ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


c) ಬ್ರ, ಹ " ಥಾ ನ ೦ C ರಿ . ೧೫೬ ಹ ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದ ಮಗಳಂ ಪಿಚರ ಶೂನ್ಯರಾಗಿ ಕೂರ ತ್ವಮಂ ಹೊಂದಿ ಕಡ.ಪಾಲುಮಾಡಿದೆನಲ್ಲಾ : ಈ ಸುಕುಮಾರಿಯೇ ಪಣಪ ದಕವೇ ಇಂತೇಕ ಕೆ ಪಮಾ೦ತಿರುವಿ, ಎ೦ದು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ, ಶೋ ಕಿಸುತ್ತಿರಲು ತನ್ನ ವರದಿ೦ ಮುಖಮಂ ಮಾಡಿಕೊ೦ಜು ಕೆ ಎಂದು ಗೋಳಿಡುವ ತಂದೆಯನೂ, ತತೆ ಯಿಯನೂ, ನೋಡಿ, ತಾಯಿ:ಯಂ ಕುರಿತು, ಎಲ್‌ ತಾಯಿಯೇ ನವಮಾನಂಗಳಂ ಹೊ ತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತಪಜಧೆಗಳು ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾತೃಷೆಗಳಂತಾಳಿ, ಧರಂಗವಾದ ಕಸ .cಗಳc ಸಸಿ ನೆತು ಬಾಲ್ಯ ಮುಗಿಯುವವರಿಗೂ ನನಗ: cಚಾಜ ಜಾ ಜಿಗಲಿ' ತಾ *ಕೆಮಲವ ತ್ರಂಗಳಂ ಸಹಿಸಿ ವ್ಯವರ್ದರನಂ ಗೈವೆ. ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ರೈ ತಿಂಗಳು ಹಿಂದಿನವರಿಗಂದರೆ, ೧೮ ವರ್ಷ ಇವರಿಗೆ ( ನ ಬೃಂದು: ಜದ ಪರಾಧಂಗಳು ಅಡಗುವದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಗೆದಳು ಅವಕಾಶವಿದು , ಈ ಸ ಬ ತತಕ್ಕೆ ಠಾವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿ ತನು ವಿಚಾರವಾಡದೆ ನುಣ ತಾ ಖತೃಗಳ ಆತುರಗೊಂಡು ದಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ - ರೆಸುವವರು ; ಎಂದು ಕಠಿನೊ ಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ತಾಯಿಯ೦ ಜರೆಯುತ್ತಿರೆ, ಆ ವಾಯು ಲ? ಯಿಂ ಶಿತ ಬಾಗಿ ಶೇh ಕಸಾಗರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ ಫ ತಿಮಾರ್ತ ಇಡಲು * ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ದವಳಾಗಿ ಸಬ ನಾ೦ತಿರಲು ಸೋ ಮಳೆರಾಂರಂ ಮಗ ಇನ್ನು ಕುರಿತು, ಅದೂ ಸುಳುವ 3 ಸಿ ! ಈ ವಿರಾಮ೦ ಸಡಿಯಲು ಯಾರೋ ಕಾರಣಕರ್ತರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಧಿಯಬಲದ, ಗೆ ಇದ ರಿ೦ದ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಬುದ್ಧಿ ಯ , ಆ ಕಾಲದಗಿತು, ಸಾಕೋದಗಿದ ಕರಪಲವಂ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ತೀರಬೇಕು ಇದc * ರವಕ್ಕೆ ರ್ಗ:ವ ಉಪಾಯ ವೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಜಗದ್ರಕ್ಷನಾದ ಶ್ರೀ ಮುನ್ನ ನಿಷ್ಣುವು ತಾಂ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು cಧದೆ, ಗತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊ ಆಲಿಲ್ಯ, ಕೈಲಾಸ ವಾಸಿಯಾದ ರ್ದವದೇನಸಾದಾ ಚ೦ದ, ಚೂ೦ ದಿಗಂಬರ ನಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನದೊಳು ವಾಸಿಸುತಾ , ಕಪಾಲನಾಣಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಯಂ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿದ್ದ ..ಧಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸದೆ ಹೋದನೆ, ಇ೦ ಥಾವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಧಿಬದ್ದರಾಗುವ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿಜ : ಕಾರಣವೆಂ ದರಿಯಬೇಕೆಂದು, ಬಹು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಗಳ೧ ಸಂ ವೈ ಸಿ ವೃಂc ವಿಮು ಕಳಂವಾದೆ ಹರ್ಷಸ್ವಾಂತಳುದಾ ನಂದಿಯು ನಾ ಬತ್ಮ ಗರ್ಲಗೆ ಭಿನಂದಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಿಶುವಂ ಅವರಯ್ಯ ಅವರಿಲ್ಲರೂ ದೌತ್ಯನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾ ಡುತ್ತಾ ಶಿರವನಾಫಾರ್ಸಿುತ್ತಾ ಬಾರಿಬಾರಿಗಾ ಶಿವಿನ ಸೌ೦ದ.ರಾತಿಶಯವಂ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅನ ಎಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಯಾನಂಗಳೊಳು C)