ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೦೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

S೬೬ ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸಪು. ಬ್ರಾ ಮೃಣನೊಬ್ಬನು ಚೀನದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ, ಚೀನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೊಂಡು ಹಿಂದೂ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ಉದ್ದ೦ಥಗಳನ್ನು ಚೀನಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ, ತನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನ ೭೨ ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೬೯ ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ೦ಟಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಡಿದುದರ ಮೇಲಿಂದ ೭೬ನರಿಗೂ ಹಿ೦ದೂ ಜನರಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯವಹರಣೆ, ಆದರ ಅವುಗಳ ವಿಷಯವು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇರಾ ಣದ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ೦ತ ತ೦ತ್ರವು ಪಹಲವಿಭಾ ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ ಯಿ ತು. ತಮಿಳಭಾ ಷೆಯು ಸಹ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಾ ರ್ಬೆತಸ್ಥಿತಿಗೇರಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ನಾ ಡುವ ಪ್ರಾ೦ತ ದೆ ಇಳಗೆ ಮಹಾ ಮಹಾ ಕವಿ ಗಳೂ ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಹುಟ್ಟಿದುದೇ ಕಾರಣ, ಧಾರ್ಮಿಕಸ್ಥಿತಿ:- ಗು ರಾಜರು ವೈಷ್ಣವಮತಾನುಯಾಯಿಗ ಳಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಯಾರೂ ಪೊತ್ರಾಹಕರಿಲ್ಲದೆ ಸೊರ ಗುತ್ತಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಅತ್ತೆಗೊ೦ದು ಕಾಲ, ಸೊಸೆ ಗೊ೦ದು ಕಾಲವೆ೦ಬುವ ನಾಲ್ಕು ಡಿಯ೦ತೆ, ಬೌದ್ಧ ಮತವು ಕಳೆಗುಂದಿ ಮುಳು ಮುಳುಗೇಳುತ್ತಿರಲು ಗುಪ್ತರ ಕೈಯಾಸರ ದೊರೆತುದರಿಂದ ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿತು. ಗು ರಾಜರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ಬಗೆ ಬದಲೂ ಕೀಳಾ ಗೆಣಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿ ಗಾದರೂ ಜೀವ ಹಿಡಿದು ಕೊ೦ಡಿತ್ತೆನ್ನ ತಕ್ಕದ್ದು; ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಮಹಿಮದಿಂದ ಈಗ ಬೌದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಕಾಲ್ಮಲೆ ತಾವೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ಳುವ ನತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವ ರಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕೆಂಡದಂಧ ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯಆ ಸಾಧನ ಸ೦ಪತ್ತಿ, ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ವೃತ್ತಿ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳು ಮಾಯವಾಗ ತೊಡ hದ್ದವು. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷುಣಿಯರ ಅನಾಚಾರ ಬೆಳೆದು, ಇರುಳು ಕಂಡ ಹಳ್ಳದೊಳಗೆ ಹಗಲು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾಲಚಕ್ರದ ಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವರಾರು ? ಹಿಂದಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧ ದೇವನು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಕುರಿತು- 11 ನನ್ನ ಪ೦ಥದೊಳಗೆ ಹೆಂಗಸರು