ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸನ್ಮಾನಗ್ರಂಥಾವಳಿ, (ತೃತೀ 2 ಕೊಧ- (ಒಗ್ಗಿ ನೋಡಿ) ಅದೊ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಮಿತ್ರನೆ ! ಧನು ರ್ಧಾರಿಯಾಗಿ ಬರುವಾತನೇ ಷ್ಟು ಭಕ್ತನು, ಡಂಭ -(ಸಡಗರದ ತೊಯ ನಟಿ, ಕೊಳ್ಳಎಲೆ ! ಮಗನೆ ! ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕ ಡ :ಕಿ.? ಇತ್ಯಬಾ, ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ ತೋರಿಸು, ನಿನ್ನ (ಹರ್ಷದಿಂದ ಸುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತ) ರಂಗಾ | ೧ | ತಾಪ ! (Jತಿ ನೀಚಾಧಮನೆ) ಕಡುಸಾವಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ೦ ಬಿಡುವೆನಾಂ !: ಪಿಡಿದಿಪಿ - ಖಡ್ಗದಿಂ x೧೨ ಫ (ನೀಚರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಗಳಲ್ಲ | ಕಡಿದಿದ್ದರೆ ಯೋಳು ನಾನು ಕೆ ಅಹ ಎರೆ ರಂಧವೆನು | ಕರು || ೧ || ಲೋಭ - (ಅಸಾಂವಿ) ಒಯೂ ! ಹೋ ! ಭತೀ ! ಪಟು ಭಟನಹುದೋ ! .ದೆವು. ಹ೦, ಎಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದೇಕಡವೆ ತೋಟ ಬಡು ವಿ.- (ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡುತ್ತ) ಎಲೆ ಕವಿಕು೯ಗಳೇ. ದು? ಭವಾದ ಮಾನುಷ ಒrವನ್ನು ಕುಡಿದೂ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಾರ್ಯ ವನ್ನು ೯ ಡಿ ದುಃಖ ಭಾಜನರ+ಗುವಿರೇ ? ಮಹಾತ್ಮರ ಕೋಪಾಗ್ನಿಗೆ ಒಲಿಯಾಗಿ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವಿಗಳೆನಿಸದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಕ್ಷಮೆಯೇ.3, ಸರ್ಧ ಕರ್ಜೀಗಳ ಸಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೂರಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಕಂಡಿಸಲು ನನಗೆ ಮನ ಪೂವ್ರ ವುದಿಲ್ಲ ಕನಿಕರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಿತ ನು ಹೇಳುವೆನು, ಕೇಳಿರಿ ಡಂಭ - (ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ನಕ್ಕ) ಹರಸಿ ! ದಾ ! ರಾ ! ಎತಿ ಹೆಡಿಯೇ ! ಯಾರಿಗೆ ಬುಗುಸುವೆ ? ಯು. ಪಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಕಾಲಕಳೆವೆಯೇಕೆ ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಕ್ರನ ವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಸಿಷ್ಟರ