ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೧೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ +Yhhhhhh ಬಿತ್ತರವಾದ ಕಡೆದು ಕುಲಶಿಖರಿಯ || ತುತ್ತ ತುದಿಯೊಳುದಯಿಸಿ ನೆಲಗಾಡಂ | ಪತ್ನಿ ಪರಿ ಅವ ರ ದವಸರ ನದಿಗುಂದಮನನುಕರಿಸಿ 11 ಹರಿಸದಿನಂತಕನೃಪತಿ ನಿಜಾಂತಃ || ಪುರವನಿತಾಪತಿಸಹಿತ ಕಿಡಿಪ | ವರನಂದನಮುಂ ನಳನಾಕರಮುಂ ಮಿಗೆ ಸೊಗಯಿಸುವಂತೆ || ಉರುತರಪತ್ರಮುಖಖಳ್ಮು | ಮರುಣಕುವಲಯಕಬಂಧರಧಾಂಗದಿ | ಪಿರಿದುಂ ಕ ಮನೋಹರಮಂ ಪಡೆದುದು ನಂಗರಧರಣಿ ||p4 ಗುಡಿಯಂ ಪೂರಾನೆಯ ಪೊಂಜೊವಲಿಂ | ದುಡಿದ ಪತಾಕಾಪಟಸಂತತಿಯಿಂ | ದೆಡೆವಅತಿಯಾದ ಸರವತಿಯ೦ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡೆದ ಭಯವಿಟ್ಟಿ || ಗಡೆಗಳನೋವದ ಗೇರೆಯವಂ ಕ | ತಡಸಿ ಕರಂ ಬೆಟ್ಟತು ಭೂತಂಗಳ | ಗಡಣದ ಪಾಳೆಯವಾದಾರುಣಮಸ್ತಾಹವಧರಣಿಯೊಳು ಗಿಳಿ ಅಡದಿಂದರುಣಜಲಿಂಗುಡಿದೇಳುವಂ | ಕಡಿದು ಮಿದುಳನುಂದಣನರಮಂ ಕಾ | ರ್ದಡಸಿ ನೊಣೆದು ನೆಣನಂ ಪಿತ್ತವನ್ನು ನೀರ್ದು ಕರುಳ+ನುಗಿದು | ಸುಡುಬಾಡಂ ಸುಟ್ಟಾ ಸುಂಟಗೆದುಂ | ತಡೆಯದ ಮಲ್ಲು ತೋರಳದಂ $ದಪ್ಪಿ೨ | ದುಡಿದುದಿದ ಪಲ್ಲಂ ಮುಕ್ಕುವ ಮರುಳೊಪ್ಪಿದುವಂತಲ್ಲಿ ೨೫ ನಲಿವ ಮರುಳೆ ನಗುವ ಮರುಳೆ ಕೆಕಸ | ಗೆಲೆವ ಮರುಳೆ ಕೈಸುಗುಟ್ಟುವ ಮರು | ಳುವ ಮರುಳೆ ಕುಣಿವಮರುಳೆ ಕೊಬ್ಬಿ ಅವಮರುಳೆ ಮಿದುಳುಂಡು || ಮಲೆವ ಮರುಳೆ ಮಮ್ಮುವ ಮರುಳೆ ತಲೆ | ಯೋಲೆವ ಮರುಳೆ ಸೋರ್ಕುವ ಮರುಳರದಂ | ಜಲವ ಮರುಚುವ ಮರುಳಪ್ಪದುಮಾಧುರಧರಣಿಯೊಳು || --- ------- -- -- -- -- --- f, ಯು | ಗರುಣ ಗಲ್ಲಕ! +, ನಗಿದು ಗ! 3. ಚಲ್ಲೆ ನಮಿಂಟೆ, ಗ $ ಚಪ್ಪರಿ, ಗ||