ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧೩೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ve r yverywhy w•••••• • • • • • • • • • ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಸಂಸಾರಕ ಸಂಕಲೆ + ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ನಾರಕದೊರ್ದಲೆ | ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಭವಭವದೊಳೆ ಜೀವನವುಂ ಬಿಡದಡರ್ವ ಹೊಲೆ, ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಘನತರದುಃಖದ ಬಲೆ | ಕೊಲೆಯೆಂಬುದು ಭೀಭತ್ತದಗುಂದಲೆ | ಕೊಲೆಯನದ ಅನುವುದೆ ಸದ್ಧರ್ಮ೦ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸಂ ||೯ ಪುಸಿ ಪುಣೇನಾರ್ಜ ತಕನುಚಿತವಾ | ಪುಸಿ ನಾಲಗೆದು ಕೊನೆಗೆ ಕತ್ತರಿಯಾ | ಪುಸಿ ಪೃಥಿವಿಗೆ ಪು ೨೨ವಗೆನಾ ಪುಸಿ ನರಕದ ಕಾರಾಗಾರ || ಪುಸಿ ಪುಟವಿನ ಕೊಂಡಕೆ ಸಂಗಡವಾ | ಪುಸಿಯುತಿದುಃಖಕಯಾಡುಂಬೋಲಿನಾ 1 ಪುಸಿಯುಂ ಬಿಡುವುದು ಸದ್ದರ್ಮ ಕಣಾ ಭಜನೋತ್ತಂಸಂ || ೧೦ ಉಂಟಾದುದನಿಲ್ಲೆಂದಿಲ್ಲದುದನು | ಮುಂದೆಂದಾಗುರುದೈವದ ಹೂರೆಯೊಳೆ | ತುಂಟತನದಿ ಹುಸಿದಾಡುಸಿ ತನಗೇ ಅಂಟು ದಿವಸದೊಳಗೆ | ಕಂಟಕವುಂ ಮಾಡು ಮನುಭವದೊಳೆ | ಟೆಂಟಣಿಪುದು ದುಃಖವನದಿಂದವ | ಗಂಟಂಮಾಡುವುದಹುಸಿಯಂ ಕೇಳೆ ಭವಜನೋತ್ತಂಸಂ ||೧೧ ಮmದುಂ ಪುಸಿದು ನುಡಿವ ಹುಸಿ ಸಿರಿವಂ | ಪ ಪಡಿಪುದು ಸಂತಾನಂ ಕೆಡಿಸುವು | ದನಂ ತೆಗಣಿಸುವುದು ಪ್ರದಂ ಪುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮುಲಭವಕೆ || ನೆದುಃಖಂಬಡಿವುದು ತಾನದದ | ನುಯೊಲಿದೊಡದು ಮಾಡುವ ದುಃಖದ 1 ತದನಂ ನಾನೇನೆಂದnಯಂ ಕೇಳಿ ಭವಜನೋತ್ತಂಸ 11೧೨ ಕಳವಂ ಕನ್ನ ದ ಬಾಯೊಳಗದೆದೆ ! ಪೊಲೋಳಿ ತಿರಿವ ತಳಾe8 ಕಂಡೊಡೆ | >ಳೆಯಧಿಪತಿ+ದ ಅದೊಡೆ ತಡೆಯದೆ ತಲೆಯಂ ಹೋಯಿನಲಿ ಸತ್ತು 11 krama


-- - -- ---


---

- +• ಕೇಳ್ಡ . ಈ!!