ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


50 ಪ ದ ರಾ ಜ ಪುರಾ ಣ ೦. 2 ಅಲ್ಲಿಗಲ್ಲಿಗೆತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಬಗೆಬಗೆಗಳೊಳವೆಲ್ಲರ್ಕ ಕಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟಿಂಮಾಡಿ ರಾ ಣುವೆಯೊ | ಳುಲ್ಲ ಸಿತಜನಪದದೊಳೆಲ್ಲಿಯುಂ ತಾಣೆವೋಷಣೆಮೆರೆಯೆ ವರ್ತಿ ಸೀ || ಬಲ್ಲಾಳನೃಪತಿಗೆ ಬಹುದ್ರವ್ಯಮಂ ಯಶಮ | ನುಲ್ಲಾ ಸಮಂ ಪ್ರತಾಪ ಮನೊಂದಿಸುತ್ತವನ | ಬುಲ್ಲ ವಿಪಬಲದ ಭಾಗದದೇವರೆನಿಸಿ ಬಲ್ಲ ಸವೆತ್ತು ಘನ ಶಕ್ತಿಯಿಂ || 25 || ಅನ್ನೆ ಯಮಿನಿಸುಪುಗದವೋಲ್ಲೂಪವೃತ್ತಿಯಿಂ | ತಾನ್ನ ಡಸುತುಂಗ ತಚ್ಚಂಸುಗುಣ ಸದ್ಯ | ನುನ್ನ ತೋತ್ಸುಹೃತ್ಪದ್ಮಂ ಸಕಲಶರಣಮುಖ ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಮಿತ್ರಂ || ಸನ್ನು ತಾಲಿಳಸಚಿವ ಮಸ್ತಕಪರಿನ್ಯಸ್ತ | ಪನ್ನಳಿನ ಪದ್ಯ ಣಾಮಾತ್ಯಶೇಖರನಿಂತ | ದೇಂ ನಟಿಸಿದನೊ ಶಿವನಿಮಿತ್ತ ಮೊಂದಧಿಕಾರಮಂ ಬುಧರ್ಭಾನೆಂದೆನೇ || 26 || ಒರೆಯಲೇಸರಿಯೊಳಾರಾಜ ಕಾರಮಂ | ಪರಿಪೂರ್ತಿಗೆಯ್ಯುತೆ ಸಮಸ್ತ ಮಾಹೇಶ್ವರರ | ಚರಣಾಬ್ಬಮಂ ಭಾವಶುದ್ದಿಯಿಂಸೇವಿಸುತೆ ವೇದೋ ವೀರಶೈವ || ಸರಣಿಯಂದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಮೆಂಬಗಿಡುಬಳ್ಳಿ ವು' | ಅರಿದರು ಕಲ್ಕುಳೊದಡುಗಳೊಂದದ ವೋಲ್ ಸು | ಸರಮನಾಗಿಸುತೆ ಶರಣಾನುಭವಸ್‌ ಖ್ಯದಿಂದೊಪ್ಪತಿರಲೇಂವಣ್ಣಿ ಸೆಂ || 27 || ಮೃಡಭಕ್ತರಾನಂದವಂ ಕುರಿಸುವಂತೆ ಗಡ ! ಬಡಿಪಸರವಾದಿಗಳಸಂ ಭ್ರಮಾಟವಿಗುಣು | ವಡವಿಗಿಚ್ಚಿನಬೀಜದಂತೆ ಶಿವಶಿವಮಹಾದೇವಿಯರ ಗರ್ಭ ದಲ್ಲೀ | ಬಿಡುಬಿಡಂತಿಂತೆಂದು ಪೊಡರ್ವನುಡಿಗಡಣಗಳ | ನೆಡೆವಾತಂಷ ಟೈಲಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥ ಮಾಕಡುಮೆಯ್ಕೆ ನಡೆದ ಷಣ್ಮುಖನ | ಬಿಳಶಕ್ತಿಬಂದೆ ಳಪೊಕ್ಕು ಶೋಭಿಸುತಿರೆ ||28|| ನಡೆಯೆಲ್ಲ ನಾದುದು ವಳಿಯಡಂಗಿದುವು ಬಾಸೆ | ಕಡುಪಾಯ್ತು ನಡು ಪೆರ್ಚದುದು ನಾಭಿಗುಣಾಯ್ತು | ಪೊಡೆಪೊಸ್ಮಿದುದು ಕುಚಾಗ್ರನೀಲಮಾ ದುದೆಳೆವಳ್ಳಿ ಮೆಯ್ಸಳಡರ್ದುದೂ ||fಕುಡಿತೆಗಳಲಕಲ್ಕುವುಕವನ್ನು ವುಬಳ | ಲ್ಕಡಿಯನವಿರಾಗುಳಿಕೆ ನಿದ್ರೆಯಲಸಿಕೆಯರನ್ನು ದೆಡೆಯೋಳಪ್ರಿಯ ಮೊದವಿ ದುವುಗರ್ಭಚಿಹ್ನ ಮೆಸೆದುದು ಲತಾ ತನ್ವಿಗಂದೂ || 29 ||