ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೨೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪದ್ಮ ರಾ ಜ ರಾಣ೦ . 201 ಮತ್ತೆಯುಂ + ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದೆನುತ್ತು ಮಾಪೋತಿಯೆಂ| ದೆ ವೇದಾಂತಮಿ ದೆಮನುಸೂಕ್ತಿ * ಯಸ್ಮಾಯೆ/ನುತ್ತುಂದಿಮಾನಿಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇಯೆನುತೆ ಯೇನತಾನಿಚಯೆನೆ || ಬಿತ್ತರದೆ ಜೀವಂತಿಯತ್ರಲೀಯಂತೇಯೆ | ನುತಮ್ಮ ಹೈತಿಯೆನುತಾದರೇಣತುಯೆ | ನು ತಯೆನುತ ಸಾಧಾರಣಾಮೂರ್ತಿ ರೆನುತೆ ಸಾಂಬಾಯೆನುತ್ತೆ | 31 || ಅನುನಯದೆ ಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಾನೀಲಯೆಂ | ದೆನುತೆತಾಂಗ್ರೀವಾಯೆ ಮುತ್ತುಂತ್ರಿಣೇತ್ರಾಚ | ಯೆನುತೆದಲೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೂತ್ರ ಸಮನ್ವಿತಾಯೆನುತುಮಿ | ದೃಶೀಯೆನುತೆಪರಮ | ಎನುತಮೂರ್ತಿರಸ್ಯಯೆನುತ ಸಾಧಾರಣಾ | ಯೆನು ತುಂಪರಾಯೆನೆ ತದೇವಯೆನುತುಪರಮ | ಮೆನುತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರನಾನನ್ನ ಸಂಶಯೋ ಯೆನಲಲ್ಲಿಛೇದವೆಂತ್ಯೆ || 12 || ಮಂಪರಬ್ರಹ್ಮಯೆನೆ ಸ ಈಶಾನೋಯೆ | ಮುತ್ತು ಮೆಕೋಯೆನುತೆ ರುದ್ರಃ ಸಏವಚಯ | ನುತ್ತಂಭವಾನೆನೆ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಸಾಕ್ಷಾದೆನುತೆ ಮಹಾ ದೇವೋಯೆನೇ || ಸು೦ನಸಂಶಯೋಯಸ್ಯಯಂದಿ೦ತುವಕಿ ಸುತ್ತು ಮಂತಸಾ ನಿ ಭೂತಾನಿಯೇನಯೆನುತ್ತೆವಲಮಿದಮೆನುತ್ತುಂ ಭ್ರಾಮ್ಯತೇಜಗ ಹೃತಿ ಯಂಜಗುರೆನೆ || 13 || ಒತ್ತಿ ವೇದಾಸ್ತ್ರ ಮೆನೆರುದ್ರಂ ಶರಣಮೆಂದೆ | ಸುತ್ತು೦ವ್ರಜಯೆನೆಸೂರ ಪುರಾಣಮಂತೆ ತದೆ | ನು ನಿತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮತಿಯಿನೆಸ ಏಕೋಯೆನತೆ ರುದ್ಯೋಯೆನೆ || ಬಿತ್ತರಿಸುತುಂ ಸ ಈಶಾನಃ ಸಭಗವಾನೆ | ನು ಸಮಹೇಶ್ವ ರೋಯೆಂದೆನುತ್ತೆ ಸಂದೆ | ಮುತ್ತು ಮೇಗಂ ಮಹಾದೇವೋಯೆನೆಯಥರ್ವಮಂ ತೆ ...ತತ್ಪರಮೆನು || 34 ||

  • ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಸ್ಪೂತಿ
  • ಯಸ್ಮಾದಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿಜಾಯಂತೇ ಯನತಾನಿಚ ಜೀವಂತಿಯತ್ರಲೀಯಂತೇ || ತದ್ಭಹೇತ್ಯಾದರೇಣತು | ತಸ್ಯಸಾಧಾರಣಾ ಮೂರ್ತಿಸ್ಸಾಂಬಾಚಂದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಾ ನೀಲಗಿ ವಾತ್ರಿಣೇತ್ರಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಸಮನ್ವಿತಾ ಈದೃಶೀಷರವೂ ಮೂರ್ತಿಯ್ರಸ್ಯ ಸಾಧಾರಣಾಸರಾ| ತದೇವಪರಮಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪರಂ ನಾನ್ಯನ್ನ ಸಂಶಯಃ | ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಈಶಾನೋ ಏರುದ್ರಸ್ಥ ಏ ವಚ | ಭವಾನ್ನಹೇಶ್ವರಸ್ಸಾಕ್ಷಾಹಾ ದೇವೊನಸಂಶಯಃ | ಯಸ್ಕಾಂತನ್ಮಾನಿಭೂತಾನಿ | ಯೇ ನೇದಂ ಭಾಮೃತೇಜಗತ್|ಬ್ರಹ್ಮತಿಯಂ ಜಗುರ್ವೇದಾಸ್ತಂ ರುದ್ರಂಶರಣಂ ಪ್ರಜ[ಸೂರ ಪುರಾಣ

8 ತತ್ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ವಿಭಾತಿನಶತ್ರ ದೇವಾನರ್ತಯೋನಪಿತರೋನ ಈಶತೀಪ್ರತಿ ಬುಧ್ಯ. -ಸರ್ವಂಬುಧ್ವಂಸವ ಏಕದೇವಸ್ಸತ್ವಭೂತೆ?ಷು ಗೂಢಸ್ಸತ್ವವ್ಯಾಪಿ ಪಕ್ವ ಭೂತಾಂತ ತಾ:-ಬ್ರಸ್ಕೋಪನಿಷತ್