ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


29 ಪ ದ ರಾಜ .ಪುರಾ ಣg, ತನಗಮರ್ದುಮೆರೆಯೆ ನಿರ್ಮಲಯತೀ೦ದ್ರಸ್ವಾಂತ | ವನಜವನಸಂಯ ರಣ ಚಣರಾಜಹಂಸನೆಂ | ದೆನಿಪಕಾಶೀ ಪುರಾಧೀಶ್ವರಂ ಯತಿವೇಷಮಂಧರಿಸಿ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂ !! ಮಿನುಮಿನುವ ಪಳುಕಿನೊಳ್ಳಾವುಗೆಗಳಂಮೆಟ್ಟಿ | ಯನು. ಮಗತಿಯಿನೆಯ್ಲಿ ಮಾಯಿದೇವಾರನೊ (ತಿನೊಳೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಿದ್ದು ೯ ನೇತ್ರದಿಂ ಪೊಡೆದೆಲೆಲೆ ಮಗನೆಯೇಳೇಳೆನಿ |152|| ಆಪ್ರವೀಣಂಕಣ್ಣೆರೆದುನೋಡಿ ಪೊರೆಯೊಳಿ | ರ್ದಪ್ರತಿಮಯೋಗಿಯಂ, ಕಂಡು ಪ್ರಳಕಿಸುತದಂ | ಡಪ್ರಣಾಮಂಗೆಯು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂನುತಿಸುತಿರೆ ನೋಡಿದಂತಕಾಂತಿ || ಸುಪ್ರಸನ್ನಾನನಾಂಬುಜದೋಳ್ಳುಳುಂಕೆಮಧು | ರವೋ ಕೈಗಳಿನಿಂದ ನೆಲೆಮಗನೆ ಕೇಳ ನಿನ | ಪ್ರಹರವೆರಡರಿಂ ಮೇಲೆಕಾರಣಿಕನೊ ರ್ವಂತನಯಮದ್ಭವಿಸುವಂ || 5311 ಆತನಿಂದೆಮ್ಮ ಶಿವಸಮಯಂ ಪ್ರಬಲಮಪ್ಪ | ದಾತನಿಂಸಾಫಲ್ಯದ ದೀಶ್ವರಕೃತ್ಯ | ವಾತನೆಮ್ಮಾಜ ನವಂಗೀಮಹಾಧಿವಲಿಂಗಮಂ ಧರಿಸೆನು || ಓತೊಂದುಲಿಂಗಮಂ ಮಾಯಿದೇವರಕರಾ | ಜ್ಞಾತದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಂಸಕಲರಂತ ಸ್ತಮೊ | ವಾತಮಂ ಪರಿಹರಿಪನಂತರಿನವಂಗೆ ಕುಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಾಜಾಖ್ಯೆ ಯಂ 115-1 - ಈತೆರನನರಿಸಲಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆವಿಂಪೋಸೆ | ವೇತಮ್ಮ ಎಮ್ಮಾ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೆಯತೀಶನಿ | ಮ್ಯಾ ತತಾಶ್ರಮ ವಾವದೇನೆಂದು ದೇವರಧಾನಮೆನೆನಸುನಗು || ಮಾತೆಂದರಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃತಮಘ೦ಪುಣ್ಯಸ್ಥ | ಲಾತಿಶಯದಿಂ ಕೆಡುಗುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಳ ಘಮೆಕಾ | ಶೀತಟದೊಳಳಿಗು ಮೆಂಬುಕ್ಕಿನುತ ಕಾಶೀಪರಂ ನೆನೆವರಘುಕುಲ ಹರಂ || 55|| ಹರಟಾಗ್ರದಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗೀರಥೀ | ವರನಾಮದಿಂ ಸರಿದಳೊಂದು ಕತದಿಂದದಂ | ಪರಿಕಿಸುವೊ ಡುರಗಪತಿಗಿರಗವತಿಕಗಿರಿಗಳೆಂಬವರ ಬಾಯ ಸವಣೇ | ಹರಹರಾ ವಿಶ್ವಪತಿಯೇ ಬಲ್ಲ ನದರಸಂ | ದರ ಮಹತ್ವ ಮನಲ್ಲಿ ನಾ ಸಮೆಮಗೆಂಮಸೆಸರುರು ವಿಶ್ವನಾಥಯೋಗಿಗಳೆಂದು ನಿನ್ನ ನೀಕ್ಷಿಸುವೊಡೆಯ್ತಂ ದೆವೆನುತೇ || 6 ||