ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪ – ರಾ ಜ ವ ರಾ ಣ ೦. 39 ತಿಳಿದು ತತ್ಪಂಚವಿಂಶತಿ ವಿಧಮನಾರಯು ಬಳಿಕವೆಂಬತ್ತೆಂಟು ಪಾತಭೇದಂಗಳಿ೦ | ಮಿಳಿರ್ವಹಿಸುವಾದ್ಯವರ್ಗ ಪ್ರಭೇದದ ಶುದ್ದಕೂಟ ಬಂಡ ವ್ಯಾಪಕ | ಲಲಿತತರ ಕೋಮಲಾತ್ಯಂತ ಕೋಮಲಪಾಟ | ಕುಳಮೊಂದಿತ ಬಂಧಂಜಳಿಗೆ ತದ್ವರ್ಣ | ಮಿಳಿತ ನಿಧಿಯೊದನೆತಾಳಾನುಗತವಾಗಿ ಬಾಜಿಸುತ ತತ್ತು ಶಲಗತಿಯಿಂ || 5 || ಕಂದಾವಜಕೆ ವಿಜಯಮಾಂಡಮರುಗಕ್ಕೆ | ಸಂದಕಾಳಗಮಮಂತೆ ಹಸ್ತಾವಜಕ | ಮಂದಪ್ರಥಮ ಮತ್ತ ಮಾರುಂಟೆಗೊವ ವಿಶಾಲತರಕೀತಿ ಮಠಂ || ಒಂದಿಚೌಡಿಕೆ ಗುರುನರಸ ಮತ್ತ ಮುರೆಕುಡು | ಕಂದಲೆಸಿರುವ ನಾ ದೈಕಸಮಪಟುಮತ್ಸಮತಿ | ಛಂದದಾ ವುಜಕೆರವಿಮವಾಭಾವಿವಾದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರಮಂ || 16 || ವರಕುಂಭವಾದ ಕೆ ವಿರಾಮಮುಂ ವಿಮಲ | ಕರತವಣೆಗಾಧನಂಜಯ ಮಮತಿಶುಭಂ | ಕರಪಂಚಮುಕೆ ಸಟ್ಟಿ ಮಮತೆತರ್ಸಲಿಗರಂಗ ಮಲ್ಬಂ || ಸ್ಟಿರಮಲಗೆ ಒಯಯನ ಮಾರುದ್ದ | ಕರರೆಯೊಡಿ ಯಮ 'ಮೋವೊಕುಡುಸಾವ್ರಹಿಕೆ | ಪರಮನಿರ್ವಾಣಮಂ ಡಕ್ಕುಲಿಗೆ ಸವಿಚಾರ ಮಂಕಮ್ರಗೆ || 7 || ಮೂಲಕಲ್ಯಾಣಮರಂಮಂಡಿಡಕ್ಕೆಗೆ ಕ | ರಾಳ ಮಂಕರಟೆಗೆ ವಿಶಾಸ ಮ ಮಾ | ಲೋಲಕೂರ್ನರಡಕ್ಕೆಗಳುಳವಲ್ಲಭಮ ಮಾಪಟ್ಟವಾದ ಕೆ ಯೆ || ಶೀಲಘನಮಂ ಕಲಾಸಮತ್ವಂ ಶಂ | ಕಾಲಲಿತಚಿತ್ರಮಂ ವೀರ್ ಕಾಹಳೆಗೆ | ಮೇಲೆಮುದ್ರಿತಮಪ್ಪ ಮಾ ಕಾಹಳೆಗೆ ವೀರಣಕ್ಕೆ ಯಾಲಾಪಮ ಶೃಂ | 5 || ಶೃಂಗಕ್ಕೆ ತಾರಾಪ್ರತಿಮಮ ಮಾತ್ರಿವಳಿ | ಗಂಗಮೆನೆ ವರ್ಣಮಂ ಸುನಿತಿಸಾಣಕ್ಕೆ 1 ಮಂಗಳಗಭೀರಮಂ ವೊಳೆವಕೌಸಾಳಕಮಲತರವಾದ ಮತ್ಥಂ || ಸಾಂಗದಿಂಗಿಡಿಬಿಡಿಗೆಭಿನ್ನ ಮತ್ಸಂ ಮೇ | ೯೦ಗಮಂ ಭೇರಿಗ ಮಮರಣ ಭೇರಿಗು | ತುಂಗ ಸಂಕೀರ್ಣಮಂ ಪೊಣೆ ಕೇಳಿಸುವವಾದ್ಧರ ರಂಮೆಚ್ಚು ತುಂ || 59 ||