ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ವಿ ಷ ಯಾ ನು ಕ ಮ ಣಿ ಕೆ , ಶೃಂಗಾ ರಾದ್ದು ತರುಚಿತ್ರ ಬೃಹತ್ಕಥಾಮಂಜರಿ. ವಿಷಯಸಂಖ್ಯೆ. ವಿಷಯ ಪುಟಸಂಖ್ಯೆ, ೧ ( " ನ ' ಇ 6 14 144 ೧ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಜನ ಕಥಾ ವಿವರಣಂ ೧ ಮಾಲವದೇ ಶಾಶ್ವ೯ನ೦ ೨ ಸಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಂ ಛ ಛೇ ತಾಳಂ ಕೂಡಿ ದೇಶಾಂತರ ಸಂದರ್ಶನಾಥ ಕೊರಡ.ವಿಕೆ ೩ ಭೇತಾಳನು ಮಣಪದ ಗುಗಳc ಬಸು.ಕೆ ೪ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯಂ ನದ್ರಾವತಿಯಂ ಬೈಸುವದಕ್ಕನುವಾಗುವಿಕೆ ೫ ಕೆರೆಯ ಹಡ್ಡ ಪದ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಗಿಣಿಯು ಪೂರ್ವಯಾನ ದೊಳು - ಕುವ ಕಸ ಎರಡನೇ ಯಾಮದೊಳು ತೆರೆಯನವಿಲು ಕೇಳುವಕಫ ಮೂರನೇ ಯಾಮದೂಳು ಚಿತ್ರದ ಕೋಗಿಲೆಂರುಹಳುವ ಕಫ ನಾಲ್ಕನೇ ಯಮದೊಳು ? ಎಡಪಟದ ಚಿತ್ರದ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯು ಕೇಳುವ ಕಲ್ಲ H೩ ಆ ಲಾವತಿಯ ಅಭಿವ ನಭಂಗವೆಂಬ ಎರಡನೇ ಭಾಗದ ಕಥಾರ೦ಭವ ೯೪ ೨ ಚಾಮರ ಗ್ರಾಹಿಣಿಯಾದ ಪ್ರಳಕೆಯು ಹೇಳುವ ಕಥೆ .... ೩ ಎರಡನೇ ಯಾಮದಲ್ಲಿ ಚಾ ಮರಗ್ರಾಹಿಣಿಯಾದ ಗೋ೦ಬೆಯು ಹೇಳುವ ಕಥೆ ೪ ಸೋಮಶೇಖರ ರಾಯ೦ಗತನ ಮಂತ್ರಿಯು ಷಾಂತಮಗೆ ೧೨೪ ರಯುವ ಕಣ್ಣ . <! ಇ C ಇ * SK ೧೩ ೫ ನ೦ನಿಯ ಕಾಡುಪಾಲು ಮಾಡುಏಕ, ಮತ್ತು ನಂದಿನಿಯು ಆಲಾಪಿಸುವಿಕೆ ೧' ಮೂರನೇ ಯಾಮ ದೊಳು ಸದ ಗೋ೦೬ ಹೇಳುವಕಥೆ ೧೪೩ ೭ ಶಾರಿಕಾಯುಗದೊಳು ಸಿ ಪಕ್ಷಿಯಂ ಕುರಿತು ಗಂಡು ಪಕ್ಷಿಯು