ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(೧) ಓ ಹ ತ ಥ ದ ೦ 8 ಕಿ. ಲಕ್ಷಣಂಗಳಂ ಮರೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಸರ್ವಥಾ ಆದಂ ಕಬಾರದೆಂಡಾ ಲೋಳಸಿ ಕಟಿಯ ಕನಕದಳು ಒಂದೆಡೆ ಮುಖದ ಸ್ಥಳದೊಳು ಮುದವಂ ನಿಮ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂ ಹೊರಟುಬಂದು ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಯಾದ "ಸೂಳೆಯೊಳಂತಯೇ ಪೇಳದೆ, ಆಕೆಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಗೈದವೆಂದು ಬಂದೆರೆದರು. ಆ ಒಳಗಾ ಗಿಯೇ ಆ ವಾರನಾರಿಯು ನಂದಿನಿಯ ಕಂಗಳಿಗೆ ಕಏ ಯಿದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಕಪದವ್ಯಥೆಯಂ ತೋರುತು ಅಮ್ಮ ನೀ ನು ಕ೦ದಿದ ಶ್ರವಾಯು ಪಲವಿಲ್ಲದೆ ಪೋದುದು ನೀನಾಂತಿ ಗರ್ಭವು ವಾತಗರ್ಭವೆ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವದ ಅಲ್ಲಂ ಬರೀ ನೀರು ಹೊರಬಂದುದು, ಎಂದೊರೆಯಲು ಕೇಳುತ ನಂದಿನಿಂತು, ಹಾ! ಈ ಪಾಪಿ ವೇಶೈಯು ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುವಂ ಏನೊ ತಂತ್ರಗೊಳಿಸಿರುವಳು ಕೆಲಸವು ಕೆಮ್ಮು ಹೋದುದಲ್ಲಾ, ಆಿ ! ಪಾಪಿಯಾ ದೆನೇ ನಾ ನ೦ತ ಶ್ರಮ ಯಿಂದ ಮಗನನ್ನ? ಈ ಆವನು ಎಂದು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾ, ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಗಳಂತೆ ಕಂಡಕಂಡವಾಗಿ 12 ದುಃಖಗಳು ಬರುವವ, ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾ೦ ಮಗುವ೦ ಹೆ ಲಗ್ನ ದಿನ ವಾರಂಗಳೆಂ ವಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯ ಗ್ರಹ ಯೋಳು ಗುರ್ತು ಚಕಿ, ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು, ತನಗುಂಟಾದ ದುಃಖ ಪರಂಪರೆ ಯನ್ನು ನೆನದು ಬಿಸುಸುಯ್ಯು ಇ೦ ಬಿಡು ಶಾ ಶನಿ ಕಾಂಬುಧಿಮಳಾಗಿರ್ದಲ್, ಎ೦ದೆರದು ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕರಾಯ: ? ತಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಒಂದು ಯಮವಾದುದು. ಆ ಕ್ಷಣೆಯ ದರ ವಿಶcತಿಂಗಂ ಹ೦ದುವನೆನಲು ಕಾಯಂ ಸಮ್ಮತಿಯ ರೋ ರಲು ಆ ಬೊ೦ಬೆಯು ಸುಮ್ಮನಾದ. ದೆ೦ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾ ವಚನರಚಿತ ಕಂಧರಾದ್ಯುತರಾರಿ' ಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ಕಥಾಮಂ ಜರಿಯೊy ೪೮ಾವತಿ ಗರ್ವಭಂಗವೆಂಬ ಎರಡನೆ ಭಾಗದೊಳು ಮರನೆ ಯಮದ ಕಥಾ ವಿರಾಮು ವಾದುದು. ತದನಂತರಮಾ ವಿಕ್ರಮಾಕಳಿ ಭೂಮಿಾಂದ್ರ ಲಾವತಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಅರ್ದ ಗೌರಿಯಂ ಕುರಿತು ಎಲ್* ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ದೇವಿಯ ; ಬೆಳಗಾಗುವರಿಗೂ ನೀನೆ೦ದು ಕಥೆಯಂ ಹೇಳಬೇಕಂದು, ಸಂtಾರ್ಥಿಸಲಾ ಭವಾನಿಯು, ಎಲೆ, ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಧರಣೀಂದ್ರನೇ ಉಾಲಿಸು, ಗ೦ಗಾನ ಹೀ ರದೊಳು ಮಂಗಳರ೦ ಗವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾ ದೊಂದು ರ್ಪಭೇದನ ಪ್ರಳದು, ಆ ಪಟ್ಟಣವಂ ಸರಾ ರ್ಘಸಿದ್ದಿ ಕಾಯಂ ಪರಿಪಾಳಿಸುಕಿದ+ನೆನಲು, ಆ ಲೀಲಾವತಿಯು ಮೇಲಕ್ಕೆದ್ದು ಹಾಸಿಗಳು ಕುಳಿತು, ಹಾ ? ಪುರುಷರು ಕರಚಿತ್ತರಂಬುವದು ಸ್ಪವ್ಯಮಾ ಗಿ ತೋರಬರುವದಾ, ಪರಮ ದುಃಖಾಕಾ೦ತಳಾದ ನಂದಿನಿಯ ಗತಿಯನ್ನೂ ಅಗಳೆಯೊಳು ಬಿದ್ದಿದಾ೯ ಶಿಶುವಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು, ನಗರಾ ಜನ ಸ್ಥಿತಿಯ ನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೆ, ನನ್ನ ಮನವು ತುಂಬಾ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಹುದು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ