ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೫೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


35 כך ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಚಾರ ಕುಲಶೇಬರಂ | ಶರಣನಿಧಿ ಸಚ್ಚರಿ ತನಬಿಲಾಗಮ ನುರು | ತರ ಪದ್ಯಗಾರನಂಬಾನಗರಿಯಲ್ಲಿರ್ಪನೆಂದು ಕೇ ಛಲವೆವಾತಂ || ಪರನಲ್ಲ ವೆಮಗೆ ಸೋದರದಳೆಯನಾ ಮಹಾ | ಪ್ರರುಷನೇ ತಕ್ಕ ವರ ನೀತಸ್ತಿಗೆನುತೆ ಸ | ಛರಸಿರುಬರಿಸಿತಾಂ ನೆನೆದಕಟ್ಟಂಬೆಳ್ಳು ತದನು ಮತದುಂಧರಿಸುತೇ || 35 || ಇರಿತದಿಂದನನನಿಲ್ಲಿಗೆ ತರ್ಪ್ಪೆನಾನೆನುತೆ | ಪರಮವೈಭವದಿಂದ ಪೊರ ಮಟ್ಟು ಸರಸ | ಗುರುವಿರ್ಸ್ಟಪ್ರರಕೆಬರುತಿರೆ ತದಾಗಮನವಂ ಕೇಳಾನಗರಿ ಯನಾಳ್ವ ದೊರೆಸಕಲಸಂಧಮು ನಿದಿರ್ಗೊಂಡುಕಾಣೆ | ಗೊಟ್ಟಿರಗೊಲಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿರೆಪ್ರರಂಬೆಕ್ಕು ಶಂ | ಕರ ಸದ್ಯ ಕನ ನುರುಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷನ ಸೀಕ್ಷಿಸ ಆರಿಂ ಗೃಹಮನೆ || 3 || ನಿರುಪಮಮಹಾಭಕ್ತ ಜನಸಭಾಮಧ್ಯ | ಆರಮಶಿವತತ್ತಗೊ ಸ್ವಾನುಭವ ಗೋಷ್ಟಿಯಿಂ | ದೆರಡನೆಯತರುಣೆಂದುಧರನಂ ತೆತೊಳತೊಳಗುತಿ ರ್ಸ ಪದ್ಮರಸಾರರು | ಹರಿಸದಿ೦ಕಂಡು ಮೆಕ್ಕೆ ಶರಣಾವಳಿಗೆ | ಭರವಸವಿ ನೆರಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಬೆಯಪಾದ ಸಂ | ಕರುನಕ ಭಿನಮಿಸಿ ಕಾಲೋಚಿತೋಕ್ತಿಗಳಿನ ನೋಪಕಾರವಾಂತು || 3 || ಮೇಲೆಮಂತ್ರೀಶ್ವರಂ ಸದ್ವಿನಯಭಯಭಕ್ತಿ | ಕೀಲಿತವಚೋವಿಲಾಸಂ ಗಳಿಂದೆಲೆ ಭಕ್ತ | ಲೋಲ ಸುಗುಣಗಣಾಲವಾಲ ಮತ್ತು ತ್ರಿಯಂ ಸಂಕೇಜದ ಆನೇತ್ರೆಯಂ || ಬಾಲೇಂದುಧರಕೃಪಾಪಾತ್ರೆಯಂ ಕೈಕೊಂಡು | ಪಾಲಿಸೆನ್ನನೆ ಸುತ್ತೆ ಪೊರಮಟ್ಟು ಶರಣಾನುಕೂಲದಿಂ ಬಿನ್ನವಿಸಂವತಂತ್ರ ಮೆನುತದಂ ಗುರು ವರಂಮನದೆಗೊಂಡು || 3 || ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆವಂತೆಸಗೆನೆ ಮುದಂಬತ್ತು | ನೀಂಗಮಕದಿಂದೀ ಗುರೂ ತಮನನಿರದೆ ಒಟ | ಯಂಗೆಯ್ಲಿ ತನ್ನದೆಂದೋರ್ವ ಸಭ್ಯನನಖಿಲವಿನಿಯೋಗ ಸಹಿತಮಿರಿಸಿ || ಸಾಂಗವಿಂತಾಂತಿಗಿ ಬಂದುದೋರಸಮುದ್ರ ಮಂಗಾಡಿಯಿಂ ವೊಕ್ಕು ಗೌರಸದಣಾಯಕಂ | ಮಂಗಲಾರ್ಥ೦ಪರಮನಂತೆ ಚಪ್ಪರಮನುರೆಸಿ ಗರಿಸಿ ಮೆನೆಕಾರರಂ || 3 ||