ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೮ ಸನ್ಮಾನಗ್ರಂಥಾವಳಿ ೯ಚತುರ್ಥಾ ಚತುರ್ಥಾಂಕ ನಾರಂಭಃ. (ಪ್ರಯಾಣೋನ್ಮುಖನಾದ ಕಾಮನು ಲೋಭನೊಡನೆ ಮಿಥಿಲಾ ನಗರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವನು) ಕಾವ-(ಟ್ಟು ಸಿಟ್ಟು) ಕಂದ!! ಕೆಳೆಯನೆಕೇಳ್ ಮಲೊ೯ ಕದ || ಕಲಿಗಿ*ತನೆ ಕಡುಗಲಿಯೆನಿಸಿದೆ ನಾನೀ | ಖನಿಂ ಪ್ರಭವಮೊ೦ಮತಿ | ತಲೆಯೆತ್ತ ದೊಲಾದೆಸೀಗೆಕ್ರಟರೇ || ಲೋಭ-ಮಿತ್ರನೆ ! ಅಸಯಾಯ. ಶೂರನಾದ ನೀನೂ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಬಹುದೇ ? ಕಾಮ --- (ದುಗುಡದಿಂದ) ರಾಗ | ಧನಾTV | ಆದಿತಾಳ | (ಸನೆ ಕೇಳ್ತಾಶ) ಎಂತುನಾತೋರುವ, 'ಭೂಕಾಂತೆಗೆ ಮುಖವನು ||೯|| ಇಂತಪಜಯವನಾನೆಂತು ನಾ Tಾಳುವೆ ||ಅನು|| ಅ೦ದು ಮಸೀ ಶನ | ಮುಂದೆ 'ರಾಕಮ || ವ ದದಿನೇಳಿದೆ | ಕುಂದನರಿಯ ದೆ || ೧ || ಈ ಸುಮಬಾಣದಿಂ ! ವಾಸನಮುಖನು || ದಾಸರೆ ನಿಸಿದನಾ | ಕೈ ಶಕೀಡಾಗುತ || ೨ || ಲೋಭ - ಮಿತ್ರನೆ; ದ.ಬಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ವಿಧಿಲಾ ಪಟ್ಟಿ ಣವು. ಸಾಯಂಕಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡೋ ದ್ಯಾನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಆ ಬಳಿಕ ಆಲೋಚಿಸುವ, ಕಾಮ-(ಸ್ಥಿರಭಾವದಿಂದ) ಮಿತ್ರನೆ ! ಶೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆನು ಶರ ರಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುವುದೂ, ಅಳವುದೂ ಕಲಂಕವೆಂಬ ನೀತಿಯುಂಟು.