ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ 6, ಸಳನೆಂಬಯದುಕುಲಜನೋರ್ವ೦ತನಗೆ ಭಾಗ್ಯ | ಮಿಳಿಕೆಬೈ ದೇ ತಾಂತರ ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗಿ ಬರು/ತಳವಿಸಿಂತಜ್ಜನಪದದ ಕೊಪಣಪುರದ ದುರ್ಗಾ೦ ವಿಕೆಯ ವರಭವನಮಂ || ಜಳಜಸಖನಸ್ವಾವಿಗೆಯುತಿರೆ ಕಂಡು ಬಂ | ದೊ ಭಪಗುತ್ತಲ್ಲಿಯೋರ್ವ ಯತೀಂದ್ರ ವಿಸಿ | ಶೃತಸದೊಳಿರೆನೊಡಿ ನಮಿಸಿನೀ ನಾರೆನೆ ಪೆಸರನುಸಿರ್ದುರ್ಕುರೆ || 15 || ಬಳಸಿಯಾಸ್ಥಳದ ನಾಲೈದು ಗಾವುದದಳತೆ | ಜೋಳಗಾರುಮಂ ಪೊರ್ದ್ದಲೀಯದರೆಯಟ್ಟಿತಿಂ | ದಳವು ಮಿಕ್ಕಿರ್ದು ದುಷ್ಟವ್ಯಾಘ್ರನುಗ್ರದಿಂ ಘರ್ಮಿಸುತ್ತಲ್ಲಿಗೆ 1 ನಿಳಯಮಂ ಪೊಕ್ಕಿವರನಡಸಲವಳಿಸಲೊಡ | ನ ಇವಿಯೋwಂಡುಯತಿಕಯ ಸೆಳೆಗೊಟ್ಟು ಹೊ | ಮೃಳಯೆನೆಧರಣಿಯದಿರಲಾ ರ್ದ್ಭುಿಯಾ ಇಲಿಯಕೊಂದ ನಿನ್ನೆ ಧೀರನೆ || 16 || ಅಸಮಬಳಸಳನಧೈರೈಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಯತಿಯಿವನಿ | ನೆಸೆವೀಧರೆಯನಾಳಿ ಸುವೆನೆಂದು ಬಗೆದುತ | ಇ ಸಿತಾಳಪ್ರತಮಂ ಕೊಟ್ಟಿದು ಸಕಲಸಿದ್ದಿ ಕರಮೆಂದ ದರ ಮಂತ್ರಮಂ || ಬೆಸಸಿಕರುಣಂಗೆಯ್ದು ಕಳಿಸಯಾತ೦ಬಂದು | ಮಸಕ ೧೦ ದಿಗ್ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ನಿಜಸಾಮ ರ್ಥ | ವೆಸೆಯಲದನಾಳನಾಕತದಿನಂದಿಂ ವೆ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇಶಮೆನಿಸಿ ಮೆರೆಗುಂ || 17 || ಫಲವೇ 'ಸಕಲಜನಾನಂದನಂ ನಂದನಂ | ಬಲಸೌಗಂಧಿಕರುಮುದ ಸಂಕುಳಂಕೊಳಂ | ವಿಲಸಿತಚರದ್ರೋಗಿಪಾವನಂ ವನವಂತೆ ವಿಂಡುಗಳಬಿನ ದಂನದಂ || ಸಿಸಿರಿಯಹೊಯ್ಸ ಯ ಲಂಕೆಯ್ಯೋಲಂ ರತ್ನ | ಕಲಿತಲುಲಿತಸ ಗೋಪುರಂ ಪರಮನಾಕುಲೋ | ಜಲಭಾಗ್ಯಸಂಗ್ರಹಂಗೃಹಮಪಿಲಸುಖ ಭಾಜನಂ ಜನಂತದ್ದೇಶದಾ || 19 || ಆರುಮರಿಯದತೆರದಿನೆಟ್ಟು ನೋಯಿಸಮರ | ಡೋರನಟ್ಟಳಿಯಲ್ಲ ದಟ್ಟುಳಿಗಳಿಲ್ಲಭ | ಗೊಳೋರಂತೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲದೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟಿನೀ ಮಹಾಪೂರದಲ್ಲಿ 1 ಮೇರೆದು ವದದಲ್ಲಗೆ ಮೇದುವಾ | ಚಾರವಿಲ್ಲ ಬಲೆಯರಮಧ್ಯದೊಳ್ಳೆಥಾವಿ ಪಾರವಲ್ಲದೆ ವಲಂ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಪಾರಮಿಲ್ಲೆನಲಮ್ಮ ರವೆಂದೆಂತುಟಿ || 19 |