ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೨೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


251 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. ತರುಣ ಕೇಳೀತೆರನನರಿದರ್ಪ್ಪಿಸಿದೊಡವನೊ | ಳಿರದನರ್ಪ್ಪಿತದೋಷವ ದುನಿಮಿತ್ತಂ ಪಲವು | ಪರಿಯಿನೋದವಿದಸಕಲ ಭೋಗಮನವಂಚಕದಿ ನೀಶ್ವರಾ ರ್ಪಣಬುದ್ದಿಯಿಂ | ವರಿಪದೊಂದಿಂದ್ರಿಯ ಸುಖಮನೊಂದು ಮುಖಕಿತ್ತೊ| ಡೆರವಪ್ಪುದಾಭರಣಮಂ ಪಲ್ಲಟಂಗೆಯ್ದು | ಧರಿಸಿದವೊಲಂತರಿಂದಾಸುಖವ ನಾಮುಖಕ್ಕಿತ್ತು ಭೋಗಿಪುದೆಚ್ಚರಿ೦ || 30 || ಎನೆಶಿಷ್ಯನೆಂದನೆ/ದೇವ ಹೇಯಂಗಳಿ | ತನುವನಂಟಲ್ ಶೇಷಮಪ್ಪ ವಿಧಿಯಾವುದೀ ತನುಲಿಂಗಮಯವಾದುದರಿ ನಿದರಸೋಕೆಲ್ಲ ವಂ ಶೇಷಮೇಂ ದಿರದರಾ || ಅನುವಾವುದೆನೆಮಗನೆ ಕೇಳಾತ್ಮ ಹಿತವಾದು | ದನಘಲಿಂಗಾರ್ಪಿ ತಕೆಸಲ್ವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ! ಮನವೊಪ್ಪದದು ಸುದೇಇದರ ಸರಣಿಲಿಂಗಪ್ರಾ ಣಿಗಳಿನಲ್ಲದೆ || 30 || ತಿಳಿಯಲರಿದೆನೆಯದಂ ಬೆಸಸಿಮೆಂದೆರಗೆ ಪೊರ | ಗೊಳಗೆಂಬ ಸಂದಳಿ ದುಲಿಂಗಮಯವಾಗಲ್ಲ | ದಳವಡದೆನಿ ಲಿಂಗಂಪ್ರಾಣವಾಗದೊಡೆಕೇಳಿ ಯಂಗಮಂ || ಬಳಿಕೆಮುಟ್ಟಿದವೆಲ್ಲ ವೆಂತುಟರ್ಪ್ಪಿತವೆನೆ ಮ | ರುಳ ಕೊಡುತೆ ಕೊಳುತೆ ತಾಣವೇಲಿಂಗವೆಂ | ಬಳವಿನಿಂ ಪ್ರಾಣಮುಖವಾಗುವವಂ ಪ್ರಾ ಣಲಿಂಗಿಗಳೆನಿಪ್ಪರದರಿಂ || 40 || ಕೊಡುವ ಕೊಳ್ಳೆರಡನರಿಯದೆ ಲಿಂಗಮುಖವಾಗಿ ನಡೆದುತಲ್ಲಿಂಗವೇ ಪ್ರಾಣವಾಗಾಲಿಂಗ | ಮೊಡಲುಸುರನೊಳಕೊಂಡವ ರ್ಸುಲಿಂಗಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೆ ನಿಪರವರ್ಕಳಾ || ಅಡವೆಲ್ಲ ಲಿಂಗದಡವವರ ಚರಿತಂಗರಂ | ಪೊಡೆದವರವೋಲೆ ಸೆವುದರ್ಪಿತಾನರ್ಪಿತದೊ | ಫೆಡಹರಿಪ್ಯಾನಿಷ್ಟ ಮರಿಯರವರಖಿಲಾಂಗಮುಂ ಲಿಂಗವದರಿಂದೆನೆ || 41 || ಗುರುವೆವವರ್ಗೆ ಸರ್ವಾ೦ಗಮುಂ ಲಿಂಗವೆಂ | ದೊರೆದಿರೀರಂಗ ಗತಲಿಂಗಮೊಳಗಂ ವೇದಿ | ಪಿರವದೆಂತನೆಯುದಕಘಟದ ಬಾಹ್ಯಕ್ಕಿಕ್ಕದಗ್ನಿ ಯೊಳಗಂವೇದಿಸಿ || ಕರಮೆಬಿಸುಗೆಯ್ದು ಬರಿಯುದ್ಧ ಮೇಲ್ವಂತೆ ಮೇ | ಬುರಗೆ ದಷ್ಟಾಂಗ ವಿಷವೇಧೆಯಂತೊಳಗನಾವರಿಸಿತಲ್ಲಿಂಗಮೇ ಪ್ರಾಣವೆನಿಕುಂ ಭಾವ ಗತವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯೆನಿಕುಂ || 12 ||