ಪುಟ:ಬತ್ತೀಸಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆ.djvu/೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


11 ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಷಯಸೂಪ. ಪ್ರವಾದಿಸಂಖ್ಯೆ ಪೀಠಿಕೆ ಪುಳಿಗಳು ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ರಾಯನ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ೪ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನು ವೇದ ೧ ನೆಯ ಕಥೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಯವತಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಕಥೆ ೧೧ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನು ಮೇಳಿದ ೨ ನೆಯ ಕಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಿಜಯವತಿ ವೆಳಿಜ ಕಥೆ. ೧೪ ೧೬ತ ) ಶರ್ಮನ ೩ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇಳೆಯವು ಹೇಳಿದ ಕಥೆ. ೧೬ ಚಿಶರ್ಮನ ೪ನೆಯ ಕಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸುರತಪ್ರಿಯೆ ಉಪಕಥೆ. ೧೯ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೫ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಆನಂದಸಂಜೀವಿನಿಯ ಉವಕಥೆ ೨೨ ಪ್ರಶರ್ಮನ ೬ ನೆಯ ಕಥೆ : ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ರತಿಪ್ರಿಯ ೧ ಸಕ ವೆ ೨v ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೬ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ನವಮೋಹಿನಿ ಉಪಕಥೆ. ೩V ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ v ನೆಯ ಕಥೆ ; ಆ ಸದಾವತಿಯ ಉಪಕಥೆ. ೪೨ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೯ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವತಿಯ ಉಪಕ ಕೆ. ೪v - ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೧೨ ನೆಯ ಕಥೆ , ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಟು ನಂದಿನಿಯ ಉಸಕ ಫೆ. 23ರ್ಶನ ೧೧ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಅನ೦ಗಳು ಉಪಕಥೆ. ೫೪ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೧೨ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ 3೦ದ್ರಾವತಿಯ ಉಪಕಥೆ. cತ್ರಶರ್ಮನ ೧ ನೆಯ ಕಥೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಕುರ೦ಗಸೇನೆಯ ಉಪಕಥೆ. ೬೦ ಒತ್ರಶರ್ಮನ ೧೪ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಯವತಿಯ ಊತಕ. 3 ತ್ರಶರ್ಮನ ೧೫ ನೆಯ ಕಥೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿಯು ಉಪಕ. ೬೫ ದ ಕೆ