ಪುಟ:ಬತ್ತೀಸಪುತ್ತಳಿ ಕಥೆ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


11" ಕೈ ೬೯ ಕೆ ದ 265 ೬ V9 V FC ೯ ೫ ೧೦೦ ತ್ರಶರ್ಮನ ೧೬ ನೆಯ ಕಥೆ , ಆ ಕುರಂಗಲೋಚನೆಯ ಉಪಕಥೆ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೧೭ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಆ ಕಾಮಕೇಳಿಯ ಉಪಕಥೆ. ಚಿತ ಶರ್ಮನ ೧೪ ನೆಯ ಕಥೆ , ರತ್ನ ಚಂಡಿಕೆಯ ಉಪಕಥೆ. ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೧೯ ನೆಯ ಕಥೆ : ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಧರಿಯ ಉಪಕಥೆ. ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೨೦ ನೆಯ ಇಧೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರತ್ನ ವತಿಯ ಉಪಕಥೆ. - ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೨೧ ನೆಯ ಕತೆ , ಅದಕ್ಕೆ ಮದನಮೋಹಿನಿ ಯ ಉಪಕ ಥೆ ಕ್ರಿಶರ್ಧನ ೨೨೨ ಸ ಕ , ೧೨ ಗಕ್ಕೆ ಯ ಉಪಕಥೆ ಪ್ರಶರ್ಮನ ೨೩ ನೆಯ ಕಥೆ ; 4 ದ ರತಿರೂಪಿಣಿಯ ಉಪಕ ತಶರ್ಮನ ೨೪ ನೆಯ ಕ ... , *ಬಕ್ಕೆ ಹಂಸಗಮನೆಯ ಉಪಕ ಚಿತ್ರರ್ಶು ನ ೨೫ ನೆಯ ಕ ದ , ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಜಿತೆಯ ಉಪಕಥೆ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೨೬ ನೆಯ ಕಥೆ : ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹಿನಿಯು ಉಪಕಥೆ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೨೭ ನೆಯ ಕಥೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನಕಾವತಿಯ ಉಪಕ ಜಿ. ಚಿತ ಶರ್ಮನ ೨೮ ನೆಯ ಕಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂಗಸೇನೆಯ ಉಪಕಥೆ ; ಚಿತ್ರ ಶರ್ಮನ ೨೯ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾವತಿಯ ಉಪಕ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೩೦ ನೆಯ ಕತೆ; ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಕರ್ಣಿಕೆಯ ಉಪಕಥೆ ಚಿತ ಶರ್ಮನ ೩೧ ನೆಯ ಕಥೆ , ಕರ್ಣಾವತಿಯ ಆಸಕ ಫಿ ಚಿತ್ರಶರ್ಮನ ೩೨ ನೆಯ ಕಥೆ ; ಅದ ವಾವಲೋಕನೆಯ ಉವಕ ಫೆ. ೧೦೫ ೧೦೭ ೧೧.೨ ೧೧೫ ೧೧೭ ೧೨೦ ೧೨೪ ೧೨v ಕೈ ೧೩೧ ಸಿ