ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


20 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. ಹರಭಕ್ತಿಲತೆ ಕವರಿವುದೀತನೆಂದು | ಮರದೃಷ್ಟಂದೋರ್ಪಿ ಲೈವವು ತತ್ತ್ವ | ಚುರಮಾಗಿ ಕುರುಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಪರವಾದಿಗಳ ವದನಂಗ *ಮಾಳ್ಳೆಂ || ಅರರೆಕಂದುವವೆಂದು ಕಾಣಿಸಂತಮ ಮಸೀ | ವರಕುಟಾ. ಗ್ರ ರ್ಕದಳೆದವೀತನೆ ಜಗಕೆ | ಗುರುವನೆಂದು ತೋರ್ಪಂತೆ ಗೌರವ ಮಾಗಿಮೆರೆದುದುದರಂತಸ್ವಿಯಾ | 42 || ತಾಪತ್ರಯಂಗಳೀ ತನಯನಿಂದಳಿವ ವೆಂ | ದ್ವಾಪರಿಯರಿವಂತೆವಳಿ ಯಡಂಗಿದುವ ಬಳಿ | ಕೀಪುತ್ರನೊಗೆಯಲಿಳಿಕೆ ರ್ದ ಶಿವಸಮಯಮುನ್ನತ ಮೆನಿಪ್ಪಗೆಂದು || ಭಾಪ್ರರೇಧರೆಗೆತೋರ್ಪಂತೆ ನಾಭೀವಲಯ | ಮಾಪವಿತ್ರಾಂ. ಗಿ ಗುರ್ಬ್ಬಿದುದ ಮಲನೊಳಗಿರ್ಷ | ಸೈಪಿಂಗೆ ನೆರ್ಚ್ಚಿಪೊಳೆರೋಮಾಂC. ವಾಂತಂತೆರೋಮಲತೆ ಕಾಣಿಸಿದುದು || 13 || - ಮಲಹರಾಗಮ ಚತುಷ್ಪಾದಂಗಳೊಳಮಂ | ಫಲಿಸೆಮೆಲ್ಲನೆ ಶಿಷ್ಟ ರಂನಡೆಸಂದ ಪೀ | ಕುಲತಿಲಕ ಶಿಶುಗದೆಂದದಂ ನಟಿಸಿತೋರ್ಪಂತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ನಾಯ್ತು || ಎಲಸದಲಸಾಪಾಂಗ ಮಾಪಾಂಡುರಂಡಮು | ಸುವಾಸೀತಿ ಕೂಡುಕಮಲಘುಜಠರ ಮೊ | ಫೈಲತಾಂಗಿ ಯುದರದೋಳಿ ನದಿನ. ಕೆ ಬಳೆದನಾಗುತಿರೆ ನವಮಾಸವೆಂದು || 14 || ಪಲ್ಲ ವಾಧರೆಯಿಂತೆಸೆಯಲವಳುದರ ಮಧ್ಯ | ದಲ್ಲಿ ಬಿನದಿಸಲಿದ್ದೆವಲ್ಲಾ 'ಶುದ್ಧಿಯಂ | ಸಲ್ಲಲಿತಯಮನಿಯಮ ಮಾರ್ಗದಿಂಮಾಡಿ ಪದ್ಮಾಸನಾಸೀ ನನಾಗಿ | ಮೆಲ್ಲನೆಡೆಯಿಂ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಂ ಪೂರಿಸುತೆ | ಸಲ್ಲೀಲೆಯಿಂದದಂ ರೇಚಿಸುತೆ ಪಿ೦ಗಲೆ | ನುಲ್ಲಾಸದಿಂದೆತರ್ಯನಿಂ ತೂರಿಸುತ್ತಾರಂದ್ರ .ನಿಂದೆಮುತ್ತಲ || 15 || ರೇತಕಮನೆಸಗುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಹಂಭಾವ | ದಾಚರಣಮಂಬಿಡದೆ ಮೇಲೆತಾಣದ ಮ | ಹಾಚಾರಮಂ ಕುಂಭಿಸುತೆ ಚತುಃಪೀಠದೋಣವೆ. ಮಂ ಸಿಲಿಸುಲಪಿಂ|| ಆಚಾರುಕುಂಧಕಾಷ್ಟಕ ಗೋಳಾಕೇವಲಮ | ನಾಡು ಸುತುಂ ಮೂಲಬಂಧಮಂ ಬಲಿದು ತ | ತ್ಸಾಚುರದಿಂದ ವಾನಪ್ರಾಣಯೋಗ ಮಾಗಕ್ಕೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯುಣೀ || 46 11