ಪುಟ:ಬತ್ತೀಸಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆ.djvu/೨೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨೧ ಬಸವಳ ಕಥೆ. ಬಂದೆ , ಸೇನೆ ಹಿಂದುಳಿದುದು; ಬಳಲಿ, ನಾನು ಕುಳಿತಿನೆ ಏನ್ನಲಾಗಿ ಅವಿಶ್ರ ತನ್ನ ಗಿಂಡಿಯ ಶ್ರೀಂರ್ಧವನ್ನೇದು, ಪದೇ೯. ಅನ್ನನಂ ಬಡಿಸಿ, ಉಪಚರಿಸಲುಗಿ , ರಾಯನ ಕರುಣಚಿತ್ತದಿಂದ-ಎಲೈ ಬಾಹ್ಯ ಗೋತ್ತಮನೆ: ' ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಕೈತನ್ಯದ - ರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಈಕೆ ಕರುನೆ- ಎನ್ನಲಾಗಿ , ಎ ರುಜೀತ್ರನೆ ನನಗೆ ಕೆಡುವುದುಂಟತೆ ನನ್ನ ರೂಮಗ ಯ ಆದಾರದಂ ಕಟ್ಟಿಸಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದಾರಿ23 ಪ್ರಕಟ್ಟರ ನನ್ನ ಅಭಿವ ಸಲುವಲಾಗಿ , ಲಯ ಒಪ್ಪಿ, ಹಾಗೆಯ: ಮಗುವೆನೆಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ಕಹಿ. cಲ್ಲಿಂದ 8ಂದು : ವಿಗ್ರನರಮನೆ ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರವ "ಡ್ಡಿ, ಜನರ ಈ ವರದ ಕ.೬ಟ್ಟು ಸುರವಾಗಿ ಬು-ಎಂದು 25, ರಂದು ಇರಲು ವಾರ್ದು ನೆಂಬ ಜರನ ರ ನಡುವೆ ರಾಯನ ಕವರ ಕಂದ್ರರರರರಂದನ - ೧ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಕೊಂಡು ದೊf) ಇ ೧೨ . ರಾಯ- ರನವಿಲ್ಲನಂದ ಕೆ : “ನ ಪಡುತ್ತ, ಊರನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರುವೆ'ಯ ದವರ ರ್ಮುಆ ಮಗುವಿನ ಮರಣದ ವರು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ತಯವರು ವಗಂ ಇರು, ತಳೆ ವಾಜರು ಯ 'ಗರ್ವತ ರತ೮ ೮ರ್ಯ - : ದೈವ ! ನನ್ನ ತರಿಸಿ- ಛಂ15ರ - ಎಂದಿತೆಂದು ಸಲ ; ಎಲೈ ರಯನ ' ಈರನಗಳು ಎಗುವಂ ಕರಗಿ , ರಾಯನ ವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿ -ನಾವು ಇವನ ವಡವು - ' ಇದು ಕರ್ನಾ ನಗು ಇದಿಂದ ೮ ತಿನಿ ಈ ದ. ತೆಂ ರವಿ.ಗು, ಎ? ವಿಗ್ರ' - ದ್ರಾಕ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ನ - ದವನ ಹೋತು ತಲೆ 'ಇಲ್ಲವೆಂದು, 7. ಪ... ಇಂತದ ಕರೆ ವಂ ಮಾಡದಿರು ಒಲದು, ಅದ? ಈ°3 ಧನವಂ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿ ಸಲು ; ಇದು ಅತ ತ ವಸf CJ, ಮೊಗವ ಕಂಡು

  • 1] ರಾಜನಿಗೆ ಸಿ, ಎಲ್ಲ ವಾರದ' ಎನ್ನ -ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ ನಾ.ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲ' : ರಾಯು ಮೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತುಕಟ

Y