ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೨೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೨ge ಬ ಹ ತ್ ಥಾ ಮ ೧ ರಿ . ತಸ್ಕಾಂತನಾಗಿ ಬಳಿಯೋದ, ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಡ್ಯ ಮಂ ಕೊಡಿಸೆಂದು ಬೇಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವು ಆಗ ನಾನೇ ಆತನ ಗೆ ಆ ಆ ಯನ್ನೆತ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ರ್ಪ ತಿಮ ಆದೇ ಮೇರಿಗೆ ಆ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆ , ಕತ್ರ ಲೆಯೊಳು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೋಯ ವೆನು. -ವಾಕತಿಯಂ ಕ೦ ಡತಿಭರದಿಂ ಹೊರಗೈ ತಂದು, ಕಣುಚಿ ನಿ೦ತು, ಏಕಾಕಿಯಾಗಿರುವ ಗಾಯ ನ ತಲೆಯಂ ಛ ವಿಸಿದರೆ, 12 ಕೂಡ ನಾನು ದೇವತೆಗೆ ಸುತರಾರಾಧನೆಗುಂ ಮಾಡಿ, ತಮಗೇನೇ ಪ್ರಸಾರಮಂ ಕೂಸುವೆನು ಆ ಕ್ಷಣದೊಳೇ ಇವು ರಾಜಮಂದಿ ರಮ: ಸಾರಿ ಮುಂದಿನ ಪಗುಠವಣೆಯ ಕವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹು ದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ರಿ೦ದ, ಎಂದಿನ ವಿಷಮಂ ನಾನೊರೆಗಳು ಶಕ್ತಿಸಾಲದು ಎಂದು ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ೮:ಎಕ್ಸಿಯಂ ಹೇಳಲು, ಸನ್ಯಾಸಿ ಯಾಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಕರಾಂಗು ಗತೆ ೧ಷಿ: ನಾಗಿ, ನಿನ್ನಿ ಸ್ವಾನುಸಾರವಾಗಿಸುವೆನೆಂ ದಾ ಪೂಜಾರಿಗೆ ನಂಬುಗೆಯ ತು ಕೆನು ಭಾಷೆಯಂ ಮಾಡಿಕೊದಲಾ ಪೂಜಾರಿಯ ಆ ಪ್ರತ್ಯ೦ ಶಯಾಗುವನೆಂ: ದುಃಖವಂಬಿ, ದ್ಯು, ಸ೦ತೋಷಿ ತಸಾಂತನಾಗಿ, ಈ ಪ್ರಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗೆ ಅದು ಮೊದಲಾಗಿ ಪರಮಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಹುವಿಧಂಗಳಾದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ರುಚಿರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದಿಡುತ್ತಾ ಉ ಪಚರಿಸುತ್ತಿದನು, ಆ ವೇಷಧಾರಿಯಾದ ಪ್ರತರರಾಂಗನು ಇನಾಂ ಜಾಹ್ಮಣನು ಏಕಪು ಶನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಇವತು : ಚುರ ಆ ಇ ಸಿಂದ್ರ ಮ೦ದೆ ಣಿಸುವದಾದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯಧರ್ನು ವಿರುದ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾನಾದರೋ ಈ ತಿಂಯನು ನ ನ ಧರ್ಮವು ದುಷ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಯಪರಿಪಾಲನಾತ್ಮಕವಾದದು , ಈ ಪರಾಧೀಶನು ಮಾಡುವ ಕಾರವು ಪಡೆದು ಪಾಸಕರವಾಗಿಹುದು ಮುಖ ವಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ ವು ಬಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ವೇದಗಳಿಗೂ ಬರುವ ಅತಾಂತುಂಗಳಂ ನಾಶಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಇಷ ಜನಕನಾಗಿ ಇರುವ ಈ ಅಚ೯ಕನ ಸ೦ತಾ ಸವಂ ಗರಿಕರಿಸಿದಂತಾಗು ವದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಇಪ್ತಿಯಿ೦ದ ನನಗೂ ಸುಖವಿಕುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಕಾಲ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯೊಳಿದ೯೦, ಯಾವ ದೊಂದನ್ನರಿಯದವನ೧ತರ, ಮಗ ಸ೦ ಆದರಿಸದೆಯ, ತನ್ನ ದೇವತಾರಾಧನೆಯಂ ಮಾಡುತ್ತಿಲಾ ಪೂಜಾರಿಯು, ಆ ಕಿರಾತರಾಜನು ನವರಾ ತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಂ ಕಳುಹಿ ಪಾ ಡ್ಯದ ದಿನದೂಳು ತನ್ನ ಸದ್ಯದ ಕತ್ತಿಯಂ ತಂದು ದೇವಿಯ ಬಳಿಯೊಳಿಡಿಸಿ, ಈ ತೃವಾದಿಗಳಂ ಮಾಡುತ್ತಿರೆ, ಹೀಗೆಯೇ ಎ೦ದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಲು ಒ೦ ಭತ್ತನೆಯ ದಿನಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ ಅ೦ದಿನಿರಕು ಪೂಜಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಿದಾ