ಪುಟ:ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸ್ವಯಂವರಂ.djvu/೮೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಾಳ ಪ್ರಟ್ಟ ಸ್ವಯಂವರಂ ೬ • • • ೪ * \/\ \ \ \ ಪ್ರಿಯಸಖಿ ! ನನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತರರಿ ಈ ಮೂವ ರು ಮಹಾತ್ಮರು ನನಗೆ ಪಿತೃಸಮಾನರು, ವಂದನೀಯರು, ಮತ್ತು ಚಿರಸ್ಮರಿ ಈಯರು, ಧೃತಿ~ (ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತನಕಡೆಗೆ ಕೈತೋರಿಸಿ) ಕಂದ || ಪರಿಕಿಸದೀನವತರುಣನ | ಸ್ಮರಕೋಟಿಸದಶಮನೋಜ್ಞ ರವಾನ್ವಿತನು H . ಪರಮಪದನಾಥಭಕ್ತನ | ವರಮಧುರಾಧೀಶನಸುಗುಣಭರಣ ಸೀಂ | ಪ್ರಜ್ಞೆ-ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ) ಗಾ|| (ಇಂದಿಗೆ ಧನುನಾನು) ಕಂದರ್ಪರೂಪನಿವನಸಂದರ್ಶನದಿಂ || ಇಂದಿಗನಂಧನ ೪ಾದೆ || ಪ || ಕೆಟ್ಟ ಧಾದಿಗಳಟ್ಟುಳಿಯಂಬಿಗೆ ಕಟ್ಟುಮನದೊ v• ನಿಮೊಳಿರುತಿಹ 1 ದಿಟ್ಟ ನಕಂಡುದರಿಂ॥ ಇಂದಿಗೆನಾಂಧನ ೪ಾದೆ 11 ರಾಜೀನಾಕ್ಷನಪಾದ ಪೂಜಕನನುದಿನಂ | ರಾಜಿತತನು ಕಾಂತಿಯುತಂ। ಕೂಜಿತಗುಣನಂಸೇರ್ದುದರಿಂದಾಂ 1ಂದಿಗೆ191 ಕತಾನಂದನಶಿಷ್ಯ-(ಮುಂದೆಬಂದು) ಪ್ರಜ್ಞಾಬಿಗೆ ಮಂಗಳವಾ ಗು ! ಇದೋ ಸ್ವಯಂವರವಾಲಿಕೆ ! (ಇಷ್ಟಮಲೆಕುನ್ನು ಕರುವನು) ಪ್ರಜ್ಞ-(ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟುಶನ ಮುಂದೆ ನಿಯ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ)