ಪುಟ:ಪದ್ಮರಾಜಪುರಾನ.djvu/೯೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


80 ಪದ್ಮ ರಾಜ ಪುರಾಣ ೦. - 'ಗಂಗಾಧರನ ಶರಣಸಭೆಗೆ ಸೈವರಿದುಸಾ | ಸ್ಟ್ರಾಂಗದಂಡಪ್ರಣಾಮ ವನೆಸಗಿಬಲವಂದು | ಪೊಂಗಿತತ್ಪದಕಮಲಭಂಗವಾಗುತ್ತವರ ಹಸ್ತಾರ್ಪ್ಪಿತ ವಿಭೂತಿಯಂ || ಮಂಗಲಕರದೊಳಾಂತು ನಿಂದುನಿಜಪರಮಮಂ .ತ್ರಾಂಗನ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭನನಾಪ್ರಾಣ ಪದ | ಸಂಗನಂಮಾಡಿ ನಿಶ್ಚಲನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶಯದಿನಿಂಪುವೆತ್ತು 11 4411 ಓಂನಮಃಪ್ರಪದಾಣುಹೃದ್ಯಾಯ ಶೋಭನಾ | ಯೋ೦ನಮಸ್ಕೃಂಬಕಾ' ಣು ವಿಶೇಷಿತಾಯಸ | ಕ್ಯೂಂನಮೋರುದ್ರಯು ಇತಿಮಂತ್ರಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಯ ತ ಶೀಘ್ರಯತೇ |ಓಂನಮಃ ಪರ್ಜನ್ಯ ಹೃತ್ಕಮಲ ಶೋಭಿತಾ | ಯೋಂ ನಮೊಜಲದೇವತಾರ್ಚಿತ ಪದಾಂಬುಜಾ | ಯೋಂನಮೋಘಾಂಪುಷ್ಪ ಧಾರಿಣೇ ಗಂಗಾಧರಾಯವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ | 15 | " ಓಂನಮೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಣು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಾ | ಯೋನಮೊಗಾಯತ್ಯ ಹೋರ್ಮಧ್ಯ ದೀಪಿತಾ |ಂನಮಸ್ಟೋಭ್ಯಾಯಸುರುವಾಯೇತಿ ಸಾಮಾ ಮೈಯಕೀರ್ತಿತಾಯ || ಓಂನಮಸ್ತೇಷಡಂ ಗಾಣುಭಿಸ್ಸಂಷ್ಟುಟಾ | ಯೋ೦ ನಮಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರೀಮನುವ್ಯಾನಕಾಯೋನಮಃ ಪ್ರಣವಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಗಂಗಾ ಧರಾಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ || 40 || - ಓಂನಮೋಭಕ್ತಾಪವಿತ್ರಂತ ಇತಿನುತಾ | ಯೋ ನಮಸ್ತೆರುದ್ರಮ ನ್ಯವಇತಿಳಿತಾ | ಯೋಂ ನಮತ ವಿಶಾನಂಪುರುಷಮಿತ್ಯಥರ್ವವೇದೋ ರ್ಜಿತಾಯ || ಓಂನಮೋನೇತ್ರಯೋ ಮೇಘಪುಷ್ಪ ಜನ ಕಾ| ಯೋಂ ನಮೋ ಗಂಗಾಪ್ರದಾಯಸಗರಾತ್ಮ ಜ 1 ಸೋಂನಮಸ್ಸಪಲಾವದಿವ್ಯ ಗಂಗಾಧ ರಾಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ | 17 || ಓಮಾಪತಿಮಂತ್ರ ಕಲ್ಪಿತಾರ್ಘಾದಿಕಾ | ಯೋಮಯಂ ಮೆಹಸ್ತ ಇತಿಮನುಸ್ಮೃತ್ಯಶೋ | ಭಾಮಯಾಂಗಾಯ ಸದ್ಯಾದಿಮಂತ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೋ ಮಾರ್ಧವಿಗ್ರಹಾಯ || ಓಮವಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಸಂವೃಧ್ವನೇನಮ | ಸೋಮಾ ಯ ಚೇತಿಯಜುರಾಘೋಷಿತಾಯ ರು ! ದ್ರೋಮಹರ್ಷಿರಿತಿಸ್ತುತಾಯತೇ ಗಂಗಾಧರಾಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ || 48 11 | 1 |