ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೯೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಬ ಪುರಾ ಣ ೦.. ಅಂತಾಬಲದಕೂಡೆಪರಿಜನಂ ಪುರಜನಂ | ತಿಂತಣಿಸುತೆಯೇ ತಾಬಲ ಭಾರಮಂದಲಾ | ನಂತಿಂತನಿತ್ತಿನಿಂದುಸಿರಲರಿಯೆನೊಂದುಟದೆಂತೆನೆಭೂಮಿ ಯಂ || ಆಂತಕರಿಗಿರಿಫಣಿಪಕಮತ ಸಂತತಿಮಪಾ ಶ್ರಾರಿತಿವೆಶನನಿವೃತ್ತಿಕ ಲೆಯಂ ಸ್ಮರಿಸು | ತುಂತಿರ್ದ್ದವೆಂಬಿನಿತನರಿವೆ ನಿದರಿಂಮೇಲೆಕಾಯುಕ್ತಿಗಳ ವೆಂತೊ || 29 || ಅರಿದೆನಿಸುವಾ ಮಹಾಸೇನಾಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ವರುಣನಂತಮರ್ದು ಬಲ್ಲಾ ಕರಾಯಂಸರಿ/ಸ್ಸುರಿಸುತದಿಶಾತಟಮನಿದು ಘುಮುಘುಮಿಸಬಹುವಾದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಗಳೆಸಕದಿಂ || ಪರಮವೈಭವಸಹಿತನಾಗಿ ಬೇಲೂರ್ಗೆಯು | ತಿರರೊಡನೆನಡೆವ ಪರಿಜನಪುರಚನರ್ಮಹೀ | ಶ್ವರನನಾಕುಜನರಂ ಪದ್ಮರಸರಂನೋಡುತೋರೋ ರ್ವರನುಮಾನಿಸಿ || 30 || - ಏನಪ್ರದೋಶಿವಶಿವಾ ಪದ್ಯ ಸಾಂಕಂಗ | ನೂನಕರುಣಾಳುಗಿಂದಿನ ದಿನದ ಪಾಯವೆನು | ತಾನಿರೋಧದಮರುಗುವ ರ್ಕೆಲರನಾರತಮವಂಭಜಿಸು ವಿಷದೈವಂ || ತಾನಿಲ್ಲವೇಯೆಂಬ ವರ್ಕೆಲ್ರನ್ನ ಚೇ | ತೋನಿಷ್ಠೆಯಂತಾ ನರಿಯದೀಮಹಾಪ್ರಬಲ | ಸೇನಾನ್ವಿತಂನ್ಯಸತಿಯಂ ಕೊಂಡುಬರ್ಹನೇಯೆಂಬ ರ್ಕೆಲಂಬರಲ್ಲಿ || 31|| ಇಂದಿವನಮೇಲೆ ಪಿಸುಣಿಸಿದವರ್ಬಲ್ಬನ್ನ । ಮಂದಿಟಂತಾರಲ್ಲದೆ ಯಾಮಹಿಮನಿನಿಸು | ಕುಂದನಾಂಪನೆಯೆಂಬ ವರ್ಕೆಲರಿದುವೆಸತ್ಯ ಮಾಕುಷ್ಟ ನೆನಿಸಯ್ಯನಂ || ಪಿಂದೆವಿಮಲಾಂಗನವಾಡಿ ಸೆಣಸಿದಮಹೀ | ವೃಂದಾರಕ ರ್↑ ತದ್ರುಜೆಯನಿತ್ತೆರಗೆಕಾ | ಯ೦ದಮಂಕಂಡೆವಾಗರಿದಲು ಕೆರೆರ್ದೋ ದೆಂರ್ಬಲಂಬರಲ್ಲಿ || 3 || ಈಪಿಸುಣರೇನನಾದೊಡಮೊರೆಯೆಕೇಳ್ತಮ್ಮ | ಭೂಪನೆಂತಪ್ಪಜ್ಞನೋ ತಾನದೇನರಿಯ | ನೇಪರೀಕ್ಷಿಸಿಪಿಂದೆಪದ್ಮರಸರಳವನೆಂಬ ಕೈಲಬರೀಮಾಳ್ಮೆ ಯಿಂ || ಆಪಥದೊಳುಸಿರುತೊಡವರೆ ತತ್ಸಮಸ್ತಸೇ | ನಾಪರಿವೃತೌಜ್ವಲ್ಯದಿಂ ಬಿಟ್ಟಿರಾಯನೆಂ | ಬೋಪಕುವರಂಬೆರಸು ಬಲ್ಲಾಳ ಭೂಭುಜಂಬೇಲೂರಿಪೊರಗೆ ನಡೆದು || 33 ||