ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೬೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೫ (೯) ಹ ತ ಥ ದ ೦ 8 ರಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆನು, ವಿಕಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಭಯಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ, ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಪಲಾಯನಸೂಕ್ತವಂ ಪಠಿಸುವರು. ಇದಕಾಗಿ ಒಂದು ಹರಿತವಾದ ಖಮಂ ಕೊ ಚಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಲು ಆರಾಮಂ ತನ್ನ ಸದ್ಯದ ಕತ್ತಿಯನ್ನೇ: ಶ್ರೀಲವತಿಯ ಕೈಗೊಪ್ಪಿ ಸಿ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತಾಗಲೆಂದೊಬ್ಬ ಹರುಷಸಾಂತನಾಗಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಯದೊಳು ಸಾಮಜ್ಯವನೇರಿಸಿ ರಾಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕಳುಹಿ ಸಕಲ ಮಂಗಳದ್ರವ್ಯ ಗಳಂ ಆಗಿಸಿ ಘಂ ಯು ಹೆರದು ಶತೃರಾಯರ ಮೊಹರಮಂ ಪೊಕ್ಕು ಇವರಿಗಾಗಿ ಎದು ರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾಂರಂಗೆ ತಎಣಿಕೆಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಕುಳಿತು ತ... Ag ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಶೀಲವತಿಯ ದಿವ್ಯ ಒಡಪಾಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರರ: ಇವಳೇ ಕೀಲುದುರೆಯನ್ನೇರಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊರಟುಬಂದು ಮಧ್ಯ ಸೈನ್ಯದೊಳು Cಿನ ಕುದುರೆಯನ್ನಿಳುಹಿ ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ, ಕೈಯೊಳಗಿದ ಬ ವ್ಯಾಯರ್ಧೆ ದ ಶತ್ರುರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಸೇನಾಪತಿ ಲೋ ವೆರಾ,ವ', ಅ.೩: 5:c ತಗಿ ದುಬಿಸುಟು ಆಕೃಣವೇ ಕೀ ಲ್ಕುದುರೆಯ 48 ಆ೯ ಶವ * * * * ಬಂದು ನಿ ನಿಧ೯ ದೇವಾಲಯದೊಳು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಹೀffದ ಬಗೆ ಮ೦ಡ ಶತ ಸೈನ ವೂ ವಿಕಾದ ಭಜರೆಲ್ಲರೂ ನ ಎಳತ ಇತಿ: ರಾL: ನ . ತತ೦ ೮೧ ಸ್ವಾ ಧೀನಗೊಂಡಿರುವನು. ಒಂದು ನಿಮಿಷವ.. ತ್ಯದಲ್ಲಿಂ ಇ೦ಥಾ “ ಮದನಾ | ಜಿ ಪಿ ಸಿದನು. ತಾನೇನೂ ಅರಿಯದc 3ುವನು ನ7 RTI ರಿಂರ್ಗ ೦ಟುವ ಮನೋ ಎಂದು ಭಯಗ್ರಸ್ಥರಾ.ರುವಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲು ವೆ: 15: ತರದ ಆಶಾ ಇಲ್ಪಟ್ಟ ಸಕಲ ಯುವ ಸಾಧನಗಳ' ಎ೦.೧ ಗ೧ ೯ನ ತಮ್ಮ ರಾಜನಿ ಗುಂಟಾಗುವ ಸರಿಯು ಸ೦ತ ಬರುವಿಕೆಯ ನಿ೨ ೧.೭ರು ಯಾರದು ನ ಜಯವಾತ೯ಯಂತೆ : ದನರಾಗಿ ಅತಿರಥಸ. Ju"ಓ ಪೊಳಲಿನ ಪ್ರೇ ಬಾ೪ "ಲಂ ತೊರೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಗಳ ತಾ: ರವೆ * - ... ಎ Fಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಭರಿತರಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳೊಳಾಸೆಯುಂ ತೊರೆದ) * ಎಕರು : ೨ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಲೈಯವಿಟ್ಟು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಸಾ ವಸಿಷ್ಟರಾಗಿ ಕಂಡ ಕಡೆಂಗೋಳು ಓS STಾ ಬ೦ ದು, ತಲಾ ಮಗಳ ೯, ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಣರಸನ ಕೈ ಇಂಕೆ ಎಂದರೆ ಆ ಗಾಯನದ೦ಗ೦ಡು ಮ ಸದಾನಂದತುಂದಿ, ನಾಗಿ ತನ್ನ ಸೈ ದ ನಿ ೧ ೬ ನೇ ನಾ ಸಿವೇ ಶಮಲಹೊ ಅಲ್ಲಿದ೯ ವಸ್ತರ: ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮು &ಿಗೊ೦ಡು ಸ೦ಭ ಮದೊದನೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾ, ಪರಮಸಾರಿ ರಸ ಬಾದಡೆಗೆ ಬರುವಾಗೈ ಆ ಬಳಿಯೊಳು ಕುಳ್ಳಿರ್ದ ಶೀಲವತಿಯಲ ಕಂಡು ವಿನುಗುಧ ಗಭಕ್ತಿ ಇಂದ ಕೆಗೆ ಬಾಗಿ ದು ನಿಂತು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನಂದ ನಾನು ಧನ್ಯನಿಗೆ ದೆನು ನಾನು – ನು - ಇ-ಲನವ ನು ನನ್ನನ್ನು ಕ ಪ ದ೨ : ರಾಜ್ಯ - ಗಮc : ಪ್ರಣ - " ನ - ಗಿ ಸುಖ ದಿಂದಿರುವದೆಂದು ತನ್ನ ಕೈಯೊಳಿರ್ದ ರಾಜ ಮುದ್ರೆಯಂ ಆಕೆಯ ಕೈಗೊತ್ತು ಸಿಂ ಇ' ಆ w