ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೨೫೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ہوئے ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸವು. 'ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಂಪೆಯಲ್ಲಿ ದೈನ್ಯದಿಂದಲೂ ದುಃಖದಿಂ ದಲ ಕಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರ ದಯೆ ಯಿ೦ದ ಅರಸು ಪಟ್ಟ ವು ದೊರೆಯಲು, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭರದಿಂದ ಮೈ ಮರೆತವನಾಗಿ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆರಗಿ • ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆನು; ದೈವಗೇಡಿಯಾದ ನಾನು ದೈವಶಾಲಿ ಯಾದೆನು” ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಲು ಬಿನ್ನವಿಸಿದನು. ತನ್ನಿಲ ದಲೇ ಮೂರ್ತಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬ೦ದ೦ಧ ಮೂರ್ತಿಯು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಚ್ಛಾಯ ಕೋರುವಂತೆ ಚಾಣಕ್ಯರು ಆನಂದ ನಿರ್ಭರ ರಾಗಿ ಹರಿಸಿ 'ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ರಾಜ ಧರ್ಮ, ನೀತಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪರರಾಯರಿಂದ ಸ್ವದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರರಿಸಿದನು ರಾಜನೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುವ ಗ್ರಂಥ ವನ್ನು ಬರೆದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ದರು ಚಾಣಕರಂದ ಹಣೆಬರಹಗಾರರು ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪು ಜನರು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅ೦ಧವರು ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ ನಂತಹ ದೈವಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಬೇಕೆ ಹೊ ರ್ತು ಅನ್ಯರಿಗಲ್ಲ. ಹಿಂದು ಸ್ಟಾನದ ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ:- ರಾಜ ನೀತಿ ನಿಪುಣ ನಾದ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಮ೦ತ್ರಾಲೋಚನೆಯಂತೆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಮೀರಿದ ವೈಭವದಿಂದ ರಾಜ್ಯವಾಳ ತೊಡಗಿದನು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೈವವು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಹಿ೦ದೆ ಆತನ ಕೈಯಿ೦ದ ಆಗದ ನೀಗದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಯವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ; ದೈವಬಾ ಟವೆ೦ಥದು ? ಅದರ ಮಾಟಗಾರಿಕೆಯ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಲುಕಿದ ಹಿಂದಿನ ಹೆದರು ಕುಳಿ ಯಾದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಇದೀಗ ಮ ಹಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಹು ಬಲದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಮಾಂಡಲಿಕ ರನ್ನಾಗಿಸಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪದವಿಯ ನೈರಿ ಏಕ ಛತ್ರಾಧಿಪನಾಗಿ ಆಳಿದನು. ಕ್ರಿ. ಶ. ಪೂ. ೩೦೫ ರ ಸಮರಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಏಸಿಯ ಮೈನರ, ಸಿರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾ ತಗಳನ್ನಾಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು