ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೨೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೨iL ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸಪು. ೨ ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ:- ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಾ ಗಲೇ ರಾಜ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾದ ಯುವರಾಜ ೨ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯಭಾರದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿ ದ್ದನು. ತ೦ದೆಯು ತೀರಿಕೊ೦ಡೊಡನೆ ತಂದೆಯ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿ 11 ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ರ” ನೆಂಬ ಬಿರುದು ಧರಿಸಿದನು. ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲರೆ ಈ ತನು ಪ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಸು ರಾಷ್ಟ್ರ ( ಕಾ ಠವಾಡ ) ಮಾಳವ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾಥಗಳನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಕ ಅರಸರ ಕೈಗೆ ಶಿಲುಕಿದ್ದ ಅರ್ಯ ಭೂಮಾತೆಯನ್ನು ಅವರ ಅ೦ಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ರೇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿ ಕೊ೦ಡನು. ಇದರಿಂದ, ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಕ ಯುರೋಪಖಂಡಕ್ಕೂ ಇಜಿ ಸ್ವದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ೨ ನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನೀ ಪಟ್ಟ ನಾವು ಬಹು ಗೌರವಕ್ಕೇರಿದ್ದಿತು. ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ರೇವುಗಳಿಗೂ, ಒಳ ದೇಶಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಈ ಯಿ ನೀ ಪಟ್ಟಣವಿರುವದರಿಂದ ಅದೊ೦ದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಡಮೂಲೆಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು. ಮೇಲಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣವೆಂದು ಬಹು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯೆಯ ತೌರೂರಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಹಿಂದೂ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗು ವದ ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ರೇಖಾಂಶಗಳ ನ್ನೆಣಿಸುವದೊಂದು ಶಾಲೆಯಿ ದ್ವಿತು. ಹೀಗೆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೋಷಕವಾಗುವಂಧ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅನು ಕೂಲ್ಯಗಳು ಉಜ್ಜಯಿ ನೀ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿದ್ದರೂ, ಪರರಾಯರ ಆಳಿಕೆಗೀಡಾಗಿರುವದೊ೦ದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಯಿದ್ದಿತು. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಟ್ಟಣವು ಪರ ರಾಯರ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಳಲುತ್ತಿರುವದು ಅವಮಾನವೆಂದೆಣಿಸಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಉಜ್ಜಯಿನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ೦ ಡನು. ಈತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನದ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವಾಸಿಯಾದ ಫಾಹಿಯಾನನೆಂಬವನು ಹಿಂದೂರೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ