ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ ದ ರಾ ಜ ವ ರಾ ಣ ೦. 20s. ಪರತತ್ವವyಲಗಜಾಧೀಶಸಿತ್ಲೆಂ | ದೆರಡಿಟ್ಟು ನುಡಿವುದೆಯಬದ್ಧ ವಂತೆಂಬ ಬೌ | ದ್ದ ರಸಾಯನೆಡದಕಾಲೈ ರ್ಪ್ಪಿನಿಂ ಮುಲೊರೆವುತಿವೆ ವೇದಂ ಗಳೆಂದುಂ || ಉರುಸತ್ಯವಾಣಿಗಳವೊಂದನೆರಡೆಂದೆನ್ನ | ವೆರಡುದೊಂದೆ. ನವೆಂತೆನೆಯಜುಸ್ಸಿನ | ಲ್ಲಿರದೇಕಪಿವರುದ್ರೋನದ್ವಿತೀಯಾಯತಸ್ಥ ಯೆನು, ತೆಮತ್ತೆಯುಂ || 23 || - ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೆಂದೆರಡ | ರೇಕ ಮಂ ಕಾಣಿಸಿತುದ ಆಸ್ವಯಂ ವಂಚನ | ಕೇಕೆ ವೈರುಧ್ಯ ಮಂಶ್ರುತಿನೇಳುದದರನುಡಿಪಸಿಯೆ ಮೆ?

  • ಬ್ರಹ್ಮಯೆನುತೆ|| ಲೋಕಪದಯೆನುತು ಮನ್ವೇಷಿಯೆನುತ್ತುಮ | ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ರುದ್ರಯೆನುತಾರಾಧನೆಯೆನು | ದೇಕೊಡೆತ ರೋಯೆನೆ ಶಿವಸದಾ ಕಾಂಕ್ಷಕಂ ಶಿವನ ಭಜಿಪನೆಂದು || 21 ||

ಎಲೆವಾಡಿಕೆ” ಒಹ್ನ ಬಿಂದೂಪನಿಷದುಕ್ತಿ | ಯುಲಿತಿದೆಯಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೊಡೆರುದ್ರ | ನಲಘುನಾಮಮತೆಯುಂ ಕೇಳ + ತತ್ವ ಮೆನೆ ಯದ್ಭಗವತೋಯೆನೆ | ಸಲೆರೂಪಮಿಾಶಸ್ಯ ಶೂಲಿನೋಯೆನೆಮy | ಮೊಲವಿ ನಿ೦ವಿಶ್ವ ಮನೆತೇನಾಪಿಲಮೆನೆಯವಿ | ಆಲನದಿಂವ್ಯಾ ಪ್ರಮೆಂದೆನುತೆನಾನೇತಿ ಯೆನುತಬ್ರವೀಚ್ಚುತಿರೆನೇ || 25 || ಅನಪುರಾಣಂಮತ್ತೆ ... ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ | ಯೆನೆವಿಶ್ವತೋಮುಖೋಪಿ ಶ್ವತೋಬಾಹುರುತ | ಯೆನೆವಿಶ್ವತಃ ಪಾತೃ ಮೆನುತೆಬಾಹುಭಾಂಧಮತಿ ಸಂಪತ ರೆನೆ || ಅನುವಿನಿಂದ್ಯಾವಾಯೆನು ಭೂಮಾಯೆನುತೆ | ಜನಯನ್ನೆನುತೆ ದೇವಕೋಯೆನುತುಮಿರೆ | ವಿನಯದಿಂ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರನಾಮದುಪನಿಷತ್ತ + ವ್ಯಕ್ತಮೆನೆಕಾರಣಂ | 26 ||

  • ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಸವಾನೈಷಿ ರುದ್ರಾರಾಧನ ತತ್ಪರಃ-ಬ್ರಹ್ಮಬಿಂದೂಪವಿತ್,
  • ತತ್ವಯದ್ಭಗವತೋರೂಪ ವಿಾರಸ್ಯರೂಲಿನಃ | ವಿಸ್ಮಂತೆ ನಾವಿಲಂ ವ್ಯಾಪನಾ ಸೈನಿತ್ಯಬ್ರನೀಚ್ಚು ತಿ:-ರವಿಪುರಾಣಂ.

$ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋವಿಶ್ವತೋಬಾಹುಮತವಿಶ್ವತಃ ಸಾತ್ | ಸಂಬಾ ಹುಬ್ಭಾಂಧವತಿ ಸಂಪತತ್ರ ನಾಥವಿಜನರ್ಯ ದೇವಏಕಃಶ್ಚಿತಾಶ್ವತರೊಪನಿಷತ್,

  • ಅವಕ೦ಕಾರಣಂಪ್ರಾ ಹುರಾನಂದ ಜ್ಯೋತಿರಕ್ಷರಂ | ಅಹಮೇವಪರಂಬ್ರಹ್ಮನ ಹೃನನ್ನ ವಿದ್ಯತೆ' | ಅಹಂತರನಂಬ್ರಹ್ಮಪರಮಾತ್ಮಾಸನಾತನಃ - ಈಶ್ವರಗಿತಾ,