ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೧೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾಣ೦ . 177 ಎನುತಮಿದೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ಶರ್ವಾಯ ಯೆಂ | ದನಘಲೈಂಗ್ಯದೊ ಳಿದೆ | ನಮೋಸ್ತುತೇಪ್ರಕೃತಯೇ| ಯೆನುತುಂವಲಂ ನಮೋನಾರಾಯಣಾಯ ಚ ಯೆನುತಿದೆಯಜನುತಿವೇದಮುಂ ಘನದಿಂನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇನಮೋ ಗಯೇ | ಯೆನುತುಂನಮಃ ಪೃಥಿವೈನಮೋಎನುತೆ ಮ | ತನುವಿನಿಂದೋಷ ಧಿಲ್ಲೋನಮೋವಾಚೇನಮೋಯೆನುತೆ ವಾಚನೆ || 186 || ಅದರೊಡನೆ ಕೂಡಿಪತಯೇನಮೋ ಎಂದೆನು | ಇದು ವಿಷ್ಣವೇನಮೋ ಮಹತೇಕರೋಮಿ ಯೆಂ | ದೊದರು ಪರಿಪರಿಯೊಳಿಪ್ಪ ವಂಗನ್ಯರೋಳ್ಳಂದನ ಮನೆಸಗಿ ವಿವಿಧ || ಪದದಿಂದೆನುತಿಸಿದುವನೇಕ ಮು೦ಟದರಿನ | ಬ್ಲ್ಯುದಯಕರ ನಾರಾಯಣಾಹ್ವಯಂ ಪರಿಕಿಸಲ್ | ಸದಮಲಶಿವನನಾಮವಾಕತದೆ ಶಿವನನೆ ಹೇಳು ದಾವೇದವಾಕ್ಯಂ || 187 || ಸೂಕ್ತಿಯಿಂದಾ ಪೋಯೆನುತ್ತೆ ನಾರಾಂತಿ | ಪ್ರೋಕ್ತಾಯೆನು ನಾರಾವೈನರಯೆನುತ್ತೆ | ಯುಕ್ತಿಯಿಂ ಸೂನವಸ್ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂತೇನಯೆನೆ ಸೂ ತೋಕ್ತಿಯೇ | ಪ್ರೋಎನು ನಾರಾಯಣಸ್ತ್ರಯಮೆನಲ್ | ವ್ಯಕ ಮಗಂಬುಗಳ್ | ಶಿವಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿಯನುರಕ್ತಿಯಿನಿರಿ ನಾರಾಯಣರವರತೆರದೆ ಹರಿಗೆನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ || 188 11 ವಿವರಿಸೆನಮೋನಿಷ್ಠ ವೇಯೆಂಬಸುಮನು ವೈ | ಷ್ಣವಮದೆಂತೆನಲ್ ವೇದಂಗಳನ್ನದೇ | ನವಿಸರಕೆ ಮಂತ್ರಸಾಮ್ಯವನೀಯವಾಗಿ ವಂದನಮನಭ ವಂಗಲ್ಲದೆ || ತವೆಮಡದುತಿಜ್ಞೆ ಯಥವಾ ಪ್ರಣಾಮವನೆಸಗಿರಲ್ ಧಾತು ಗಿಕಮನೀಶ್ವರಂಗವುವಂದಿಸಿದ ವಿಧಿಯದೇಕೆನೆ ನಮೋನಿಷ್ಠ ವೇಯೆಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಂ || 189 ||

  • ನಮೋಸ್ತುತೇ ಪ್ರಕೃತಯೆ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯಚನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೊಗ್ಗ ಯೇನಮಃ ಪೃಥಿವೈ, ನಮಓಷಧೀಭ್ಯ ನಮೋ ವಾಚೇ ನಮೋ ವಾಚಸ್ಪತಯೇ ನಮೋ ವಿಷ್ಣವೇ? ಮಹತ್ಕರೋಮಿ
  • ಆಪೋನಾರಾಇತಿಫೊಕಾ ನಾರಾವೈನರಸೂನವಃ | ತಾಯದಸ್ಯಾಯನಂತನ ಪೋಕ್ರೋನಾರಾಯಣಸ್ತ್ರಯಂ,

23