ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹ ತ ಫಾ ಡು ೦ 8 ರಿ .

ಕೃದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರಾನುರಾಗ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪ, ಸಂಭ್ರಷ್ಟರಾದ ಕಾರಣ ಮನ್ಮಥ , ದರ್ಪಮಂ ಕಳೆಯಲೆಳಸಿ, ಇಲ್ವರೂ ಕಲೆತು ಸುರತಯುದ್ದಮಂ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪೂರಣದಿಂ ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಾ ತಾಳ ಸೇ೦ದ್ರನು ನಿರರ್ತಿತ ಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕನಾಗಿ ತನ್ನು ವಜವು ಕುರಿತು ಬರುತ್ತಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ರ ಈವರಿಯಂ ಮೆರೆ ಯುವ ಗಂಧರ ದಂಪತಿಗಳು ನೋಡಿದ ಮತ್ರಿ೦ದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕೋ ಪಾಕಾಂ ತನಾಗಿ ಕ೦ಣುಗಳೇಳು ಕಿಡಿಗಳು ಸುರಿಸುತ ದ ಧ್ರುಕುಬಿ ತಟನಾಗಿ ಕದಕಟನೆ ಹಲ್ಲುಗಳಂ ಕಡಿಯುತ್ತಾ 'ಗಂಧರ್ವ ದ೦ವತಿಗಳ ಕುರಿತು, ಎಲೆ ಕಾಮಾ೦ಧ ರಾದ ಮಹಾತ್ಮರೇ ! ಇದು ತಪೋವನವೆಂದೂ ಇಂಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಚಿ ತವಾದುದೆಂತಲೂ, ಆನಿ ತಾದರು ಮರಿಯದೆ ಈ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಗೋಳು ಪ್ರವರ್ತಿ ಸಿರುವಿರಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮಿ ರೊಳು ದೂರನಾದ ರತ್ನತ್ರನೇ ನೀನು ನಪ್ರಂ ಸಕನಾಗು, ಕಾನ೦ಧಳಾಗಿ ತಾರಕ, ಮರಿಯಗೆ ಸೆ ಮಣಿಯೇ ನೀನು ವ ನವರಿಗೆ ಸತಿಯಾಗಿ ಹೋಗೆಂದು ಆ ಇರಿಗೂ ಇಪಗಳು ಕಡಲು, ಆ ಮುನೀಂದ್ರನ ಕೂ ರವಾ ಕಂಗಳಂ ಕೇ - ಪರಮ ದು:ಖಾರ್ಕಾಂತರಾಗಿ ಬಂದು, ಶಾಸಕೇ೦ದ್ರನ ಟೆರಾಬುಜಗಳೆ ೧ಳು ಬಿದು, ಸಾಮಿ ತಧನಿ ! ಆನೆ ವಶಾತ್ ನ – ಮಾಡಿ - ಯರ್ಪಾಧವ ( ಸಿಸಿ, ರವಿವೆ: ಜನೆವಿ೦ದ ಧನ್ಯ ರಂಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅತಿ ದೈನ್ಯ ೦ - ಜತೆ ಇರಲಾ ಮುನೀಂದ್ರನು ಪ್ರತಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾರ್ಥ ವಾಗಿ ಸಾನಂ ಗೈದ ದುವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ವಿಶಾಲ ಕನಾದ್ದರಿ೦ದ ಅವರೊಳು ಕರುಣಿಸಿ, ಎಕ್ಕೆ ಗಂಧದ ಪತಿಗೆ 4 C ? ಈ ರಾಸವಾದರೆ ನಿರಥ೯ಕ ಮಾಗಲಾರದು, ಆದರೆ ಆ ಯಿ, ಎ ರತ್ನತ್ರನೆ ! ನೀನು ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ಯಂ ಸಾರುವವರಿಗೂ ನಪುಂಸ ತನಗಿ, ಸೋಮವ೯ಣಿಯೆ ನೀನು ಮನುಜ ಛಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಡುಮಗು ೦ 1ರುವವರಿವಿ. ರಾದಮಂ ತಾರು, ಅನಂತರ ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಲೋಕದೊಳು ಮುನ್ನ ನ೦ತಿರುವಿ, ಎಂದು ಶಾಸವಿದೆ ಚನೆಯಂ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಲಾ ಸೋ ವಣಿಯು ಮನುಜ ರೂಪ ತಾಳ ಕಾಮಸಾ ರೈಭೌಮ ವಿಜಯ ೬೩ ಯೋ ಅಲ್ಲ ದೆ * ಆದರ ಸಾರವಾದರೂ ಮತಿ೯ ಭವಿಸಿಹುದೋ ಎಂಬಂತೆ ರಾಗಾಜನು ತಾ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಒಳ ಆವಾಸಿಸು ತಿರ್ದಳು, ಹೀಗಿರುತ್ತೆಲಾ ಪಾಟಲೀ ಪುರಾಧೀಶ : ನಾದ ಜಯಸೇನ ಮಾರಾಯ ತನ್ನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಭಾನುವಾರಳು ಸಕಲ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಈ ತಾಪಸಾಗ್ರಣಿಯ೦ ಭಕ್ತಿಸಂಪನ್ನ ನಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಳು, ನರಸುಂದರೀ ರೂಫಧಾರಿಣಿಯಾದ ಗ೦ಧರ ಸುಂದರಿ ಮಣಿಯು