ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4) ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾಣ ೦. 4 ನೆಯ ಸಂಧಿ. ಶ್ರೀ ಗುರುರೂಪ ವಿಶ್ವನಾಥಾಯನಮಃ. - ----.v•• ಸಲ್ಲ || ಧರಣೀಶನಿಂ ದಂಡನಾಥಪಟ್ಟಂಬಡೆದು || ಶರಣಪೂಜಾದಿಗಳ ನಮರ್ದು ಸುತಲಾಭದಿಂ | ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಚರಮಂಡಳಿಯೆ ದೃಷ್ಟಮಂತ್ರಿ ಪದ್ಮರಸನೆಸೆದಂ || ಪದಂ || ಮತ್ಸರರಹಿತ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯ ವಿಭವ ಸಂ | ವಿತ್ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಚಿತ್ತೊತ್ತ ಮೋದ್ಯೋಗ ವಿಜಿ | ಕಿತ್ಸಾ ಹೃದವಸ ವಿಲಸತ್ಕಟಾಮಂಡಲೋದ ತ್ಯಾಮಗಾನಯಾ || ಉತ್ತಕಸಂಹರ ಪಿಯರಿನ್ನಸ್ತಕ | ಸಮುದ್ರ ವಹಿತ್ರ ಮತ್ಸಂಸ್ಕೃತೀಂಧನ ಮ | ರುಬ ಭವಾಮಯಚಿಕಿತ್ಸಕೋಸವ ಜಯಜಗತ್ತೇ ವಿಶ್ವನಾಥಾ || 1 || ಈಸುಯೊಳ ತಿಭಕ್ತಿಯಿಂ ನಿ೦ತನೂಜೆಯ ನು | ಮಾನರೂಪಂಗೆ ಕೊ ಓವರಸೀಕ್ಷಿಸಿ ನಲಿವು | ತಾಪರಮಭಕ್ತಿಗೌರವ ದಣಾಯಕನಿರುತೆ ಹರಿಸದಿಲ್ಲ ಕೆಲವುಒರಿಸಂ || ಓಸಮಗಳಂ ನಿಮ್ಮ ವಂಗಿನೆಂ ದಿಕ್ಕು | ಚಾನವೈರಿ.. ಒಗಣಕುಲಕೆ ಪೇಳ್ವ ಭಾ | ಪಚಯದಿಂದೆದನೋ ಎಂಬಬಗೆಯೊ ಇಾಮಂತ್ರಿ ಶಿವಪರಮನೆಯ್ದೆ || 2 || ಒಲ್ಲಾಳರಾಯನಾಸು ಮಂಕಳು ಮನ | ದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ತಾಂಗನೆಯನ? ಲಿಂಗಿಸುತ್ತಾತ | ನೆಲ್ಲ ಒಂಧುಗಳನಾಸ್ಕರ ನು ಬಳಗಮಂ ಒರಿಸಿಯವ ನನುಜತನುಜ || ಸಾಲಿತನಾಮಾತೃ ಮುಬ್ಬರೊಳಗೊರ್ವನಂ | ಮುಲ್ಲಸಿತ ರಾಜ್ಯಭಾರವನಾಂತು ನಡೆಯಿಸ | ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಾಳುಂಟಿಯೆನೆ ನೃಪತಿಯುಂ ಟುಂಟು ಪೊಗಳನಾರವನಪೆಂನಂ || 3 || ಆಗರಪಾಮಾತ್ಯನಾತ್ಮ ಬಾಧವನಿಳಾ | ಭಾಗದೊಬ್ಬನಿಸಿದೆರಡನೆಯ ಶಿವನಬಿಳ ವೇ | ದಾಗಮುರಾಣಾದಿಗಳ ರಹಸ್ಯಾಥ- ಮುದವನೀಶನೊಳೆ ರ್ಗವಂ || ಶ್ರೀಗುರುಪರಂಪರಾಸಂಧನಂ ಸಕಲಸುಕ | ಲಾಗಾರನಮಲದಾಕ್ಷಿ ಲಲಿತಾಸ್ಕೃ ನೆ | ಲ್ಲಾ ಗುಣದೊಳಣೆಯಂ ಬುಗದೆಸವನಾತನ ಸೆಸರ್ಸದ ರಸನೆಂದೆನೆ || 1 ||