ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೪೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧dy ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ ಮುಂದಣ ಜನ್ಮಕ್ಕುಘರಶನ | ↑ಂದಡುವಡಿಗೆಗೆ ಕರೆಯೋಲೆ ಹುಸಿ ಕಲ | ವೊಂದಿದ ಕಳವುದಕಂ ಪರನಾರೀರತವಿಂಧನವಾಸ ಮುಂಬೈಸಿದ ಕಿಚ್ಚದಂದಿಂತಿವ | ನಂದುಂ ಸಮನಿಸದಿರ್ದೊಡೆ ದುರಿತನ | ನೆಂದುಂ ಭುಂಜಸನದು ನಿಜ ಕಾಣಾ ಭಜನೋತ್ತಂಸ | ov ಕಧಂ ದುರ್ಗತಿಕೃದವಹಿಂಸಂ | ಸಾಧನವನ್ನು ತಾಲಾಪಕಲಾಮಾ | ರಾಧನಮುರುಚಇರೊದಿತದುರ್ಧರದುಃಖಜನನವೆಂಬಾ || ವ್ಯಾಧಿ ಪರಸ್ತಿ ಗಮನೋದಿತಬಹು | ಬಾಧೆ ಮನಃಪೀಡಿತಕಾಂಕ್ಷಾಸಂ || ಬಾಧವದಅನದು ಪೊಲ್ಲವೆ ಕಾಣಾ ಭವ್ಯಜನೋತ್ಸಂಸಾ ||ರ್೧ ನಿರುತಂ ಮನಕಷಾಯದೆ ಕೋಪಾಂ | ಕುರವಪ್ಪುದು ತತ್ತೊ ಧೋದ್ರೇಕದಿ | ಪರಜೀವವ್ಯಧೆಯಹುದಾವ್ಯಧೆಯಿಂ ನರಕ ತಿರಿಕಜನ್ಮ || ದೊರೆಕೊಂಬುದು ತಜ್ಜನ್ಮದಿನನಿದು | ರ್ಧರದುಃಖಂ ಬಿಡದದeಂದದನು? | ಪರಿಹರಿಸುವುದಿದು ಸದ್ದರ್ಮ ಕಣಾ ಭವ್ಯಜನೋತ್ತಂಸು ೧೨೦ ಮಯವನಾಗಮಂತಸ್ಥಳದೊಳೆ | ಬೀಯಂವಾರದ ನಿಸುವ ದುರಭಿ | ಭಯದ ಮೂಲಗಟ್ಟಲೆಯಿಂದಜನಂ ಭಾವಿಸದಾದೇವಂ || (ಆಯುಂ ತವ ತೀರ್ದು ನಪುಂಸಕನುಂ | ಸಿ ಯುಂ ತಾನಾಗುದಯಿಸಿ ದುಃಖದೂ | ೪ಾಯನಂಎಡುತಿಹುದದು ಕಾಣ ಭವಜನೋತ್ತಂಸಂ ||೨೧ ಏನನೊರವೆನತಿಭಂ ಲೋಕ | ಹೀನಂ ತನ್ನಂ ಭೋಗಿಸಲೀಯದು | ದಾನಂ ಮೊದಲಾದನಂ ಮಾಡಿಸಲೀಯದು ಭವಭವಕ || f, ಆಳುಪ್ಪ ತೀರ್ದು' ಖ: