ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಬ್ರ ನ ತ ಥಾ ದ ೦ C 6 - ೧೫೯ ದ ಭದ್ರರ ಜನೊಡನೆ ಬೀರೂದ್ಯನು, ಅನಂತರಮಾ ಅನಾಗರಾಜಂ ಮಾವನನ್ನೂ ಅತ್ತೆಯನ್ನೂ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಓದು ನಾ೦ ಬಹುಕಾಲಮಾ ದುದು, ನನ್ನ ಮುಖವ ನೋಡದೆ ಆ ವೃದ್ಧರು ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲಿಸುವ ಎಂಬ ಕಳವಳವು ನನ್ನ೦ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿಹದು ಅದರಿಂದಾಚೆಯಂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಂ ಸಾರಿ ಅವರ ಚರಣಸೇವೆಯಿಂ ಧನ್ಯ ನಾಗುವೆನು ಎನೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೂ ಅಯಸಿಗೂ ಬೌಂಜನಂಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಸಕಲ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು * ತಣರು ಮಡಿಸಿ ನಾನಾಬಗ ದ ರತ್ನ ಖಚಿತಂ ಗಳಾದ ಬಾಡಿಗೆಗೆಳಿ೦ದ ದಶ್ರನ, ಬಗೆಬಗೆಯಾದ ನವರತ್ನ ಚಿತ್ರಿತಂಗಳಾದ ಆಭರಣ೦ಗ ಎದ, ದಿವ್ಯದು ಎಂಬ ಇ ದಾಸಿ ಸಹಸ್ರದಿಂದಲೂ ವು 1-1 ಕೆ (ಡ :ಿ ಕಾದ ನ ನಾಲಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದಲೂ ಬಹುವ-ನಿಸಿ ಚ ತುರಬಐಂ ಸಂಗ: ಕೆ ಇಟ್ಟು ತಾನರ ಯೊಡನೆ ಕೆಲವು ದcಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನರಕಯುತ್ತು ಅನಂ ನಮಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಬಂದು ಸುಖವಾಗಿ ಪ್ರಜಾ ರಿಪ೦, ೬ನೆಯ ವ ಮುತ್ತಾ ಬಂದಂ - ಅತ್ಯಲಾ ನಾಗರಾಜ ಪ್ರತ್ವ ಸಮನ್ವಿತನಾಗಿ ತ', Cಎಜಧಾನಿಯ ಸವಿ ಸವನ್ನೆ ಆ* ಯಂ ದೆ ವಸೇನ ಮಹಾರಾಯ೦ಗರುಹಿ, ವಿಭವತಿ ಶಯದಿಂದಿದಿ೧ದ ತು ದೆಂಗು ಸದಾ ಬಜಗಳೊಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯಸಮೇತನ: ಗೆರ ಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೇತನ ಮಹದುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರರವಂಸಾರಿ ರಾಣಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗಿ ಸಖಾ ರಾಜ್ಯದ 2 ನೆಯ ಮಗುವ ಕೆಲದೊಳು ಆ ನದಿಯ ಎದುರು ಪ್ರಸವಿಸಲು, ಆಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸೋಮಶೇಖರ ಮಹಾ ರಾಯಂದು ಬರಮಾಡಿ ಕೆ ಎಂ - ನದಿಯಮಾತಿನಂತೆ : ಭದ್ರರಾಯನ ೧ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತಗಿ ಬರಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರವು ವಿವಮೊಂದಿಗೆ ನಾಮಕರ ಜೋತ್ಸವವಂ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯ ದಾನಧಮ೯siyು ಪ್ರಜನಿಕರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊ ಆಸಿ, ಭೂಪಣಾಂಬರ ೧ ತಣ೦ಗಳು ಬಹುವಾನಿಸಿ ಸರವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದಿರುತಿ ರುವಾಗ ನಂದಿನಿಯು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಧವರೆಲ್ಲರ ಸಮಕ್ಷದೊಳು ಮಹನೀಯ ರಾದ ಈ ಭದ್ರರಾಜರಿಗೆ ದೈವಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಜೈಷಕುಮಾರನು ದೊರ ತಿದ ೦ ಆದರೆ ಶಾಸ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಾಯಿತಂದೆಗಳು ಪ ಡೆಯುವಾಗೆ ದೌಹಿತ್ರಸಂತತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಭಗ ವಂತನಾದ ಚಂದ್ರವಲಯ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವದರಿಂದ ಈ ಜೈಷ್ಣಕುಮಾರನು ನನ್ನ ಪಿತೃಸಂತತಿಂದೇಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲ ತಕ್ಕವು, ಈಗ ಸಂಜಾತರಾಗಿರುವ ಇವಳ ರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಜೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನು ಆ ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಷನಿಗೆ ಬದುಕಲಾಗಿ ಈ ಭದ್ರರಾಯರಿಗೆ ಕೊಡುವೆನೆಂದೊಡೆದು ತನ್ನ ಪತಿಯಂ ಒಪ್ಪಿಸಿ ತಂದೆತಾಯಿ