ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೧೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


* ೨೮ ಬೃ ಹ ತ ಥಾ ನ ೦ ಜರಿ . ಸಿ ಬಾಲವಯಸ್ಕನಾದ ಶುಕಾಗೆ ತನ್ನಿರವಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪರವು ವಿಸ್ಮ ಮಂ ತಾಳೆ, ಆ ಮುನೀಂದ್ರನಿಗಭಿನಮಿಸಿ, ಮಹನೀಯ್ಯರೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇಹುದು, ಲಾಲಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಡತಿಯಾದ ರಾಜಾ ಜೆಯು ಲೋಕ ತ್ರರ ಸುಂದರಿಯು, ಅನುರೂಪನಾದ ಪತಿಯಂ ಕಾಣದೆ ಆಕೆ | ತಂದೆಯು ಆಕೆಗೆ ವಿವಾಹವಂ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯಾದರೆ ವ್ಯ ವಯಂ ತಾಳಲಾರದೆ ವಿಪರೀತ ಸಂಕಟವನ್ನನುಭವಿಸುತ್ತಿಹಳು, ಪತಿವ್ರತಾ ಮಣಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪರಮರನಾದ ಮಾರನ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ತಾಪ ೦ ಸಹಿಸಲಾರಳು, ಈಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪತಿಯಂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಕು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಪಾಲಿಸುವ ರಾ ಜಾತ್ಯತೆಯ ಸಂತಾಪವುಂ ಪರಿಹರಿಸದೆ ಇದರೆ, ನನ್ನಿ ಜನ್ಮವು ನಿರರ್ಥ ಕಮಾದುದಲ್ಲದೇ ? ಎಂದು ಸವಿನಯವಾಗಿ ಸುವ ಲೀಲಾಶು ಕದಾಲಾಪಂಗಳಂ ಕೇಳಿ, ಪರಮ ಜ್ಞಾದಮಂ ತಾ,ಾ ತಾ ತೆ೦, ಆ ಶುಕಮಂ ಕುರಿತು, ಎಲೈ ಸಶ್ರೇಷ್ಟನೇ ಕೇಳು ! ಈ ಪರತದ ತಪ್ಪ ಬಳು ಸುಂದರಾರಾಮನೊಂದಿಹುದು. ಅದರೂಳು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾದ ಅಪ್ಪರಾ೦ ಯೇ ! ರಕ್ಕಸಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಪಳು, ಆಕೆಯುಂ ಲೋಕೋತರ ಸುಂದರನಾದ ತಂತೀ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಮಹಾರಾಯ ಕುಮಾರನಾದ ಚಿತ್ರಸೇನ ಹಾರಾಯನಂ ತಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿಹಳು, ಆತಂ ಲೋಕ ತ್ಯರಸುಂದರನು, ನ್ಮಥ, ಜಯಂತ, ವಸಂತರಂ, ರೂಪಾ ತಿಶಯದಿಂ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವನು, ಸಕಲ ಕಾಪ್ರವೀಣಂ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಶಸ್ಯ ಗುಣಾಭರಣ, ಈತನಂ ನಿನೆ ಡತಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಾಡಿಕೊದುವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತ್ರಮಾ ಸುಂದರಾಂಗನು, ರಾತ್ರಿಕಾಲಂ ತೋಳು ಬಂದಾ ರಾಜಾಜಿಯೊಳು ಸೇರಿ ಸುಖಿಸುತ್ತಿರುವಂ. ಆ ಯಪ್ಪರಾಂ ತೆಗೆ ಶಾಪವಿಮೋಚನಮಾದ ಖಳಿಕ ಸಕಿ ಶ ರ ಭರಿತವಾದಾತನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಂ 'ರಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡನೆ ಸಕಲ ಭೋಗಂಗಳಂ ಹೊಂದುವಂ. ಯಪ್ಪರಾಂಗನೆಯ ಶಾಪಾವಸಾನಂ ೧೮ ಶಿಂಗಳು ಅವಧಿಗೊಂಡಿಹುದು, ಆಕೆಯು ರಸ್ತ ಲೋಕಂಗಳಂ ಚರಿಸಿ ತನ್ನ ಮನಕರೂ ಸುಂದರರಲ್ಲವೆಂದರಿತೀ ನಗಾತ್ರನಂ ಮೆಚ್ಚಿ ತಂದಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನೊಳು ಸುಖಿಸುತ್ತಿರುವಳೆನೆ ಆ ಲೀಲಾ ಕಮದಲ್ಲಮಂ ಕೇಳಿ ಎಲೈ ತಾಪಸೇ೦ದ್ರನೇ ? ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮಂ ಕೇಳಿ ೦ತೋಷಿತಳಾದೆ೦, ಆ ರಕ್ಕಸಿಯ ನಿರ್ಬಂಧದೊಳಿರುವಾಗ ಸುಂದರನು ನನ್ನೊ ನಿಯಂ ಸಾರುವದೆಂತು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ಆಕೆಯು ಬಿದ್ದಿರುವಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಾರಕ್ಕಸಿಯುರಿತೋದೆ ಆತನಂ ನುಂಗದೆ ಬಿಡುವಳಿ ಈ ಭಾಗದೊಳಾಂ ಶಂಕಗೂ೦ ರುವೆನೆನೆ ಆ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಆ ಗಿಲಿಯಂ ಕುರಿತು ಎಲೈ ವಿಹಗ ಕುಲಶಿಲಾಮನೇ ಳು, ರಾತ್ರಿಕಾಲಗಳೊಳಾ ರಕ್ಕಸಿ ಯಾತನನೂನನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ತಾ೦ ತನ್ನಾ