ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೦೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೨೬೬೭ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ, ಸೇರಿಕೊಂಡ ಐದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮ ತ ವ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ದಂತಾ ಗುವದು.” ಎಂದು ಕಣಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಬೌದ್ಧರ ಏಳಿಗೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೆರೆಯುವ ಪಟ್ಟಣ ಗಳು ನೋಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಳು! ಬುದ್ಧದೇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾದ ಪವಿತ್ರ ಬುದ್ಧ ಗಯೆಯು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳಿ೦ದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯಿತು. ಬೌದ್ಧರೇ ಬೌದ್ಧಮತವನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ರಾದರೇ ಹೊ ರ್ತು ಯಾವ ಬ್ರಾಮ್ಮಣರಾಜರೂ ಅದನ್ನು ಕೆಳದೂಡ ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಸ೦ಗತಿಯು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರದ ನೆರೆಯಲ್ಲೊಂದು ಬೌದ್ಧವಿಹಾರವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿ ರಾರು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೂ ಭಿಕ್ಷುಗಳೂ ಇದ್ದರೆ೦ದೂ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಂಜುಶ್ರೀ ಎ೦ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಇದ್ದ ನೆಂದೂ, ಅವನನ್ನು ಮಹಾಯಾನ ಪಂಧದ ಬೌದ್ಧರು ಬಹು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೆಂದೂ ಒ೦ದೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬೌದ್ಧ ಮತದಂತೆ ಜೈನಮತವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಷ್ಟು ಏರದೆ ಹುಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಅಣ್ಣನಂತೆಯ, ಬೆಳೆಯು ವವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ೦ತೆಯ ಬಾಳಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಿ ತು; ವೈದಿಕ ಧರ್ಮದ ಕೈಗೂ ಸುಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವ ಹಾ ಗಾ ಶೈವಮತಗಳು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ರವ. ಈ ಗೊಂದಲದೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಪಾಸಕರಾದ ಶಾಕ್ಯರೆ೦ಬ ಮತ ದವರು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರ ಮಾರ್ಗವು ಅತಿ ಕ್ರೂರವಾದುದರಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಆದರಕ್ಕದು ಪಾತ್ರವಾಗದೆ ಉಳಿ ಯಿ ತು. ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ:- ಆರ್ಯ ಜನಾ೦ಗಕ್ಕೆ ಆರ್ಯರಾದ ಗು ರಿ೦ದ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂತಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಏಖ. ವಾರಂತ, ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯ ಇವರ ಅಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ ಗೇರಿ ತು; ಅದುದ ರಿಂದ ಗುಪ್ಪರ ಕೈ ಮಾಟವೆಂಬದೆ೦ದು ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯೇ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಯಿತು. ಗು ರಾಜರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಗುಡಿಗಳು ಭವ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬಹು ಅಂದವಾಗಿಯೂ, ಇರುವವೆಂದು ಅನೇಕ ಆಧು' ನಿಕ ಶಿಲ್ಪಜ್ಞರು ಬಹು ಪರಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೆಲ್ಲ