ಪುಟ:ಭಾರತ ದರ್ಶನ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಪುಟ ಸಾಲು | | ಏ ಭಿನ್ನತೆ ಈ ೩ C { ಈ 5 0 - 0 C ೧೦೫ & C ( g& ೧೧೧ C೧೯ 1 C ೧೨೪ ೧೨೫ 8 C ೧೩೨ C bj cccccccc ಬಹಳದಿಂದಲೂ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮನಕೆ ತೋರಿದ ತೂರಿದ ಯಾಗಪ್ರವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಯುಗಪ್ರವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಪರಿವರ್ತತ ಪರಿವರ್ತನ ಭಿನ್ನ ವ ದವರ್ಣನೀಯ ಅವಣ೯ನೀಯ ನಿವಾರಿಸಿ, ನಿವಾರಿಸಿ, ಬಂದು ಒಂದು ಅವುಗಳ ಅವುಗಳು ಆಮಲೆ ಸಹ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾವತಿಯರಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓದಿ ಅತೀಂದ್ರವಲ್ಲದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಲ್ಲದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಆದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನುಳಿದು ಪ್ರಧಾನಿಯು, ಪ್ರಧಾನಿಯು ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಉಜ್ವಲಶಕ್ತಿಯ ಉಜ್ವಲಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ, ಚಲನವಲನ ವಸ್ತು ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ( ಇತಿಹಾಸದ ಮುದ್ರಿಸಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಕಪಟ ಕವಾಟ ಕಡಿಮ ಕಡಿದು ಸುಳ್ಳು, ಸುಳ್ಳು, ರಾಮಫಡ ರಾಮಘಡ ಅದುವರೆಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಟಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಲೆಯ ಇದೇ ಇದೆ ದಾರಿಯೇ ದಾರಿಯ ನಂಬವವರು” ಮುಟ್ಟಾಳರು ನಂಬುವವರು ಮುಟ್ಟಾಳರು ೨೨ ತುದ ತುದಿ ಹಳುವವನು ಹೇಳುವ ನವ್ಯತೆ ಉದ್ದರಿಸಿದರು ಉದಕರಿಸಿದರು ಮುಂತಾದ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಂತಾದ ದೇಶದ ದೇವರ ಈ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ( ಈ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕತೆ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿ ಬೀರದಂತೆ ಬೀರಿದ೦ತ ಅ೦ತರ್ಜಾತೀಯ ಅಂತರ್ಜ್ತಿ ಯ ಸಾಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಷ್ಟೋ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ” ಅಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ " ನಿರ್ವಿಯ್ರರು, ನೀವಿ೯ರ್ಯರು, ಪದ ಶಿಯ ಪದ್ದತಿಯು ಅಪ್ರಬದ್ಧ ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ( ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರುವಷ್ಟೇ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ( ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ವರ್ಷಾಕಾರಿ ವರ್ಸಾಕಾಲ ಸಡಿಲವಿರುವುದು ಸಡಿಲಿರುವುದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಕೊಡಬಹುದು ರಕ್ಷಣೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ೧೦ - ೧ C C C ೧೪೨ ೧೪೨ C C ೧೫೩ ೧೫೬ ೧೫ ೬ ೧೬೦ 6 6 ಎಷ್ಟು f Odes n 6 ೧೭೩ ೧೭೩ 4 5 ೨೧೪ ೨೧೫ ೨೧೫ ೨೧೫ ೨೧೬ 6 ೨೧೬ C ೨೧೮ 0