ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೦೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


192 ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಆರೈದುನಡೆವರೆನೆ ಎಷ್ಟು ವೆಂತ್ಯೆ ಸ್ವತ| ರುಚರಿತಂ ಬಿಡುಬಿಡಾ ಮಾತುಸಲ್ಲ ದಿ | ನ್ಯಾ ರಮೇಶಂಜೇಯನೆಂದ ನಿನ್ನ ಯದುರುಕ್ತಿಗೆ ಕೇಳನಿರ್ವಾ ಹಮಂ || ಭೋರನದು + ದುರ್ಜಯಂಟೈವವಿಜೇಯಮೆನು | ತೋರ೦ತಮೇ ಯಮೆನೆ ಶಿವರೂಪಿಣಮೆನುತೆ ಮು | ರಾರಿಯುರುಲಿಂಗಮಂನುತಿಸಿದುದು ಶೈ. ವದೊಳಿರಲ್ ಜೇಯನೆಂತೊಕೃಷ್ಣಂ || 257 || ಭರದಿಂ ತ್ವಮೇಕೋಎನು ಜಗತಾಮೆನು ಇರರೆ ವಂದ್ಯೋಯೆನುತೆ ವಿಶ್ವಸ್ಥಯೆಂದೆನುತು | ಪರಿಸಂ ತೋಯೆನುತೆ ಕಾಲೇನಸರ್ವೈರೆನುತ್ತೆ ಮಂತ ಮೋಎನೆ || ಹರನೀನಖಿಲಜಗದ್ವಂದ್ಯನೇಕಂ ಹರಿಗು | ಪರಿಸದಸ್ಟಂ ಸುಕೃತ ಕಾಲದೊಳ್ ಜೇಯನೆ | ರಿನೆಂದು ಕಾಳಿಕಾಖಂಡದೊಳಿ ಭಾಸುರೋಕ್ತ ಬೈಯನೆಂತಯ್ಯುತಂ || 258 || - ಮುದದಿನೇ ... ಕೊಯೆನುತೆ ವೇದೋಬಹುಯೆನುತ್ತು | ಮದುವೆಶಾ ಮೋಹ್ಯನಂತಸ್ವಾಮೆನುತ್ತೆ ಮೇ | ಹೊದವಿಏಕಮೆನು ಸಂಬೋಧಯತ್ಯಾ ತ್ಯ ರೂಪಮೆನೆ ವೇದ್ಯ ಮೆನುತೆ || ಪದಪಿನಿಂ ಯೇತ್ಯಾ ಮೆನು ಶರಣಮೆನು ಪದುಳದಿಂಸಂಪ್ರಸನ್ನಾ ಯೆನುತೆತೇಷಾಮೆ ನೆದಲಂತೆತಾನೆ ಶಾಂತಿಃಶಾಶ್ವತೀನೇತ ರೇಪಾಮೆನುತಿರಿ 11 259 || ಹಲವು ಶಾಖೆಗಳುಳ್ಳ ನಂತಮೆನಿಪಾಶ್ರುತಿಯೆ | ಸಲೆನಿನ್ನ ನಾತ್ಮರೂಪಂ ವೇದ್ಯವೇಕನಂ | ದುಲಿವುದಂತೆಸೆವ ಶಂಭುವೆನಿನ್ನ ನೋವ್ವನನೆ ಆರ್‌ ಶರಣ್ ಗುವರವರ್ಗ || ಅಲಘುಶಾಶ್ವತಶಾಂತಿ ಯುಳಿದರ್ಗದಿಲ್ಲೆಂದು | ಜಲಜಾಕ್ಷ ನೊರೆ ಶಿವರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಯದರಿ | ನೆಲೆಲೆ ಕೃಷ್ಣಂಜ್ಞೆಯನು 'ಸಾಂ ವ್ಯಂ ಯೋಗಮೆನೆ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಮೆನುತುಂ || 260 || + ದುರ್ಜಯಂಚೆವನಿಚ್ಛೆಯಮಮೆಯಂಶಿವರೂಪಿಣಂ-ಶೈವ ಪುರಾಣಂ,

  • ತ್ವಮೇಕೊ 'ಜಗತಾಂವಂದ್ಯ ವಿಶ್ವಸೊಪರಿಸಂಸ್ಥಿತಃ | ಕಾಲೀನರ್ಸಮ್ರ೦ತವ್ಯ! ಕಾಳಿಕಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಗಜಾಸುರೋಕ್ತಿ,

... ಏಕೊವೇದೊ? ಬಹುಶಾಖೋಪ್ಯನಂತ ಸ್ವಾಮೇಕಂ ಸಂಧಯತ್ಯಾತರೂಪಂ ವೇದ್ಯಯೇತ್ಸಾಂ ಶರಣಂಸಂಪ್ರಪನ್ನಾ ಸೇಷಾಂಶಾಂತಿಶ್ಯಾಶ್ವತಿನೇತರೇಷಾಂ-ಶಿವರಹಸ್ಯ.

  • ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಂ ವೇದಾ ಪಾಶುಪತಂತಥಾ | ಜ್ಞಾನಾನ್ಯ ತಾಪಂ ಚೈವ ಜ್ಯಶ್ಚಕೊತ್ರಶಂಕರಃ || ಸಾಂದ.