರಾಯಣ ಪರಮೆನುತಿಮೂತ್ರ | ದಿಂತವದೆ ನಾರಾ ಯಣಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೆನು | ತುಂತಾನೆ ಆತ್ಮಾಯೆನುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣೋಯೆ ನುತುಂ ಪರೋಯೆನುತ್ತುಂ || 179 || ಮತ್ತೆನಬ್ರಹ್ಮಾಯೆನು ನಲವೋಯೆಂದೆನುತ್ತೆ ಸೇಂದ್ರಸೋಕ್ಷರೋ ಯೆನುತೆ ಪರಮೋಲೆ | ಮುತ್ತುಂ ಸ್ವರಾಡೆನಲ್ ಬಳಿಕ ಮುಂ ನುಚ್ಚಕಿಂಕಿಗ ತನ್ನೆನೆ | ಬಿತ್ತರಿಸಿದೃಶ್ಯತೇ ಶೂರತೇವಿಯೆನು | ದೆವಾಯೆನುತು ಮಂತರ್ಬಶ್ಚಯೆನುತ್ತು | ಮೊತ್ತಿತತ್ಸರ್ವಮೆನುತುಂ ವ್ಯಾಖ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತೋಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ || 180 || ಸಾ :

  • ವೇದಬಾಷೆ ಷುಮಾರ್ಗೆ?ಸು ಸಂನಿ ತಾಯಿ?ನರಾಸ್ಸು ರಾ 3 1 ತಹಿವಾಷಂಡಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಥಾತೆ ಸಹವಾಸಿನಃಸೂತಸಂಹಿಕೆ.
  • ನಾರಾಯಣಂ ಪರಂಬ್ರ, ನಾರಾಯಣಃಪರಂಜ್ಯೋತಿ:- ಆತ್ಮಾನಾರಾಯ ಪರ:-ನಬದಾ ಸವಸ್ತೆ ?೦ದ ಕತಃ ಪರಮರಾಟ್ ಯುಚ್ಚಕಿಂಚಿಗರ್ಸಿ ದೃಶ್ಯತೆ ಇಯತೆ ವಿವಾ| ಅಂತರ್ಬಹಿಕ್ಕರ್ನ: ನಾಸನಾರಾಯಣಸಿ ತಃ || ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ,