ಪುಟ:ಭಾರತೀಯರ ಇತಿಹಾಸ (ಪ್ರಾಚೀನ).djvu/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೨ ನೇ ಪ್ರಕರಣ. ಮಾನವನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯಾವುದು ? ( ಕ್ರಿ. ಶ. ಪೂ. ೧, ೨ ವರ್ಷಗಳಾಚೆಯ ಸ್ಥಿತಿ. ) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮೊದಲು ಯಾವ ಭೂಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವದು ಇನ್ನೂ ವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಬ್ರ ವಿವರ್ತವೇ ಮಾನವನ ಆದಿಯಾದ ಹುಟ್ಟು ಭೂಮಿಯೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ದಂಡಕಾರಣ್ಯವೇ ಜನನ ಭೂಮಿ ಯೆ೦ದೂ ಆಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅನುಭ ವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವರು; ಆದರೂ ಇದು ವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಯಾವುದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಸಿದ್ದಾಂತ ವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ; ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ್ಯಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಪ್ರದಾ ರ್ಧಗಳೂ ದೊರೆಯ ಹತ್ತಿದಂದಿನಿಂದ ಒಂದು ಬಗೆಬ೦ದ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇರಲಿ, ಋ ದ ಮೊದಲಾದ ಆರ್ಯರ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಾಚೆ, ಸಪ್ತಸಿಂಧುವಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗಣ ಪ೦ಜಾಬ ಪ್ರಾಂತದೊ ಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆಂದು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ರು ನಿರ್ಣ ಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಯರ ವಾಸಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಈಗ ಎರಡು ಮರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರಚಲಿತವಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯ ಏಸಿಯ ವೇ ಆರ್ಯರ ಮಲಾನವೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವನೇ ಅರ್ಯರ ತೌರಮನೆಯ ಂದು ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕರವರೂ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥ | DJ