ಪುಟ:ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu/೯೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಬೃ ಹ ಥಾ ನ ೦ ೪ ರಿ. ೯೧ ತದನಂತರಮಾ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ತನ್ನ ಮಣಿಮಂಚದಿಂ ದೆದು ಧರಣಿ ಸಾಗ್ಯ ಮನಾದ ವಿಕ್ರಮ ಕ೯ರಾಯನ ಬಳಿಗೆ , ಎಲೈ ಮಹಾರಾಜಾಗ್ರೇಸರನೇ ಚಿತ್ಸೆಸು ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಹಸ ಜಗಳಂ ಪರೋಣ ವಾಗಿಯೇ ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲೆನು, ಈಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ.ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿ ಪರವಾನಂದ ಅರಿತಳಾದೆನು, ನಿಂದ ಪರಾಜಿತಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಾಧಿ ನಳ, ಬೆನ್ನು, ನನ್ನ ಕೈಪಿಡಿ ಕರಿಖಾಲಿ ಸ ಕಂದು, ವಿಜ್ಞಾವಿಸತ್ತ ಕರಕಮಲಗಳಿ೦ ೦ ಡಿಸಿಕೆ * ಎ, ಆದರೆ, ಈ ರಾಜತಾದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತಂಗಿರ್ಲದ ಲೀಲವತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಕೆಯೊಳು ಹೆರಿಸಿ ರುವೆನೆನೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ವರ೦ದು ವೆ..ದಿತ್ಯನಿಂಗನು ಸ್ಥಾತಳಾಗಿ ಹೊಲದು ದಾವಲಂtು ತನ್ನ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಲಾವತಿಯು, ಮಂದಿರ ಮುಂ ಸಾರಿ ಆಕೆಯಂ ಕ೦ಡು ರಾತ್ರಿಯೊಳು - ವೈಶಾಂಕವನ, ವಿಮಾ ನಿತ್ಯ ಭವಿ ಆದ್ರನ ” ಇವು ೯ , 'ನಾತನ ಕೈ ವಶಳಾದೆನೆಂ ತ, ೬೪ ತನ್ನ ಕೈಗೆ , ೧೯ ರ ಜು:ಿಗನಾಳೆಂರಕ್ಕೆ ತು, ತಾನು ಜೋಗಿಬರುವದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯ೦ ತಿಳೆ, ಕೆ : ದ ಲೀಲಾವತಿ, ಎಲ್ ಅಕ್ಕ ! ನಿ ವಿ+ ಕಾ. ಶಕ್ತಿಗಳೆನಾದ್ರ, ದಿ ರಹಿತಳಾಗಿ ಆತನೊಳು ಮ ಹ ಸ ತು ... ಯಾ ? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿನಗೆ ಆತನೋತು ಮನಸ್ಸಿರಬ ಹದೆ ೧ ಏನೇ ಆದರೂ ಚಿಂತೆ, ದು : ತಾ., ತನ್ಮ ದೇತಿಕ ಯಳೆ ಇದ್ದಳಂ ಕುರಿತು, ಎಲ್ ನಾಗದೇಣಿಗೆ ! ನೀನಾ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಭೂಪಾಲದಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ, ಆ ತನc ಕಂಡು, ಒಬ್ಬ. C ತಳಸದೆ ನದಾವತಿಯಂ ಜೈಸಿದನೆಂಬ ಗರ್ವಮಂ ಜಿದು, ಅವಳ ತಂದೆ ತಾಯಂ: ನಾನೆ ವಳ ತಿನು ಅವಳಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ಮ ರಸಾ ದ ಡಿಸಿಪಲಿಸಿ. ಆದರೆ, - ೧ ವಿಕ್ರಮ ತನು, ತಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹಸರಿನ ದೇವತೆ ಶ್ರೀಲಕ್ಕೆ ಬದ ಲಾಗಿ ಅಕಾರವು ಸೇರಿಸಬೇಕೆ: *ುವುದು. ಈ ವ ತ೦ (S' ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಲಾ ದೂತಿಯು, ಎಳೆ ರಾಜನ ಬ» , ತನ್ನ ಒಡತಿಯ ಕ್ಷಮಿಸಿ ದುತೆಯ ವಿಜ್ಞಾವಿಸಲು, ಆ ಭೂಮೀಂದ್ರಂ ನಸುನಗುತ, ಎಲೆ ಪರಿಚಾರಿಣಿಯೇ ! ಈದಿನ ರಾತ್ರೆಯೊಳಾಕೆಂಗುಂ ಕೆದಾವತಿಯಂತಯೇ ಗೈ ವೆನು. ಶಬ್ಬ ದೊಡೆ, ಆಕೆ ನನ್ನ ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವನು, ಈ ಮಾತು ಲೀಲಾವತಿ ಗರುಹು ಎ೧ದಾ ದತಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನಿತ್ತು ಕಳುಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ದುಪಚರಿತ ತನಾಗಿ, ಸ್ನಾನ ಭೋಜನಂಗಳಂ ಮಾಡಿ, ಆಕೆಯೊ..ಗಡಿ, ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳಿಂ ಸುಖಿಸುತ್ತಾ, ಹಂಸತೂಲಿಕಾ ತಯುತ ಮಣಿಮಂಚಾರ * ನಾಗಿ, ನಿದ್ರಾಂಗನಾ ವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕನ೯ದಕ ಸೌಂದರ ()