ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೨೩೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


" ಸ ತ ಥಾ ನ ೦ 8 ರಿ . ೨೩೫ ಕುಮಾರರು ಹೇಗೆ ರಂಪಾದಿಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಹೊಳೆಯುತ್ತಿ ರುವರೋ ಅ೦ತೆಯೇ ಒಂದೇ ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಗಂತು ಅವಳಿಮುಕ್ಕಳಂ ಕತತಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಳಾದಳು. ಆ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕ ಅಲ್ಲ ದೆ **ದದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾನೇ ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ವೃದಿಯ೦ ಹೆ ಇಂದು ತಾ ಬರಲು ಸನ್ಮ ಇ ರು ಪುತ್ರರಿಗೆ, ಆ ಇತರಂ , ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಸೇವಕರನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ವರ ಸಾ ದಿ ದ ವ ಇಡಲವರು ವಿದ್ಯಾ ಭಾಸ ದಿಕಾವ್ಯorieಳು ಸಐ ವಿ ಕೃ ಗೆ) ವಂ ತಳಿ, ಪರಸರನು ರಾಗ ಯುರಾಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿರುವದಂ ಕ೦ಡು ಸಮಗ್ರ ಸದಾಭರಣಳಾದ ನನ್ನ ಕಣಂ ತೆಲಗು ಸ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಖಸ - ಕೆ೦ದು ನನ್ನ೦ ಬಲಾತ್ಕರಿಸಿದ್ದ bದ, ಅ.jಳ ವಣಾತು ಗಳಂ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಹಡ ಗಳನ್ನೆ (ರಿ ಓದು ತಿರುವ ಆಲದೊಳು, ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆಯ ಹಿರಿ ಕು:} }ರನ ಅನನ ಸೇವೆ ಕನೂ ಕುಳಿತಿದಕೆ ನಿರಾ ಅಳಸಾ ತ ಬ ದ ಚಂದದ ರುತದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಾ ರಿಯಂ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೋ ! ಈ ವರಿ1೦ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೂ ಕಿರಿ ಯುವಾಗ ಅ ನ ಸೇವಕನೂ ಕುಳಿತಿರ್ದ ನವೆಯು, ಸದ್ರದ ಪಾಲಾ ಗಿದ್ದರೂ ದೈವ ಗದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೆ: ಶನಂ ಸಾರಿತು. ಅಂದಿನ ವಿದಳು ಅವರೇನಾದರೂ ಎಂಬದುಃಖದಿಂದ ಯಾವನೊಲ್ಲದೆ ಕಡು ಕಿಳುದುಕಿ ಬೆಸತು , ಶೋಕಿಸುತ್ತಿದ ನು, ಪಾಸ್ತವಯಸ್ಕನಾದ ಕಿನಮಗನು ತನ್ನ ಎಯಿ ಸ ಜೋ ದರ ರೀತಿಯ ನ . ನ ವ್ಯಥೆಯನೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾ ನಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕೃತನಂ ಒ ತಗೊ೦ತ ಶ್ರೀ ಕಾದ ದೃ ಮು೦ ಸಹಾಯಕರು ಜೆಶಿಗೆ ತವನಾಗಿ ತಾಯಿ, ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಹು .ಕು ತಾ ಹೆ:- ದ - ನು ಈ ವರಿಗೂ ಇದ ನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುವದೇ ಶಿ> ಗಲಿ, ಇವರಂ ಹುಡುಕು, ಹೊರಟು ನಾನು ಆರೇಳು ಸವತೃರಂ"ಳಿಂದ ದೇಶ ದೇಶಂಗಳು ವನ ದುರ್ಗಗಳು ಬೆವ, ಗಟ್ಟಿ೦ಗಳ೦ ಹಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾ ಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರವೃವನೆಲ್ಲ ಮಂ ಕಳಕೊಂಡು ಇಂಥಾ ಸ್ಥಿತಿಂುನಾದಿ ತರೂ ಆ ವ ಮೋಹವು ಬಿಡದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಂತದ ಪೈ ಸ೦ ಗಳನೆಲ್ಲ ಮಂ ನುಡಿ ಸುತ್ತಿ ಬಸವಳಿದು ಬೆಂಡಾಗಿ ಈ ದ್ವೀಪದೊಳೇನಾದರೂ ಇರುವ ಏನೋ ಎಂಬ ಭಾ೦ತಿಯಿಂದ ಈ ಪು 35 ಸಾವಿದೆ ) ನಾನು ಆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೆರಡುವಾಗೆ, ಈ, ಉಭಯ ರಾಜ್ಯ ದತರಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೂನ್ಯವೇ ಇದು೯ ದು, ಎಂದರೆ ತು ಕಂಬನಿಯಂ ಕಂಗಳೊಳು ತುಂಬುತ್ತಾ ಎಲ್ಲೆ ನಾ ಲಾ ಜನೇ ! ಈ ಭಾಗ್ಯಹೀ ನನಗ ನಾನು ಭವಿಯೊಳು ಇರುವದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮರ ಣಮಂ ಶಾಳುವದೇ ಪರಮ ಸುಖವೆನಲು ಆ ರತಾಂಗದ ಮಜಾ C« ಎನು