ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೧೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಸಾಮಾಜಕ ದೇಶಾಚಾರಗಳು. ೨೮ ೧ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಧಾರಗಳಿವೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವರ್ಮಾ, ಭಟ್ಟ, ತ್ರಾತಾ ಈ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ವೈಶ್ಯರು ಗುಪ್ತ, ವರ್ಧನ, ಭೂತಿ ಈ ಜಾತಿವಾಚಕ ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಬಳೆ೦ಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ದೇಶಾಚಾರಗಳು:- ಹರ್ಷಮ ಹಾರಾಯನ ಕಾಲ ವೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನಾರ್ವಾಚೀನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯ ಭೇದವನ್ನು ತೋರಿ ಸುವಂಥ ಎರೆ ಗೆರೆಯು; ಮತ್ತು ಅವರಡೂ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ ನವ ಕೊ೦ಡಿಯು, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹೊದಿಕೆಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು ಹೊಸಗಾಲಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಲದ ಜನರ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ, ನಡೆನುಡಿ, ಒಡವೆ ತೊಡವೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹ್ಯುಯೆನ೦ಗನು ಬರೆದಿ ಔದುವದನ್ನೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ನೋ ಮೋಣ ಈ ಜನರು ಹೊಲಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಳಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಬೆರಿಕೆಯ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯೆ೦ದರೆ ಬಹು ಇಷ, ಗಂಡಸರು ಸೊ೦ಟ ಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದವಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವರು. ಅ೦ಥ ದೇ ಪ೦ಜೆಯನ್ನು ಎಡ ಹಗಲಿನ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಸಿ ಬಲಗೈಯನ್ನು ತರ ವಿಟ್ಟ ರು ತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಸರು ಈ ಉದ್ದವಾದು ದೊ೦ದು ಉಡಿಗೆ ಯನ್ನು ಟ್ಟು ಕ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರು ವದು೦ಟು. ತಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತೆಯ ಕೂದಲಿಗೊಂದು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಕೆಳಗಡೆಯ ಕದ ಲನ್ನು ಜೋತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೀಸೆ ಯುಂಟು. ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲ, ಗ೦ಡಸರು ಚಂಡಿಕೆಗೆ ಹೂವಿನ ಕುತ್ತು ಗಳನ್ನು ಮುಡಿದುಕೊಳ್ಳುವದು c.” ಇದರಿಂದ ಹರ್ಷಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ನ್ಯಾನದೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಲಿಯುವ ಕಲೆಯು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರ ಲಿಲ್ಲವೆಂಬದು ಸಿದ್ದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯುಯೆನ ಗನ ಮೇಲಿನ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವುಂಟು. ಹರ್ಷ ಮಹಾ ರಾಯನು ದಿಗ್ವಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಬಿಜಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೈ ಮೇಲೆ ರಾಜಹಂಸ ಅಚ್ಚಿನ ಒ೦ದೇಸಮವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಬೆಳೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದವು. ಚಕ್ರ ವರ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಕೋರೆ ಚಂದ್ರನಾ ಕಾರದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಯೊಂದನ್ನು ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡಿದ್ದನೆಂದು ಬಾಣನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ.