ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


" ಸ ತ ಥಾ ನು : ", . ೧೩೯ ರದ ಬಳಿಗೆ ದುವಾಗ್ಗೆ ಒಳಗಣಿದ ಏಳುಮಂಗಿ ಗದವ,೯ ೦ಗನೆಯರು ಒ೦ ದು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮೋಹಿಸಿದವರಾಗಿ ತನ್ನ ಮಾಯಣ ಬಂದರಂ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮc ಗಿಳಯುಗಿ ಮಾ ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಲೋಕವು ಸಾರಿ ಪುನಶ್ಚ ನನ್ನ ೦, ಮು೦ತ್ರಿಸಿ ಮುನ್ನಿ ನಲು ಮನುಷ್ಯನ ಮಾಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರೂ ನನ್ನ೦ ಸೇರಿ ಸಕಲ ಭೋಗಂಗಳಂ ತಾಗುತ್ತಿಗೆ ರು. ನನ್ನ ಪ್ಯಾಣಕಾಂತೆಯ ವಿರಹ ಇರದ ವ ಗಳ ವೆಶಾ ಕ೦ಡವರಾಗಿ ಈಗ್ಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರಗಳ ಕಮೊಡನ ಕರೆತಂದು * ಅಂತಃಪುರದೊಳು ಬಿದ್ದು , 2 ಲಾಂ' ®ಳು ಬಹುವಾಗಿ ತುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇ ವ ತ ಸ , ಬಮ ಓಕೆ ಎ ಹಿ೦ದಿರುಗಿ ಬರುತ೩ ಅರುಣ್ ದಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮ ನನ್ನ ೧ - ಇತಿರು ತರದುಕೊ೦ಡು ಗುಹೆ ಇರ್ದ ರು. ನಿನ್ನೆಯ ರಾತಿ ತೋಳು ಯಥ. ಆಇಾಗಿ ಕರೆ ತc : ಯ೦ತಃ ಫ ರಜೆ ಡಯೊಳು ಒಟ್ಟು ಹದವರ: ಅರುಣ್ ಖಾತ ವ೯ - ಒಂದು ಬಾಡಿರುವ ನನ್ನ ಮುಖನಂ ನೋ 44, ಕಾರಣ ನೆದ ಬೆಸಗೆ. ಲು, ನನ್ನ ಮಣಕಾ೦ತೆ* ಈ ಅಂತಃದರು ಕಾಣದೆ ಇರುವಾರಿಂದ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವೆನೆಂ ದೊರೆಯು ಲು, ಓ? ಆಕೆಯು ಮತಾ ಪತಿವ್ರತೆ - ನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ೦ ಕರದುಕೊ೦ ದ ಪೊಗುತ್ತಿರಲು, ವಿನಿ, A cಾಣಿಕೆಗೊ೦ದು * "ರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇ ಗೆವ : : - ಚಿ೦ತಿಸಿ ನನ್ನ ಕರದೆ ದೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಗುವಂತೆ ಗೆ ತು ವರಾಡಿಕೊ೦ಡು, ಆ cತೆಯೇ ಬಿಟ್ಟುಕ ದರು. ನನ್ನ ಕಾ೦ತೆ ಕಾಣ "ಗಎವಲ್ಲ, ಎಂದಸರುವ ಕಾಲ ಕರಾಯ ತನ್ನ ಕಾಂಜಿಯ ಮುಖದ ನೆಡಲು, ಆಕೆಯ ಮಗಳು ಸ್ಮರಿಸಿ, ಹಾ ಮಗಳ: ? ಎಂದು ರ್ಪತಿ ೧೧ * ದನಗೈಯುನಿತರು, ವcತಿ ಯು ಪರಮ ಬುದ್ದಿಶಾಲಿಯಾದ ರಿಂದ ಸಂಜ್ಞಾ ಮುಖೇನ ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಲು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಉಸು ರದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತಆ-ಓಂ* ಎcಲು, ಆ ನಾಗ ರಾಜು ಈ ಪರಿಯನ್ನರಿತು ಪರಮ ಜಿ ?ಾಲ ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಕ೦ ವಿರ್ನಾಳೆ. ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಜರುಗಳ ರಾ ! ನನ್ನ ಎ೦ಕೆಯ ಸಮಾಚಾರಮಂ ಸಷ್ಟವಾಗಲುಕದೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವ ಗಿ: ಜಿಜವೆ೦, ಆಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನಂ ಸಂಶಗಳು ಸುದು, ಎಂದು ದುಃಖತನಾಗಿ ನಡೆ ಯುತ್ತಿರುವದಾಗಿ ರಾಜ: ಜರಿರ್ವರ ಸಮಾ ಧಾನ* ಅಲರಿಯದೆ, ಅಯ್ಯಾ ನಗರಾಯನೇ ! ಎಂದುಸುರುವನಿಕರೊಳವಿಶೇಖರ ಆಕೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಮನು ಬಂದು ಕರೆದುಕೊ೦ಡೊಯು ಮರು `ನಂಗಳಾದವ. ಇವು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ: 1 ಮಗರು ತಮಿಳಿದ ಹೋಗಲು ಕಳು*ಸಿದಾತ 15 ಐತಿಸಬೇಡಿ