ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


208 ಪ – ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. ಸಂತತಂಬ್ರಹ್ಮಯೆನುತೆ ವಿಭಾತಿನಯೆನುತ್ತು! ಮಂತತಾಯಿನೆದೇವಾನ. ರ್ಪಯೋಯೆನು | ತುಂ ತನೆನಪಿತರೋನ ಈಶತೇಪ್ರತಿಯೆನುತೆ ಬುದ್ಧಸ್ವಸರ್ವ ಮೆನುತೆ || ಮುಂತೆಬುದ್ವತಿ ಸಶಿವೋಯೆಂದೆನುತೆವಲಂ | ಸಂತಸದಿನೇ ಯೆತ್ತೆದೇವೊಯೆನು | ಇಂತಿರದೆಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೂಢಃಸ್ಸರ್ಮಯೆಂದದೇವ್ಯಾ ವೀಯೆನೆ || 35 || ಪ್ರೀತಿಯಿಂಸರ್ವಭೂತಾ೦ತರಾತ್ಮಾ ಯೆನು | ತೆರದಿನಿದೆವಲಂ ಬ್ರ ಜ್ಯೋಪನಿಷದುಕ್ತಿ | ಮಾತೇಂ + ಋತಂಸತ್ಯ ಮೆನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃ ಷ್ಣ ಸಿಂಗಲಮೆನೆ || ರೀತಿಯಿಂದೂರ್ಧರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಮೆನು | ತೋತು ತಾಂ ವಿಶ್ವರೂಪಾಯವೈಯೆಂದೆನುತೆ | ಶಾತದಿಂದಂ ನಮೋಯೆನೆ ಯಜು ರ್ವೆದಂಋತಂ ಸತ್ಯವೆಂದನುತ್ತುಂ || 36 || ವಲಮದೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಮೆನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂ | ಗಲಮೆನುತುಮೂ ರ್ಧ್ವರೇ ತಂತಮೂಾಶಾನವೆಂ | ದುಯಿವುತುಂತಟ್ಟೇಮನಃ ಯೆಂದೆನುತ್ತೆ ಶಿವಸಂ ಕಲ್ಪ ಮಸ್ತು ಎನುತೆ || ಎಲೆಲೆ ಶಿವಸಂಕಲ್ಪ ಮಿದೆ * ಸುತಂಸತ್ಯ ಮೆನೆ | ಸಿಪ ರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಸೋಮವೆಂದೆನುತೆ | ನಲಿದೀಶ್ವರಮೆನುತ್ತು ಮೂರ್ಧ್ವರೇ ತಸಮೆನುತುಮುತ್ಪತ್ತಿಯೆಂದೆನುತ್ತುಂ || 3 || + ಋತುಸತ್ಯಂಪರಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಳಂ | ಊರ್ಧರೇತಂವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವ ರೂಪಾಯವೈನಮಃ --- ಯಜುರ್ವೇದ.

  • ತನಕಂಪುರುಷಂ ರುದ್ರಂ ಪುರುಹೂತಂಪುರರುಷ್ಟು ತಂ। ಗರಂಗಗನಾಂ ತಸ್ಯ! ರೇಬಾಯಾಶೆ ರ್ಧ್ವತಸ್ಥಿತಂ || ತತ್ರಾಪಿರಂಧ್ರಂಗಗನ ಮೊಂಕಾರಂ ಪರಮೆಶ್ವರಂ || ವಾಲಾ ಗ್ರ ಮತ್ರಂತನ್ಮಧ್ಯೆ? | ಸತಂಪುಮಕಾರಣಂ 11 ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಹಾದೇವಂ | ಪುರುಷಂಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳು | ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ತಮೀಶಾನಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಜೊಪ್ಪನು | ಲೈಂಗ್ಯ

$ ಖತಂಸತ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಂಗಳು | ಊರ್ಧ್ವರೇತಂತಮಾಶಾನಂ ತಮನವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಸ್ತು -ಶಿವಸಂಕಲ್ನೋಪನಿಷತ್,

  • ಸತಂಸತ್ಯಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಸೋಮಮಾಶ್ವರಂ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸಮುತ್ತತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರಕಾರಣಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಚಂದ್ರಮೌಳಿಂ ಮೃಣಾನಿಧಿಂ | ಹಿರಣ್ಯಬಾಹು ಮ ದ್ವಂದ್ವಂ ಹಿರಣ್ಯ ಪ್ರತಿಮಾಶ್ಚರಂ ಅಂಬಿಕಾಯಾಃ ಪತಿಂ ಸಾಕ್ಷಾ ದುಮಾಯಾಃ ಪತಿಪುಕ್ರಿಯಃ | ಪರತತ್ವಸಮಾಖ್ಯಂ: ಚತಿವಂಧ್ಯಾಯಂತಿ ಸಂತತಂ 11 ತೈತ್ತಿರೀಯಶ್ರುತಿಸ್ಸಾದ್ಧಿ ಪ್ರಾಹೈವಖಲು ಸಾದರಂ || ಮಾನವ ಪುರಾಣಂ.

೧ ೯ರಿ