ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


242 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. - ಹರಿಹರರ್ಗಾಹರಿಹರಾಜರ್ಗ್ಗ ಭೇದವೆಂ | ಬೊರೆಯಿಂ ದ್ವಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ವಾದಿಗಳಿರಾ | ಸೊರಹದಿರಿಮವರ್ಗೆ ಹರನೊಡೆಯನೆಂದಾಮ್ರಾ ಯಮು ಖದ ಸಿದ್ದಿಸಿದೆವಾಗಿ | ಇರದಳಿವೊಡಿಯಾತ್ಮ ನಳಿದುದೆಮುಕುತಿ ಯೆಂಬ | ನರಕಿಲೋಕಾಯತನೆ ಗಳಸದಿರಶುದ್ಧಿಗಾ | ಕರವಾದ ಬುದ್ದಿ ಹರವೆಂದು ಯ ತೃತಕ್ಷಣಿಕ ಮೆಂಬ ಬೌದ್ಧ ಮತದಾ || 196 || ಸರ್ವಶೂನ್ಯತೆಯೊರೆವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತಿಯುಡುಗು | ಗರ್ವಿಯೋಗಾ ಚಾರಬುದ್ದಿ ಮಾತ್ರವನೆ ಬಗೆ /ದುರ್ವದಿರು ಬುದ್ದಿ ಯಾಕಾರದಿಂದಖಿಲ ಬಾಹ್ಯಾ ರ್ಥಮನುಮೇಯಮೆಂದಾ || ದುರ್ವಿದಗ್ಧತೆಯನುಳಿ ಸೌತ್ರಾ೦ತಿಕನೆ ನಿನಗ | ನಿ ರ್ವಾಹ್ಯವೆನಿಸುವವಯವಮಾತ್ರವನೆರ್ನೆ | ಕೊರ್ವದಿರು ವೈಭಾಷಿಕಾ ವ್ಯ ಕಚಿತಿಯಳಿವುದೇಪ್ರವಾಹೇಶವಾದಿ | 197 || ಸಲೆಯಜೇತನತಾಧಿವತ್ಯಾದಿ ದೋಷಂಗ | ಆಲೆವುವು ಶರೀರಪರಿಮಿ ತನಾತ್ಮ ನಾದೊಡೆಂದೆಲೆತಿಳಿಯದಪ್ರಬುದ್ಧ ಕ್ಷಪಣಕಾಬೆಸೆಯದಿರನೇಕ ಮುಖ ದಿನೊಗೆದು || ನೆಲೆಯಿಲ್ಲ ದಳಿವ ಕಾಲವೆದೈವವೆಂಬನು | ಜ್ವಲಕಾಲವಾದಿ ರುರ್ಜದಿರನೇಕೇಚ್ಛೆಯಿಂ | ಫಲಿಸದಾವುದುಮೆಂದರಿಯದನೇಕೇಶ್ವರಾಹ್ವಯ ವಾದಿಸೊರ್ಕ್ಕನುಳಿಯೆ || 108 || ಜಡನಿಸರ್ಗಂಗಳ ನಿವೃತ್ಯಾದಿಭುವನಂಗ | ಳಡಸಿಯವನೆಯ್ದೆ ದುದೆ ಮುಕ್ತಿಯಾಗುಳ್ಳ ಗಾ | ರುಡ ದಕ್ಷಿಣಸುವಾಮಭೂತ ತಾಂತ್ರಿಕರಿರಾನಿಮ್ಮ ನುಡಿಗಳಶ್ಚಾತ್ಯ ಮೇ || ಬಿಡಿಮಭವಮತಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಯಾನುಡಿಗೆ ಮುಡಿ ಗೆಯಿಕ್ಕಿದೆ ನಾರ್ಪೊಡೆ ಮೆಂದಾರನನ | ಗಡಿಸಿ ವಾದಿಗಳೆರಗುವಿನ ಮಿ೦ ತೊರೆಯೆನೃಪಾದಿಗಳೇಳು ನಿಂದುನಮಿಸಿ || 199 11. - ಸೂಲ್ಯಾಂಕುಗಿದಿರೆ ತಿಮಿರಾಳಿಯುರ್ವೈಲೆ ಪದ್ಮ | ಣಾಗ್ಯನಿನ್ನು ಕಿಗಿದಿ ರೇವಾದಿತತಿಯಚಾ | ತುರವೆಂದಿ೦ತು ಪಂತೆರದೆನೊಗಳು ಚಿತಸತ್ಯಾರಮನೆಗೆ ಗುರುವರಂ 8 ಪೌರತ್ರಿಕ೦ಪೊಲೇಳು ನಡೆತಂದುನರ | ವರಮುಖರಂ ನಿಜ ಗೃಹದ್ವಾರದೋwಳಿಸಿ | ಯಾರೈಶಭಕ್ತತತಿವೆರಸಂತವುರಕೆಯ್ದ ಶಿವಸುಖ ದೊಳೊಪ್ಪತಿದ್ದ ೯೦ || 2009 || ..