ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೪೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Jಂಕ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರ ೩೩ 2 / 13 ) ವನ-ರುರಾತ್ಮತೆ ! ನಿಮಗೆ ನಿನಾಶಕಾಲವೇ ಸವಿಾಪಿಸಿತು, ನಿಖ್ಯಾ ತಪ್ಪಾರ್ಯವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗೇ ತಿಳಿಸಿತು. (ಓಡಿಹೋಗುವನು) ಕೆದತ್ರನೆ ! ಮನಸಾ Jಕನು ಓಡಿಹೋದನು, ನಡೆ, ನಾವೂ ಹೋಗಿ ವ ರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ, ಡಂಭ-ಆಗು, 2 ಆಶ್ರಮವು. (ಮುಂದೆಬಂದು ನಿಂತು ಆಲಿಸಿ ಹೇಳುವರು ) (ತಿರೆ ಯಲ್ಲಿ) " ' ರಕ.: ಮನೆ ! ನೀನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನನೀಗಲೇ , ಎನಭಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆ ದುರಾತ್ಮರ ಶಾಸನಮಾಡಿ ಬರುವೆನು.? ಧನತ್ರನೆ ಎಂದೇನು ಗತಿ ? ಕುಪಿತನಾದ ವಸಿಷ್ಠ ನೇ ಒರುವಂತಿದೆ ಡ೦ಭ-ಸಿಸದೆ ? : ನೇ ಬರುವA ? Sಷಭಕ್ಕನೆಲ್ಲಿ ? 6 ಜ ಕುಲೋತ್ತಂಸನೆಂಬುವನರ ? ಕೆಧ--( ತಾಳೆ , ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡವರಾರೆಂದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ, ( ಕೇಳುವರ) (ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತ..-ನೃಸಿರುವಾಗ ಪ್ರಭುಗಳೇಕೆ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ? ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗು, ಆ ದುಷ್ಟರ ಗವ೯ವನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯ ನೇ ಮುರಿ ಯಬಲ್ಲನು. ಕಂಧ ( ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ) ಅಗಸ, ಎಷ್ಟಭಸಿರುವಾಗ ವನೇ ಕೆ ಬರಬೇಕು ? ಅವನನ್ನು ಬರೆದು 15ಕ್ಕಿಸುವರಾರು ? ನೋಡ, ವಿಷ್ಣಭಕ್ತನೇ ಬರುವಂತಿದೆ ಡೆಂ-ಎಲ್ಲಿ ? (ಕುತೂಹಲದಿಂ.. . ಡ. ವನ, Ut